Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Czysta energia

Europejski rynek energii elektrycznej obecnie boryka się ze strukturalnymi problemami z bezpieczeństwem zasilania wynikającymi z niedoborów mocy i ograniczeń w finansowaniu. Nowe inwestycje są niewystarczające do wypełnienia tej luki. 

Czysta energia Czysta energia

Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Na Starym Kontynencie najbardziej wyróżnia się Turcja, w której trwa fotowoltaiczna rewolucja. Na świecie prym niezmiennie wiodą Chiny - wynika z raportu SolarPower Europe. 

Fotowoltaika na świecie Fotowoltaika na świecie

NORD STREAM 2

Idea budowy gazociągu łączącego Rosję oraz Niemcy i przebiegającego po dnie Morza Bałtyckiego sięga lat 90. XX stulecia. Nord Stream 1 stanowił bardzo ważną inwestycję w tej części Europy. Gazociąg Nord Stream 2 ma przebiegać równolegle do gazociągu Nord Stream 1 i składać się podobnie jak on z 2 nitek.

NORD STREAM 2 NORD STREAM 2

Finlandia rezygnuje z węgla

26-05-2017

Jak donosi The Times Helsinki, Finlandia stanie się pierwszym krajem na świecie z ustawowym zakazem wykorzystania węgla do produkcji energii elektrycznej.

Minister gospodarki Finlandii, Olli Ren, ogłosił w listopadzie 2016 roku plany wprowadzenia zakazu wykorzystania węgla do produkcji energii po 2030 roku - prawdopodobnie w drodze ustawowego przepisu. W wywiadzie dla lokalnego dziennika „Helsingin Samomat”, 3 listopada 2016 roku, minister powiedział, że opracowywana jest właśnie nowa strategia kraju w zakresie energii i klimatu, a projekt przewiduje rezygnację z węgla. Rząd planuje zakończyć prace nad strategią w marcu 2017 r.

W wywiadzie dla dziennika, Rehn wyjaśnił, że, rezygnacja z węgla jest "jedyną drogą do osiągnięcia międzynarodowych celów w dziedzinie klimatu, a taki zakaz pozwoliłby uczynić Finlandię krajem czystych technologii, zaś znaczenie tej tego kroku można porównać z tylko z decyzją ogromnej wagi sprzed wielu lat, jaką było przyznanie praw wyborczych kobietom”.

Energetyka w Finlandii to przede wszystkim sprawa opierająca się na ekologii. Na porządku dziennym są tu pojazdy elektryczne, inteligentna sieć czy domy niskoenergetyczne. W celu poprawy jakości powietrza fińskiego i zmniejszenia ilości emisji spalin Finlandia wprowadza elektryfikację ruchu drogowego. Ma to wiele ekologicznych zalet, takich jak brak hałasu silnika czy mniejsza emisja spalin do powietrza. Ponadto ładowanie takiego pojazdu pozwala na przejechanie około 100-200 km, co sprawia, że jest on idealny do poruszania się po terenach miejskich, gdzie właśnie samochody na tradycyjne palowo emitują dużo spalin.

Węgiel jest źródłem emisji szkodliwych substancji do środowiska i kraje na całym świecie starają się ograniczyć jego stosowanie w produkcji energii elektrycznej. 

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Wytwarzanie ciepła z OZE

22-05-2017

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth) – to typ projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020. Do rozdysponowania jest 210 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii – ogłosił pierwszy konkurs projektów w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożą do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie w terminie od 31 grudnia 2016 r. do 1 marca 2017 r.

Harmonogram konkursu przewiduje dwustopniową ocenę projektów: formalną i merytoryczną, które zakończą się w  czerwcu przyszłego roku. Miesiąc później, NFOŚiGW opublikuje na stronie konkursu listy rankingowe projektów wybranych do dofinansowania, a zawarcie umów zaplanowano do  października 2017 r. 

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Uranu nie braknie

16-05-2017

Chociaż  przeciwnicy energetyki jądrowej od dziesiątków lat twierdzą, że uranu wkrótce zabraknie, kolejne raporty OECD co dwa lata rozpraszają te obawy. Najnowszy raport, który ukazał się  w listopadzie b.r. kolejny raz potwierdził, że zasobu uranu są obfite, większe niż innych metali lub paliw i nawet bez uwzględnienia postępu technologicznego wystarczą dla energetyki jądrowej przez ponad 240 lat. Pomimo stałego wydobywania uranu jego zasoby w ziemi nie uległy zasadniczej zmianie od 2014 roku, gdy wydano poprzednią edycję raportu OECD. Rozpoznane zasoby uranu możliwe do wydobycia po koszcie poniżej 260 USD/kg U wzrosły nieznacznie o 0.1% i wynoszą obecnie 7 641 000 ton uranu. W kategorii zasobów, które można wydobyć po kosztach poniżej 80 USD/kg U wystąpił wzrost o 8,6%, z 1 956 700 tU do 2 124 700 tU.

W kategorii zasobów racjonalnie pewnych, największe złoża rudy uranowej występują w Australii, a dalej w kolejności idą Kanada, Kazachstan, Namibia, Rosja, Republika Południowej Afryki, Brazylia  i inne kraje. Rozkład geograficzny złóż rudy uranowej jest inny niż rozkład zasobów ropy naftowej lub gazu ziemnego, a dzięki przynależności mających uran  krajów  do strefy wolnego handlu nie ma niebezpieczeństwa, że któreś z nich zechce wykorzystać uran jako broń strategiczną, pozwalającą  narzucać swe zdanie innym krajom. W kategorii zasobów przypuszczalnych kolejność krajów mających pokłady uranu jest podobna: Australia, Kanada, Kazachstan, Niger, Namibia, Rosja, Republika Południowej Afryki.

Łączne zasoby racjonalnie pewne, które można wydobyć po koszcie poniżej 260 USD/kg, w dniu 1 stycznia 2015 roku wynosiły 4,38 milionów ton uranu, a zasoby przypuszczalne 3,25 mln ton. Dodatkowo nieodkryte jeszcze zasoby uranu oceniane są na 5,7 mln. ton.

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Globalna supersieć?

12-05-2017

Na podstawie artykułu „Перспективы формирования глобального энергетического объединения”, P.Kowalenko, K.Osincew, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ - 2016

Od dwustu lat ludzkość napotyka coraz większe ograniczenia na drodze swojego rozwoju. Nadmierna eksploatacja bogactw mineralnych wywołuje szereg globalnych problemów takich jak deficyt surowców i wody, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu. Mimo postępującej globalizacji gospodarki, transportu czy finansów utrzymują się wielkie różnice w poziomie rozwoju poszczególnych regionów świata. Zjawiska te nie ominęły także energetyki. W związku z nierównomiernym rozmieszczeniem zasobów paliwowo-energetycznych oraz rejonów ich zużycia pojawiły się w połowie XX wieku tendencje do łączenia źródeł wytwarzania energii elektrycznej w większe krajowe i międzypaństwowe systemy za pośrednictwem sieci ultrawysokich napięć. Dopiero spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego w latach 80-tych zmniejszył zainteresowanie budową tych transgranicznych połączeń. W rezultacie linie przesyłowe przewidziane na napięcie ponad 1000 kV m.in. w Japonii, Rosji i Kazachstanie pracują nadal przy niższym napięciu 500-550 kV. Jednak na początku obecnego stulecia odżyła koncepcja tworzenia kolejnych międzypaństwowych systemów elektroenergetycznych. Po systemach w Europie i b.ZSRR planuje się budowę układu MEDGRID dla krajów basenu Morza Śródziemnego, DESERTEC (projekt przesyłu energii z elektrowni słonecznych Sahary) oraz pierścienia łączącego Rosję, Chiny, Japonię, Koreę, Kazachstan i Mongolię. Przedsięwzięcia te mają stać się etapami na drodze do formowania globalnego systemu energetycznego. Idea ta pojawiła się w latach 80-tych ub. stulecia. W 1986 r. w San Diego założono Global Energy Network Institute inicjujący prace studialne w tym zakresie. 30 lat później zawarto pierwsze umowy o współpracy międzynarodowej w celu realizacji tego epokowego przedsięwzięcia.

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Oszustwa podatkowe w obrocie paliwami płynnymi

08-05-2017

Ostatnie lata wskazują, że w Polsce następuje systematyczny wzrost zorganizowanej przestępczości podatkowej. Trafniejsze byłoby nazwanie tego rodzaju przestępczości jako „nadużywającej mechanizmów podatkowych”. Przestępne działania, mające miejsce w przypadku obrotu paliwami płynnymi, polegają na:

 

  • nieuiszczaniu podatku akcyzowego, w związku z wprowadzeniem ich do obrotu;
  • dokonywaniu transakcji za pośrednictwem firm „słupów”, bez zamiaru opłacenia należnych podatków;
  • fałszerstwie dokumentów, celem zawyżania kosztów lub zaniżania przychodów;
  • legalizacji dochodów w wyniku przestępstw prania pieniędzy.

 

Jak pokazują analizy prowadzonych spraw o przestępstwa paliwowe, zorganizowane grupy przestępcze z uwagi na olbrzymie korzyści finansowe – dokonują najczęściej wyłudzeń podatku od towarów i usług. W wyniku przestępczych działań dochodzi: po pierwsze – do zawyżania wartości obrotu paliwem pomiędzy podmiotami na rynku (wykorzystuje się łańcuch fikcyjnych podmiotów gospodarczych, powiązanych osobowo i kapitałowo) oraz po drugie – do zaniżania podatku należnego VAT przez firmy, poprzez podwyższanie kosztów swojej działalności w oparciu o fałszywe dokumenty księgowe na zakup paliwa od firm, które de facto nie istnieją.

Podatek ten, obciążając finalnego odbiorcę towaru, stwarza możliwości dokonywania czynów przestępczych. 

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

W UE ceny paliw na stacjach są powszechnie dostępne w internecie.

04-05-2017

U nas - tajemnica handlowa… sprzedawców

Polska od ponad 12 lat jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Nie jest też już najmłodszym dzieckiem w rodzinie, które ciągle się uczy. Gdyż po nas do tego grona dołączyły: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Po brexicie, a także w przypadku rozwodu Katalonii z Hiszpanią możemy znaleźć się w pierwszej piątce unijnych gospodarek zaraz za Niemcami, Francją i Włochami. Wydawać by się zatem mogło, że w Polsce wiele codziennych, oczywistych rzeczy powinno się robić tak jak w Unii. Weźmy na przykład kaucjonowanie opakowań szklanych.

W Niemczech nie ma możliwości by kupić piwo, nawet jeśli pochodzi z Polski, aby nie zapłacić 8 centowej kaucji. W Polsce nawet niemieckie piwa sprzedaje się z reguły razem z butelką. W Niemczech 8 centowy pfand zwracany jest bez problemów. W każdym z dyskontów – często należących do tych samych sieci co w Polsce - znajdują się z reguły przy samym wejściu maszyny, które rozpoznają i przyjmują butelki oraz wydają „citel” na podstawie którego kasa zwraca „kasę”. Są tak inteligentne, że przyjmują nawet butelki łącznie ze skrzynkami. W Polsce piwo i inne napoje sprzedawane są z małymi wyjątkami – ohne pfand. Klient płaci za szklaną butelkę razem z napojem, a potem musi jeszcze raz zapłacić za wywóz śmieci, do których wyrzucił rzeczoną butelkę. Płaci więc dwa razy. Jeśli już któryś z dystrybutorów uprze się i pobiera kaucją za opakowania – z reguły 40-50 groszy – a więc więcej niż w Niemczech to zwrot okaucjonowanej butelki przypomina drogę przez mękę. Butelkę należy zwrócić tam gdzie się ją kupiło, nawet gdyby to był drugi koniec miasta i na dodatek udowodnić posiadanym paragonem, o ile ten nie wyblakł w międzyczasie w portfelu, że zakup miał miejsce właśnie tu, a nie przypadkiem gdzie indziej.

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Rok po zmianach

27-04-2017

Zakład Produkcji  Kotłów (dawniej Wytwórnia) to największa i najliczniejsza jednostka biznesowa RAFAKO S.A. Mija rok od jego samodzielnego funkcjonowania w strukturach Spółki. Jako pierwszy przeszedł gruntowną reorganizację. Samodzielnie przygotowuje oferty,  pozyskuje zlecenia, a następnie je realizuje. W trakcie niespełna roku działalności udało się już zdobyć zamówienia o wartości ponad 100 mln zł. Zakładem kieruje Grzegorz Brożek, który zapewnia, że zakontraktowane zamówienia zabezpieczają w 80 proc. dostępną moc produkcyjną zakładu w bieżącym roku.

Od samego początku działalności ważną kartą przetargową RAFAKO w wielu rozmowach z klientami było posiadanie własnego warsztatu produkcyjnego. Dzięki temu atutowi firma startując w przetargu, mogła nie tylko przedstawiać konkurencyjne warunki, ale znacznie krótszy czas realizacji zamówienia i była bardziej wiarygodnym partnerem do współpracy. Często dzięki własnej produkcji RAFAKO wygrywało przetargi. - Dla nas jest to bardzo istotne, aby tę wartość dodaną podtrzymywać. Mamy jednak świadomość tego, że konkurencja na rynku jest bardzo silna i również działa w tym kierunku. Opinia o RAFAKO jako największego wytwórcy elementów kotłowych w Europie zobowiązuje, zatem naturalną kwestią była konieczność reorganizacji i zmiany funkcjonowania tej części naszej firmy - przyznaje Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.

Raciborska Spółka w zeszłym roku podzieliła się na tzw. „Business units”. Co to oznacza w praktyce? Wyodrębnione zostały poszczególne części organizacji, które są dedykowane konkretnym produktom i obszarom działalności firmy. W ten sposób można też precyzyjniej zarządzać pojedynczym zakresem działalności i skuteczniej funkcjonować na rynku. Zakład Produkcji  Kotłów w zmienionych strukturach zaczął funkcjonować jako pierwszy. 

Więcej...

04/2017 Komentarze (0)

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dot. pakietu na rzecz czystej energii dla wszystkich Europejczyków

18-04-2017

Polski Komitet Energii Elektrycznej (“PKEE”) docenia wysiłki KE zmierzające do realizacji unii energetycznej, jako instrumentu mającego zapewnić nieprzerwane dostawy konkurencyjnej energii po akceptowalnych cenach.

Stąd też chcielibyśmy przedstawić kluczowe przesłania związane z wybranymi elementami pakietu na rzecz czystej energii dla wszystkich Europejczyków, znanego wcześniej, jako tzw. „Pakiet Zimowy”.

Rewizja dyrektywy OZE („RED II”)

1. Popieramy wspólny na poziomie UE cel udziału OZE w miksie energetycznym na poziomie 27% w 2030 r. Brak wyznaczenia udziału OZE w krajowym miksie energetycznym po 2020 r. będzie prowadzić do najbardziej efektywnego rozwoju źródeł odnawialnych.

Z zadowoleniem przyjmujemy też fakt, że cel proponowany przez KE dla rewizji dyrektywy OZE nie wykracza poza uzgodnienia przyjęte przez Radę Europejską 24 października 2014 r.

2. ]W celu realizacji obowiązkowego udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, państwa członkowskie powinny być wspierane poprzez system zachęt. W związku z tym uważamy, że konieczne będzie doprecyzowanie środków mających służyć realizacji celu OZE.

Poprzez odesłanie do rozporządzenia EU Governance, oznacza to m.in. partycypowanie w platformie finansowej, której zasady funkcjonowania zostaną określone w przyszłym akcie delegowanym

Więcej...

04/2017 Komentarze (0)

04/2018
10/2016
09/2016

Artykuły

Reklama

Współpracujemy z: