Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czy trafi na garnuszek UE?

Rosjanie bezterminowo odkładają dokończenie budowy Kaliningradzkiej vel Bałtijskiej Elektrowni Atomowej, która miała dać pierwszy prąd już w 2017 roku i zablokować realizację podobnych projektów zarówno po polskiej jak i litewskiej stronie granicy.

Czy trafi na garnuszek UE? Czy trafi na garnuszek UE?

USA jeszcze długo nie będą w stanie eksportować gazu

Globalne zużycie energii pierwotnej wzrosło w 2013 r. o 2,3 proc., ale choć wzrost jest wyższy niż rok wcześniej (1,8 proc.), to jest on i tak niższy od dziesięcioletniej średniej, która wynosi 2,5 proc. - wynika z najnowszego raportu „The BP Statistical Review of World Energy 2014".  

USA jeszcze długo nie będą w stanie eksportować gazu USA jeszcze długo nie będą w stanie eksportować gazu

Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali

Współczesne społeczeństwa funkcjonalnie w pełni uzależniły się od dostaw energii elektrycznej. Wszelkie branże gospodarki, zarówno przemysł, cała sfera usług, jednostki naukowe i administracyjne, jak również działalność prywatna człowieka, związane są z powszechnym wykorzystaniem elementów ...

Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali Bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w makroskali

Alternatywa dla węgla, ropy i gazu?

21-07-2014

W przededniu szczytu Rady Europejskiej, na którym szefowie państw członkowskich Unii będą dyskutować nad bezpieczeństwem energetycznym regionu, Greenpeace zaprezentował analizy obnażające nieadekwatność rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską do zagrożeń związanych z uzależnieniem od importu surowców energetycznych. Opublikowany dziś raport „W stronę zrównoważonych i niezależnych dostaw energii w Europie”[1] porównuje cele proponowane przez Komisję do scenariusza alternatywnego, ukierunkowanego na zdecydowaną poprawę efektywności energetycznej i zwiększenie udziału energii odnawialnej. Analizy wykazały, że realizacja scenariusza alternatywnego ma aż o 45% większy potencjał zmniejszenia zapotrzebowania na import surowców.

Podczas dwudniowego szczytu (26-27 czerwca), dyskutowany będzie plan europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego[2] oraz propozycje celów polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Aktualna propozycja KE obejmuje wprowadzenie 40 procentowego celu redukcji emisji CO2 i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym całej Unii do 27 procent. Tak ukierunkowana polityka ma do roku 2030 zmniejszyć import energii o 11 procent. Jednak, gdy spojrzymy na obecny koszt importu - 421 mld euro - i porównamy go do kosztów importu w roku 2030 - 452 mld euro - okazuje się, że propozycja Komisji praktycznie nic nie zmienia. Państwa członkowskie będą nadal zmuszone do importu 54 procent surowców energetycznych spoza granic Unii (w stosunku do wykorzystania własnych źródeł). Aktualnie bilans ten kształtuje się na poziomie 53 procent surowców importowanych i 47 procent ze źródeł własnych.

Więcej...

07/2014 Komentarze (0)

Niskoemisyjna transformacja odpowiedzią Polski na energetyczno-klimatyczne cele UE do 2030 roku

15-07-2014

W polskim interesie. Jak wykorzystać politykę energetyczno-klimatyczną jako wsparcie rozwoju Polski do roku 2030? - to najnowsza publikacja, która powstała w ramach projektu Niskoemisyjna Polska 2050, finansowanego ze środków otrzymanych od Europejskiej Fundacji Klimatycznej. Jej autorzy, Maciej Bukowski (Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych) i Zbigniew Karaczun (Instytut na rzecz Ekorozwoju), starają się przeanalizować w jaki sposób cele zaproponowane przez Komisję Europejską na rok 2030 powinny być wdrażane w Polsce, aby stanowiło to pozytywny impuls rozwojowy dla gospodarki, a narzędzia wdrożeniowe były dopasowane do specyfiki gospodarczej kraju.

Najnowsza publikacja podejmuje wnikliwą analizę obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej kraju. Przedstawia także strategię zmian - prowadzących do dostosowania się do nowych wymogów politycznych i całkowitego przekształcenia polskiej gospodarki - nazwaną przez autorów opracowania niskoemisyjną transformacją. 

Kierunki energetyczno-klimatycznej polityki Unii Europejskiej 

Komisja Europejska, publikując na początku 2014 roku Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące energii i klimatu potwierdziła, że polityka klimatyczna stanowi jeden z filarów rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. 

Więcej...

07/2014 Komentarze (0)

Terminal LNG w Świnoujściu

11-07-2014

Zgodnie z raportem przedstawianym przez generalnego realizatora inwestycji, tj. konsorcjum na czele z włoską firmą Saipem, stan zaawansowania inwestycji w terminal LNG w Świnoujściu przekroczył w maju br. 89,5 proc. Utrzymany jest trend narastający - zaawansowanie inwestycji w kwietniu br. wyniosło 87,6 proc.; w marcu br. 85,5 proc.; w lutym br. 83,1 proc., w styczniu br. 80,80 proc.). Od początku roku średni miesięczny wzrost zaawansowania inwestycji wynosił powyżej 2 punktów procentowych.

Utrzymana jest zwiększona siła robocza na placu budowy. W strategicznych obszarach inwestycji prowadzona jest praca w wymiarze dwu lub trzyzmianowym przy odpowiedniej alokacji pracowników. Aktualnie na placu budowy pracuje ponad 1500 osób dziennie - liczba ta jest ponad trzykrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku 2012 (dla porównania, w 20 tygodniu 2014 r. na placu budowy pracowało 1531 osób; w 20 tygodniu 2013 r. - 1058 osób; a w 20 tygodniu 2012 r. - 410 osób, co wynikało bezpośrednio z kryzysu branży budowlanej).

Wykonawca prowadzi prace we wszystkich obszarach terminalu, równolegle w części morskiej i lądowej. Za najbardziej istotne wydarzenia na placu budowy w ostatnim okresie należy uznać:
- zakończenie montażu wewnętrznych zbiorników LNG, w których magazynowany będzie skroplony gaz ziemny; wykonanie montażu kolumn nalewczych w zbiornikach, którymi LNG będzie wtłaczane do zbiorników; zamontowanie suwnic na dachach obu zbiorników, które umożliwią montaż pozostałych elementów i urządzeń; obecnie kontynuowana jest budowa dna zbiorników i prefabrykacja orurowania zbiorników (wewnętrznego i zewnętrznego)

Więcej...

07/2014 Komentarze (0)

OZE i efektywność energetyczna

07-07-2014

Możemy oszczędzić 9 TWh energii i zredukować emisję o 2 mln ton CO2 rocznie bez nakładów ze strony państwa, zwiększyć niezależność energetyczną w każdym domu oraz obniżyć koszty energii elektrycznej i cieplnej dzięki odnawialnym źródłom energii w połączeniu z nowoczesnymi technologiami zwiększającymi efektywność energetyczną - to wnioski z Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbył się w Katowicach.

Waldemar Pawlak, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, podkreślił, że OZE to nie tylko sprzyjanie klimatowi, ale też obniżanie kosztów korzystania z energii elektrycznej i cieplnej. Mówmy więc o niezależności energetycznej na poziomie krajowym, ale też lokalnym i domowym. Według byłego premiera dzięki rozwojowi zielonej energii w sektorze produkcji energii i transportu możemy znacząco poprawić warunki naszego życia.

Premier W. Pawlak dodał, że bardzo ważny jest fakt, że odnawialne źródła energii, w tym energetyka wiatrowa, słoneczna, biomasowa, czy biogazowa tworzą nowe miejsca pracy w Polsce lokalnej.
- Ja osobiście wolałbym pracować przy produkcji instalacji OZE niż pod ziemią w kopalni. To z pewnością dużo bardziej atrakcyjne i interesujące miejsca pracy - dodał Waldemar Pawlak.

Do przywiązywania większej wagi do tworzenia nowych etatów w nowoczesnych branżach, takich jak OZE i efektywność energetyczna, zachęcał radca w Ambasadzie Szwecji Józef Neterowicz. Szwecja jest prekursorem w odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej. Ilustruje to przykład nadbudowywania płaskich dachów w ten sposób, aby ciepło uchodzące tą drogą było odzyskiwane i z powrotem kierowane do budynku.

Więcej...

07/2014 Komentarze (0)

Kamień węgielny w Turowie

03-07-2014

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki na blokach 4 - 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Dzięki budowie instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Turów, aktywa wytwórcze oddziału spełnią wymogi dyrektywy o emisjach przesyłowych (IED) - jednego z najistotniejszych unijnych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska. Wykorzystanie technologii mokrego odsiarczania na blokach 4-6 pozwoli obniżyć emisję SO2 do poziomu poniżej 200mg/nm3usr. Dodatkową korzyścią z zastosowanej technologii będzie obniżenie emisji pyłu do atmosfery.

Wykonawcę Instalacji do Ograniczenia Emisji Tlenków Siarki wyłoniono spośród czterech złożonych ofert. Za najkorzystniejszą uznano złożoną przez konsorcjum firm Babcock Noell GmbH - Würtzburg, Niemcy i Bilfinger Infrastructure S.A. - Warszawa. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 500 mln zł netto. Na realizację inwestycji Spółka pozyskała ponad 244 mln zł środków z funduszy pomocowych. Zadanie znajduje się w grupie projektów polegających na dostosowaniu majątku do nowych wymagań proekologicznych, zgodnie z dyrektywą IED. Środki finansowe pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 mln zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości ponad 104 mln zł oraz 40 mln zł w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozwoliły na osiągnięcie poziomu niemal 50 procent dofinansowania projektu.

Więcej...

07/2014 Komentarze (0)

Gazociąg Świnoujście-Szczecin z pozwoleniem

30-06-2014

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia relacji Świnoujście-Szczecin.

Gazociąg Świnoujście-Szczecin stanowi jeden z ważniejszych elementów krajowego systemu przesyłowego gazu. Ukończona inwestycja jest bezpośrednio związana z powstającym terminalem regazyfikacyjnym gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Gazociąg połączy terminal LNG z polską siecią przesyłową gazu w rejonie Goleniowa.

Gazociąg o długości około 80 kilometrów, średnicy 800 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa, przebiega przez teren województwa zachodniopomorskiego - miasta Świnoujście oraz gmin: Międzyzdroje, Wolin, Stepnica oraz Goleniów.

Inwestycja GAZ-SYSTEM S.A. realizowana była w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Ukończony gazociąg stanowi również element rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego (Baltic Interconnection).

Wartość wydatków związanych z budową gazociągu wyniosła około 245 mln złotych, z czego przewidywane dofinansowanie to maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych, pochodzące z unijnego programu „European Energy Programme for Recovery" (EEPR). W ramach programu realizowane są projekty podnoszące bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich UE poprzez realizację transgranicznych inwestycji.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Innowacje energetyczne w sektorze transportu drogowego

24-06-2014

Przemiana światowego rynku energii z nieodnawialnej na odnawialną kojarzy się przede wszystkim tak z budownictwem mieszkaniowym, jak i transportem. W okresie przejściowym obejmuje ona jednak głównie zmiany w dostawie surowców energetycznych,  gaz ziemny zastąpi w dalszej przyszłości ropę, będącą dotychczas wiodącym nośnikiem energii w gospodarce światowej. Przykładowo koncern Shell będzie od bieżącego roku wydobywał więcej gazu ziemnego (łącznie z łupkowym), niż ropy.

Tymczasem nieoczekiwanie odkryto ostatnio, że ogólnoświatowe rezerwy ropy wzrosły po 2000 roku aż o 77 miliardów ton i dziś są tak wielkie, jak nigdy przedtem. Przy obecnym  wydobyciu zasoby jej wystarczą na około 100 lat. W tej sytuacji mamy dostatecznie dużo czasu na procesowo-ekonomicznie opanowanie efektywnych technologii produkcji odnawialnych, drugiej generacji paliw oraz silników dla napędu pojazdów w sektorze transportu.

Unia Europejska stawia w transporcie na zastąpienie ropy innymi nośnikami energii - w tym przede wszystkim energią elektryczną, wodorem oraz gazem ziemnym wraz z biometanem. Ten ostatni wydziela się przede wszystkim z biogazu, będącego mieszaniną około 65 procent CH4 oraz 35 procent CO2. Biogaz bywa wytwarzany z odpadów komunalnych i przemysłu rolno-spożywczego tak w biogazowniach jak i na wysypiskach powyższych.

W krajach Unii Europejskiej buduje się coraz więcej biogazowni z których w relatywnie prosty sposób wydziela się czysty metan po wypłukaniu ditlenku węgla  etanoloaminą lub innym rozpuszczalnikiem.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Infrastruktura drogowa dla alternatywnych paliw

18-06-2014

W Polsce generalnie nie ma problemu z zatankowaniem LPG, w Niemczech czy Austrii nie ma problemu z zatankowaniem CNG. W Polsce nie spotkamy raczej przy głównych drogach ogólnodostępnych punktów tankowania CNG, tak jak w Austrii czy Niemczech LPG. Ani w Austrii, ani w Niemczech, ani tym bardziej w Polsce nie zatankujemy jeszcze LNG. We włoskiej Florencji już 7 lat temu pojazdy z napędem ekologicznym miały specjalnie wydzielone, bezpłatne miejsca postojowe, a najatrakcyjniejszych punktach miasta, niedostępne dla właścicieli pojazdów z napędem „Klasycznym". Każdy kraj rozwija sieć dystrybucji paliw alternatywnych swoim tempem i na swoją rękę. W związku z tym przemieszczanie się z kraju do kraju nawet w Unii Europejskiej pojazdem wyposażonym w silnik zasilany paliwem alternatywnym jest mocno ryzykowne. Podobnie jest w przypadku silników elektrycznych, choć standard prądu elektrycznego jest we wszystkich unijnych państwach jednakowy to może być problem z... wtyczką. Jednak w ciągu 10 najbliższych lat ma się to zmienić. Na ostatniej sesji VII kadencji, 15 kwietnia 2014 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą zmierzającą do uchwalenia dyrektywy dotyczącej rozmieszczenia infrastruktury dla paliw alternatywnych. Jej sprawozdawcą i moderatorem był włoski eurodeputowany, były radny Mediolanu Carlo Fidanza.

Na podstawie konsultacji z zainteresowanymi stronami i ekspertami krajowymi oraz w oparciu o wiedzę fachową stwierdziliśmy - tłumaczy na konferencji prasowej - że głównymi paliwami alternatywnymi wykazującymi możliwość zastąpienia w długoterminowym horyzoncie czasowym ropy naftowej są, na obecnym etapie rozwoju: energia elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny oraz skroplony gaz ropopochodny (LPG), również w świetle ich możliwego jednoczesnego oraz łączonego wykorzystania, na przykład za pomocą systemów technologii dwupaliwowej.

Więcej...

06/2014 Komentarze (0)

Stron 1 z 99 Ostatnie »
06/2014
04 - 05/2014
03/2014

Polecamy

Artykuły

Reklama