Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | 07/2022

Badanie efektywności produkcji biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego

Obecnie jednym z kluczowych dokumentów Unii Europejskiej jest „Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu". Strategia ta określa cele i kierunki działań długoterminowych UE, mających przyczynić się do lepszego gospodarowania odpadami i ograniczenia ich oddziaływania na środowisko naturalne. Z dokumentu tego wynika, że konieczne jest przekształcenie obecnego społeczeństwa w społeczeństwo powszechnie stosujące recykling oraz takie, które stara się ograniczyć wytwarzanie odpadów i jednocześnie wykorzystuje je jako zasoby.

Główne cele gospodarki odpadami to: redukcja ilości odpadów u źródła ich powstawania - poprzez racjonalne gospodarowanie produktami, materiałami i substancjami oraz wykorzystywanie produktów lub części produktów ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone pierwotnie. Obecna problematyka zagospodarowania odpadów dotyczy wszystkich sektorów przemysłowych, odpadów z oczyszczalni ścieków jak i odpadów komunalnych oraz rolniczych. Szczególne znaczenie ma postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Ich niewłaściwe zagospodarowanie przyczynia się do skażenia gleby, wody, a to z kolei wpływa negatywnie na zdrowotność roślin i zwierząt.

W warunkach Polskich szczegółowe zapisy o klasyfikacji i konieczności zagospodarowania odpadów, w tym odpadów pochodzenia rolniczego, zawarte są w ustawie o odpadach. Ustawa klasyfikuje odpady - w tym odpady rolnicze - na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, a także wskazuje sposoby postępowania w celu ich utylizacji. Obecny szybki rozwój dużych gospodarstw rolnych powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych związanych zarówno z produkcją rolną jak i zwierzęcą. Wzrasta ilość odpadów opakowaniowych (tj. opakowań po nawozach mineralnych, środkach ochrony roślin, olejach i smarach do ciągników i maszyn rolniczych, których nie wolno oddawać do punktu zbiórki), jak również ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospoda

Wróć

By przeczytać pełną treść artykułu konieczne jest zalogowanie:

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na Gigawat Energia możesz się zarejestrować:

* * * * * * * Prosimy obliczyć 7 plus 3.

Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF

Zobacz również Regulamin.

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: