Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Przebudują gazociąg Goleniów - Police

05-04-2023

GAZ-SYSTEM podpisał umowę na przebudowę odcinka gazociągu Goleniów - Police na terenie Rezerwatu Olszanka. Umowa z NDI Energy obejmuje ułożenie nowego gazociągu o łącznej długości 7,6 km i demontaż istniejącej infrastruktury, zlokalizowanej  na terenie gmin Stepnica i Police w woj. zachodniopomorskim. Dzięki tej inwestycji powstaną lepsze warunki do swobodnej migracji chronionych gatunków oraz rozwoju fauny i flory w Rezerwacie Olszanka.

Nowy gazociąg  o średnicy DN 500 i MOP 8,4 MPa zastąpi istniejącą infrastrukturę, która zostanie zdemontowana. Ponad 60% trasy inwestycji zostanie pokonane bezwykopowo z wykorzystaniem innowacyjnej technologii HDD na odcinkach:

  -  Rezerwatu Olszanka o długości ok. 2010 m,

  -  pól refulacyjnych Mańków o długości ok. 1415 m, umożliwiających funkcjonowanie toru wodnego Szczecin - Świnoujście

 -   terenów podmokłych na terenie gm. Police o długości ok. 881 m oraz 570 m.

Na przebudowie gazociągu znajdującego się na dnie Zatoki Odrzańskiej skorzysta zarówno gospodarka, jak i środowisko naturalne. Gazociąg Goleniów - Police jest jednym z ważniejszych elementów sieci przesyłowej na Pomorzu Zachodnim. Zasila on w gaz m.in. miasto Szczecin oraz zakłady chemiczne w Policach.

Jego przebudowa zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu dla całej aglomeracji szczecińskiej. Dzięki ułożeniu gazociągu głęboko pod dnem terenu zatoki możliwe będzie zwiększenie rzecznego transportu śródlądowego o większym tonażu na trasie Świnoujście - Szczecin. Natomiast efektem środowiskowym demontażu  istniejącego gazociągu na terenie Rezerwatu Olszanka będzie ograniczenie ilości cyklicznych działań eksploatacyjnych w tym rejonie, co zapewni spokój i bezpieczny rozwój mieszkańcom rezerwatu. 

Prace budowlane w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował przekroczenie metodą przewiertu Roztoki Odrzańskiej i został zakończony w 2021 r. Wykonano tam pierwszy w Polsce przewiert sterowany HDD w technologii Intersect, o długości 1814 m. Drugi etap prac zakończy się do 2025 roku.

Więcej...

04/2023 Komentarze (0)

Wychwycą 100% emisji CO2

03-04-2023

Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie zeroemisyjnych cementowni. Lafarge w Polsce właśnie podpisał umowę na projekt "Kujawy Go4ECOPlanet", dzięki któremu powstanie instalacja wychwytująca 100% emisji CO2 z produkcji klinkieru. Część środków na realizację inwestycji pochodzi z funduszy UE w ramach programu Innovation Fund, który finansowany jest m.in. z wpływów uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu handlu emisjami (ETS).

19 stycznia 2023 roku w Brukseli, Lafarge oraz Innovation Found podpisały umowę na dofinansowanie projektu. Łączna kwota kosztów poniesionych na projekt przez 10 lat to 380 mln euro, z czego 265 mln euro to koszty inwestycyjne (CAPEX). Dofinansowanie UE wynosi 228 mln euro. Na 2023 rok zaplanowane zostały działania związane z projektowaniem i finalizacją umów z partnerami projektu. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2027 rok.

W okresie realizacji inwestycji w Cementowni Kujawy powstanie infrastruktura do wyłapywania dwutlenku węgla z gazów wylotowych pieca do wypału klinkieru i jego skraplania oraz infrastruktura towarzysząca. Instalacja oparta zostanie na technologii Cryocap oddzielającej dwutlenek węgla z gazów emitowanych do atmosfery. Wychwyci ona 100% emisji CO2 powstałych z produkcji klinkieru - podstawowego składnika do produkcji cementu. W ciągu 10 lat instalacja wyłapie ponad 10 mln ton CO2, co stanowi 10% rocznej emisji całego sektora cementowego w Polsce.

Kompletny łańcuch CCS

Zastosowanie wychwytywania na skalę przemysłową pozwoli na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz branżach na świecie. Dalszym etapem jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Po skropleniu i załadunku CO2 zostanie przetransportowane koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, a stamtąd załadowane na statki i dostarczone na Morze Północne. Trwałe magazynowanie odbędzie się w specjalnie przeznaczonych do tego wyeksploatowanych kawernach po złożach gazu i ropy naftowej. Będzie to możliwe dzięki współpracy z innymi partnerami mającymi wiedzę i doświadczenie w skraplaniu, transporcie i magazynowaniu gazów i jest to część osobnego projektu w konsorcjum, w skład którego wchodzi również Lafarge w Polsce.

Więcej...

04/2023 Komentarze (0)

Bliżej pływającego terminalu LNG?

31-03-2023

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał GAZ-SYSTEM dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gustorzyn - Gardeja. Miesiąc wcześniej spółka uzyskała od Wojewody Pomorskiego dwie decyzje lokalizacyjne dla gazociągu Gardeja - Kolnik. Tym samym część lądowa projektu FSRU posiada komplet decyzji lokalizacyjnych.

W ramach części lądowej programu FSRU planowana jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do centralnej Polski. W skład lądowej części projektu o łącznej długości  ok. 250 km wchodzą trzy inwestycje:

  •     gazociąg Kolnik - Gdańsk o długości ok. 35 km.
  •     gazociąg Gardeja - Kolnik o długości ok. 86 km.
  •     gazociąg Gustorzyn - Gardeja o długości ok. 128 km.

Program FSRU jest obecnie kluczowym elementem polityki zapewnienia ciągłości dostaw gazu dla polskich odbiorców i rozwoju stabilnego rynku gazu ziemnego w regionie. Wagę tego projektu dla naszej części Europy pokazuje przyznane niedawno przez Komisję Europejską dofinansowanie prac dla części morskiej FSRU. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych dla gazociągów Gardeja-Kolnik oraz Gustorzyn-Gardeja oznacza, że spółka może przystąpić do realizacji kolejnego etapu czyli procedowania decyzji pozwolenia na budowę - powiedział Marcin Chludziński, prezes  GAZ­-SYSTEM.

W czerwcu 2022 r. GAZ-SYSTEM uzyskał już pozwolenie na budowę pierwszego z trzech odcinków gazociągów lądowych tej inwestycji  tj. gazociągu Kolnik - Gdańsk.

Jednocześnie prace nad częścią morską projektu FSRU również postępują bardzo dynamicznie.

W październiku 2022 r. GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą Rambøll Danmark A/S na prace projektowe, w tym wykonanie wszystkich niezbędnych badań (w tym przyrodniczych i geologiczno-inżynierskich). Umowa zakłada uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę w zakresie realizacji gazociągu podmorskiego, łączącego jednostkę FSRU z systemem gazociągów lądowych. W listopadzie 2022 r. podpisano umowę na doradcę technicznego, który będzie wspomagał GAZ-SYSTEM w nadzorowaniu prac wykonywanych przez Rambøll.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

Sytuacja energetyczna w Polsce

30-03-2023

Dr Janusz Steinhoff, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i jego minister gospodarki przedstawił podsumowanie dotyczące sytuacji energetycznej w Polsce w 2022 roku. W materiale poruszył kwestie związane z transformacją energetyczną, która jest jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski. 

- Transformacja energetyczna jest wielkim wyzwaniem dla UE. Aby osiągnąć przyjęte w horyzoncie 2050 r. cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej musimy znacząco zredukować zużycie energii oraz radykalnie przebudować strukturę energetyczną. Przed Polską, która jako jeden z nielicznych krajów UE ma archaiczny oparty na dominacji paliw stałych mix energetyczny stoją wielkie wyzwania. Musimy konsekwentnie zwiększać udział OZE oraz dokonać substytucji paliw stałych w elektroenergetyce i ciepłownictwie. 

Zdaniem Eksperta BCC istotną kwestią jest likwidacja kopalń w Polsce przede wszystkim ze względu na kończące się zasoby. 

- Likwidacja kopalń jest nieuchronna, lecz przeprowadzona być musi z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych. Większość kopalń węgla kamiennego w naszym kraju jest nierentowna. 

Przyczyną są kończące się zasoby oraz trudne, nieporównywalne z kopalniami w krajach pozaeuropejskich warunki górniczo-geologiczne. Likwidacji ze względu na wyczerpanie zasobów będą podlegały również kopalnie węgla brunatnego. Planując procesy odejścia od wydobycia węgla musimy uwzględnić horyzont czasowy substytucji tego nośnika energii przy zachowaniu odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa energetycznego. 

Dr Janusz Steinhoff dodaje, że węgiel, podobnie jak inne paliwa kopalne (szczególnie węgiel brunatny) w najwyższym stopniu jest emitentem dwutlenku węgla. Polska jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o ilość dwutlenku węgla emitowanego na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Jest to efektem archaicznego miksu energetycznego, w którym dominują węgiel kamienny i brunatny.

Ekspert BCC odnosząc się do transformacji energetycznej wskazał, że jej głównym celem jest po pierwsze zapewnienie ciągłości dostaw, czyli bezpieczeństwo energetyczne, przy czym musi być to postrzegane w większym stopniu jako problem europejski, a nie tylko krajowy.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

70 lat Elektrowni Szczytowo-Pompowej Dychów

22-03-2023

Elektrownia Szczytowo-Pompowej Dychów, należąca do spółki PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE, obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia.

Elektrownia w Dychowie to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Odgrywa ona kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, realizując bardzo ważne zadania regulacyjno-interwencyjne. Jest swoistym magazynem energii wykorzystywanym w sytuacjach  kryzysowych - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  Ponadto, przy szybkim wzroście udziału w krajowym miksie energetycznym źródeł odnawialnych, elektrownie szczytowo-pompowe takie jak ta w Dychowie są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego - dodaje Wojciech Dąbrowski.

Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 1933 r., gdy Dychów znajdował się poza granicami Polski. W ramach projektu powstał jaz na Krzywańcu, zbiornik magazynujący oraz osiem mostów drogowych, jeden kolejowy i siedem przepustów syfonowych. 

Elektrownia pracowała bezproblemowo i bezawaryjnie niemal do końca wojny. Zmieniło się to w lutym 1945 r., gdy do Dychowa wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Zdemontowali oni wszystkie najważniejsze urządzenia, wywożąc je na wschód. Kiedy elektrownię przejęły polskie władze administracyjne, zapadła decyzja o jej odbudowie. Po kilku latach udało się sprowadzić z powrotem pompy akumulacyjne, wykonano też turbiny na wzór tych zrabowanych wcześniej. Ostatecznie pierwsza energia elektryczna z elektrowni popłynęła we wrześniu 1952 r. Elektrownia w Dychowie przez lata była największym tego typu obiektem w kraju. Dopiero w 1968 r. przegoniła ją elektrownia w Solinie.

Dzisiejsza elektrownia w Dychowie to obiekt zmodernizowany, bardzo nowoczesny, realizujący ważne zadania związane z bilansowaniem mocy w systemie elektroenergetycznym. - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. W zeszłym roku w elektrowni zakończył się kapitalny remont. Zakres prac był bardzo szeroki. W każdym hydrozespole odnowiony został m.in. wirnik i stojan generatora, cały układ przepływowy turbiny, aparat kierowniczy z układem kinetycznym, zespół regulacji hydrozespołu, wirnik turbiny oraz instalacje wodne i olejowe, a także układy elektryczne.

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

Kazachstan - Nowe podatki pod płaszczykiem ochrony cen energii

14-03-2023

Kolejne państwa widzą w kryptowalutach pomysł na to, jak zwiększać swoje przychody budżetowe. Po tradycyjne pieniądze z wirtualnych walut schyla się rząd Kazachstanu i wprowadza nowe zasady korzystania z zasobów energetycznych potrzebnych do „wydobycia" kryptowalut. Kazachstan to drugi co do wielkości „producent" bitcoina na świecie. 

Na początku grudnia niższa izba parlamentu w Kazachstanie przyjęła ustawę „o aktywach cyfrowych" i odpowiednie rozporządzenia regulujące wydobycie kryptowalut. Nowe prawo musi jeszcze przejść senacką ścieżkę, ale niewiele wskazuje na to, żeby poszczególne zapisy miały drastycznie się zmienić.

- W świecie kryptowalut Kazachstan jest bardzo ważnym miejscem. Więcej bitcoinów wydobywa się tylko w USA. Kazachstan od 2021 roku stał się zagłębiem kryptowaluty po tym, gdy rząd chiński zablokował możliwość „kopania" aktywów cyfrowych. Nowymi regulacjami Kazachstan zobowiązuje „górników" do stworzenia podmiotów prawnych.

Tym samym stają się oni pełnoprawnymi płatnikami podatkowymi - zaznacza Marcin Wituś, prezes zarządu Geco Capital OU, firmy zarządzającej funduszami alternatywnymi, w tym aktywami cyfrowymi, która legalnie działa na podstawie estońskiej licencji.  

Rząd tłumaczy, że nie chce blackoutów...

Kazachski rząd zmiany prawne tłumaczy inaczej. Jak przekonują tamtejsze władze, chodzi o to, żeby w obliczu kryzysu energetycznego nie powodować dalszych wzrostów cen prądu. Mimo że ta dawna radziecka republika nie ma problemów z surowcami, bo jest jednym z eksporterów ropy naftowej, to na przełomie roku doszło tam do zamieszek na tle wzrastających kosztów energii. Największe od 30 lat demonstracje w Kazachstanie rozgorzały po tym, jak w części kraju znacznie podwyższono ceny paliw, zwłaszcza gazu, którym w Kazachstanie zasilanych jest 80 proc. samochodów. 

Zniszczono wiele publicznych budynków, a władze wysłały przeciw demonstrującym wojsko. Wyłączono internet oraz pojawiły się przerwy w dostawie prądu. To zmroziło „górników" kryptowalut, bo cena prądu była na tyle atrakcyjna, że to właśnie dlatego to do Kazachstanu przenieśli swoją produkcję wirtualnych walut. 

Więcej...

03/2023 Komentarze (0)

Elektrownia Rybnik: Jeśli staną – to ruszą

27-02-2023

Elektrownia Rybnik, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podpisała umowę na budowę kotłowni rozruchowej. Inwestycja umożliwi zwiększenie elastyczności pracy zakładu poprzez szybkie uruchamianie bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia. 

Głównymi elementami kotłowni rozruchowej będą dwie wytwornice pary.

Ich instalacja obniży tzw. minimum techniczne konieczne do rozpoczęcia pracy zakładu w momencie, gdy bloki energetyczne są wyłączone. Zapewni to zwiększenie elastyczności elektrowni i umożliwi szybkie wznowienie produkcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię oraz ewentualnego blackoutu. 

Wytwornice opalane będą olejem lekkim, a w późniejszym czasie gazem ziemnym. Wyposażone będą w układ automatycznej regulacji oraz automatycznego uruchomienia i wyłączenia, co umożliwi ich 24-godzinną pracę bez konieczności nadzoru. 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnienie ciągłości dostaw energii to dla nas priorytet - mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK - Jest to jeszcze istotniejsze w obecnej sytuacji gospodarczej. Dlatego inwestycja
w rybnickiej elektrowni jest niezmiernie ważna z punktu widzenia zapotrzebowania rynku. Zapewni ona nie tylko ciągłość produkcji energii elektrycznej, ale także elastyczność całego procesu i możliwość szybkiego dostosowania się do aktualnej sytuacji. 

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o. o. Głównym podwykonawcą robót budowlanych jest firma UNIBEP S.A., a dostawcą dwóch kotłów (wytwornic pary) Viessmann Sp. z o. o.

Na obecnym etapie prac zamawiający, czyli Elektrownia Rybnik, uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, kontynuowana jest inwentaryzacja i prace projektowe, a także uzgadniane są szczegółowe rozwiązania techniczne z wykonawcą. Opracowywany jest również projekt budowalny w celu uzyskania pozwolenia na budowę. 

Koszt inwestycji to ponad 35 milionów złotych, a termin jej realizacji to druga połowa października 2023 r.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

Komentarz PTEZ do art. 61 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

21-02-2023

19 września, w Dzienniku Ustaw, została opublikowana ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967). Poza rozwiązaniami dotyczącymi systemu rekompensat w odniesieniu do ciepła sieciowego, wprowadza również, poprzez art. 61 tej ustawy, mechanizm mający na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa dostaw ciepła. Przepis ten umożliwia wydanie przez organ administracji, decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła, na warunkach odmiennych niż określone w pozwoleniu zintegrowanym lub innym wymaganym pozwoleniu.

- Największym wyzwaniem nadchodzącego sezonu grzewczego jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i ciepła w obliczu ograniczenia podaży surowców energetycznych oraz substancji chemicznych niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a także problemów z dostawami materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji. Odnosi się to przede wszystkim do zastępowanych źródeł objętych derogacjami wynikającymi z Dyrektywy o emisjach przemysłowych - komentuje Dorota Jeziorowska, dyrektor PTEZ.

- Zmniejszenie dostępności paliw i substancji potrzebnych do utrzymania urządzeń ochronnych, ograniczających emisję, może przełożyć się bezpośrednio na możliwość dotrzymania warunków wynikających z pozwoleń eksploatacyjnych ¬ dodaje Jeziorowska.

- Ustawodawca zaprojektował całą ścieżkę formalności poprzedzających wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w tych ekstraordynaryjnych warunkach ze wskazaniem przesłanek, które muszą zaistnieć, aby ją uzyskać - wskazuje Katarzyna Dziurska, ekspert PTEZ ds. ochrony środowiska, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w PGE Energia Ciepła S.A. - W trakcie procedury składania wniosku niezbędne będzie m.in.: udokumentowanie przez wytwórców ciepła przeszkód, które uniemożliwiły pracę jednostki wytwórczej na podstawie obowiązującego pozwolenia, natomiast sama decyzja zawierać będzie m.in. parametry źródeł spalania paliw, które są istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz wielkości dopuszczalnej emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Niezbędne będzie również potwierdzenie konieczności utrzymania wolumenu ciepła wytwarzanego przez daną jednostkę wytwórczą na potrzeby sieci ciepłowniczej.

Więcej...

02/2023 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: