Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Sierpień 2012

Wydobycie gazu z łupków w Polsce: 4 scenariusze

31-08-2012

Prof. Stanisław Nagy, prodziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH i kierownik Katedry Inżynierii Gazowej zakłada w horyzoncie do roku 2025 cztery podstawowe scenariusze możliwości rozwoju wydobycia gazu z łupków Polsce.

Pierwszy to scenariusz optymistyczny, w którym następuje szybkie uproszczenie procedur, znaczny i dynamiczny napływ kapitału zagranicznego, przyspieszona zostaje realizacja inwestycji infrastrukturalnych, brak jest protestów społecznych, mamy dobre wyniki stymulacji przypływu w otworach i - co za tym idzie - dobre parametry wydobycia, z którymi w parze idą niskie koszty wierceń, pełny dostęp do najnowszej światowej technologii wspierany własnymi badaniami naukowymi, relatywnie niską opłatę eksploatacyjną i dużą opłacalność inwestycji.

Drugi to scenariusz zrównoważony, klasyczny, w którym mamy do czynienia z łatwymi do przewidzenia opóźnieniami i przeciąganiem procedur środowiskowych, umiarkowane sukcesy w stymulacji otworów, brak wsparcia dla krajowych badań, umiarkowaną opłacalność powodowaną zupełnie przeciętną początkową wydajnością wydobycia, a także obniżenie cen gazu rosyjskiego.

Trzeci scenariusz: zrównoważony choć pesymistyczny zakłada dalsze przeciąganie procedur środowiskowych oraz opóźnienia z budową infrastruktury przesyłowej oraz konkurencyjne dla krajowego wydobycia ceny gazu dostarczanego z Rosji.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Indywidualnie z Tauronem

30-08-2012

Tauron Polska Energia organizuje 6 września Dzień Inwestora Indywidualnego. Jest to pierwsza taka inicjatywa spółki notowanej w indeksie WIG20. Znaczna cześć akcji Taurona należy do akcjonariuszy indywidualnych. To z myślą o nich spółka organizuje, we współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Dzień Inwestora Indywidualnego. Program wydarzenia powstał z myślą o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach indywidualnych. Jego uczestnicy będą mogli poznać bliżej codzienną działalność Taurona, spotkać się z zarządem, jak również pogłębić informacje dotyczące kluczowych aktywów i strategii na najbliższą przyszłość.

- Podczas pierwszej oferty publicznej w akcje Taurona zainwestowało ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych, plasując spółkę w czołówce prywatyzacji. Dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuację idei Akcjonariatu Obywatelskiego i przygotowaliśmy wydarzenie dedykowane specjalnie inwestorom indywidualnym - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. - Mam nadzieję, że Dzień Inwestora Indywidualnego Tauron Polska Energia wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń polskiego rynku kapitałowego, a przygotowany tego dnia program okaże się atrakcyjny dla naszych inwestorów - dodaje.

Aby umożliwić jak największej liczbie inwestorów wzięcie udziału w wydarzeniu, uczestnicy mogą wybrać jeden z dwóch dedykowanych programów i zdecydować się na wizytę w Elektrowni Łagisza w Będzinie lub w budynku dyspozycji mocy Tauron Dystrybucja GZE w Gliwicach.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Biopaliwa w prawie

29-08-2012

Przemysław Kaziński radca prawny, Marek Kijowski adwokat
Kancelaria Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Ustawodawca przewidział dwie podstawowe formy wspierania rozwoju i promocji użycia biopaliw. Po pierwsze, na przedsiębiorców działających na rynku biopaliw nałożono z dniem 1 stycznia 2008 r. obowiązek zapewnienia określonego udziału biomponentów w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych (realizacja tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego, dalej: „NCW"). Po drugie, w pierwszych latach obowiązywania ustawy o biopaliwach stosowano preferencyjne stawki podatku akcyzowego w zakresie wyrobów powstałych ze zmieszania benzyn i olejów napędowych z biokomponentami zawierających powyżej 2% biokomponentów, jak i biokomponentów stanowiących samoistne paliwo przeznaczone do napędu silników spalinowych. Do 2011 r. obowiązywała także ulga w podatku CIT oraz zwolnienie z opłaty paliwowej w zakresie biopaliw.

Wsparcie stosowania biopaliw w postaci ulgi w podatku akcyzowym stanowiło pomoc publiczną, której zastosowanie uzależnione jest od zgody Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z art. 87 TWE (107 TFUE) dotyczącym pomocy publicznej, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Pierwszy w Polsce pilotażowy projekt CCS

29-08-2012

Począwszy od 2007 roku, a z dużą intensywnością - od 2009 roku Elektrownia Bełchatów prowadzi prace związane przygotowaniem do budowy pierwszej w Polsce i jednej z dwunastu w Unii Europejskiej demonstracyjnej instalacji CCS(Carbon Capture and Storage), która ma być zintegrowana z najnowszym, uruchomionym w ub. roku, blokiem o mocy 858 MW. Planuje się, że instalacja CCS ma być gotowa w 2015 roku. Będzie wychwytywać dwutlenek węgla z 1/3 strumienia spalin, powstających podczas spalania węgla brunatnego w najnowszym bloku. Następnie dwutlenek węgla będzie sprężany i transportowany do miejsc podziemnego składowania, które charakteryzują się odpowiednimi parametrami geologicznymi, a tym samym zapewniają bezpieczne składowanie gazu.

Realizowany projekt obejmuje trzy kardynalne elementy stanowiące pełny łańcuch wartości na który składa się instalacja wychwytywania CO2 odpowiadająca mocy co najmniej 250 MW i zdolności wychwycenia co najmniej 80 proc. dwutlenku węgla, co fizycznie odpowiadać będzie wolumenowi 1,8 miliona ton CO2 rocznie. Instalacja będzie się opierać na technologii zaawansowanych amin (APP), powiązanej z systemem wysokoprężnych rurociągów wraz z niezbędną infrastrukturą do zatłaczania w głębokie warstwy solankowe w celu permanentnego składowania.

Jakkolwiek sama technologia CCS należy do awangardowych sposobów utylizacji CO2 powstających niemal na naszych oczach, to jednak sama idea znana jest w technice od dobrych kilkudziesięciu lat. W górnictwie naftowym dwutlenek węgla zatłaczany jest do złóż ropy naftowej celem intensyfikacji wydobycia i poprawienia współczynnika sczerpania złoża i funkcjonuje pod nazwą gazodźwigu. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w zespole uzdrowisk Krynica – Żegiestów został wdrożony system zamkniętej eksploatacji wód wykorzystujący naturalny dwutlenek węgla pochodzący z tzw. Zuberów czyli niezwykle mocnych otworów eksploatujących wodę Zubera do wzmocnienia pracy tzw. otworów kąpielowych, dostarczających wodę do uzdrowiskowych łazienek.

Więcej...

08/2012 Komentarze (0)

Stron 1 z 4 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: