Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Dwie farmy powstaną na Podlasiu

17-03-2022

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych PV Gutki 1 i PV Gutki 2. Instalacje o łącznej mocy 12 MW powstaną na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu.

Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pozwoli to na podpisanie kontraktu z Generalnym Wykonawcą w II kwartale 2022 r., rozpoczęcie  budowy w połowie przyszłego roku i uruchomienie farmy fotowoltaicznej w 2023 r. To kolejne wielomegawatowe projekty należący do PGE Energia Odnawialna, który uzyskały w tym roku pozwolenie na budowę. Wcześniej podobną decyzję administracyjną uzyskała instalacja o mocy 25 MW zlokalizowana w województwie podlaskim - PV Augustynka.

Według nowej strategii, Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również - tak jak w przypadku PV Gutki 1 i 2 - na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

Więcej...

03/2022 Komentarze (0)

Blisko końca inwestycji w Czosnowie

14-03-2022

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury energetycznej w Czosnowie zakończyła III etap najważniejszej inwestycji energetycznej PGE w dynamicznie rozwijającym się regionie Mazowsza. Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV w Czosnowie wraz z powstającymi liniami wysokiego napięcia poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i umożliwią przyłączanie do sieci nowych obiektów.

Dostępność energii elektrycznej jest już dla nas tak oczywista, że często zapominamy o tym, że obok inwestycji w źródła wytwórcze kluczowe są także inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. Bez linii dystrybucyjnych, transformatorów i rozdzielni nie jest możliwe funkcjonowanie dynamicznie rozwijających się terenów inwestycyjnych, jak te na Mazowszu, w gminie Czosnów - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Węzeł Czosnów to najdroższa i największa inwestycja sieciowa na Mazowszu realizowana przez PGE Dystrybucja SA. OSD wybudował już Główny Punkt Zasilający (GPZ) Czosnów oraz dwa tory linii kablowej 110 kV o długości 14,8 km, która łączy istniejący GPZ Łomianki z nową stacją 110/15 kV w Czosnowie i jest najdłuższą linią kablową wysokiego napięcia w majątku PGE Dystrybucja. W tym roku wybudowano kolejną linię wysokiego napięcia 110 kV, która łączy Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów i Łomianki. Nowa, napowietrzno-kablowa linia o długości ok. 9,1 km została włączona w istniejącą linię 110 kV Legionowo - Nowy Dwór Mazowiecki. Z powodu zagospodarowania i ukształtowania terenu oraz ze względu na aspekty środowiskowe w tym obszar Natura 2000, którą objęte jest koryto rzeki Wisły znaczna część linii została wybudowana, jako kablowa, bo aż 6,6 km. Dwutorowy odcinek napowietrzny 110 kV ma długość ok. 2,5 km.

Istotnym miernikiem znaczenia inwestycji PGE na naszym terenie jest fakt, że po uruchomieniu w 2017 roku stacji Głównego Punktu Zasilania w Czosnowie podwoiła się liczba podmiotów gospodarczych. 

Więcej...

03/2022 Komentarze (0)

Polska Chemia w centrum transformacji ekologicznej

10-03-2022

Nadchodzące lata będą czasem wielu wyzwań dla całej gospodarki i każdej gałęzi przemysłu, w tym dla sektora chemicznego. Europejski Zielony Ład (EZŁ) oraz - stanowiący jeden z jego kluczowych elementów - pakiet klimatyczny Fot for 55 mają nie tylko przekształcić Unię Europejską

w nowoczesną, konkurencyjną i zieloną gospodarkę, ale też do 2050 roku pomóc jej osiągnąć neutralność klimatyczną. Wyzwań regulacyjnych nie zabraknie także na poziomie krajowym. Jak Polska Chemia, stojąca w centrum przemian ekologicznych, realizuje wszystkie stawiane przed nią ambitne cele?

Regulacje i wytyczne unijne

Koncepcja EZŁ to długofalowy plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Osiągnięcie założeń w nim zawartych będzie wymagać potraktowania wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem jako nowych możliwości rozwoju we wszystkich obszarach polityk i sektorach gospodarki. 14 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii - Fit for 55, będący częścią składową wspomnianego EZŁ. Zgodnie z celami klimatycznymi wyznaczonymi przez Unię Europejską emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. do 2030 r. względem roku 1990. Z kolei do 2050 r. UE ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto i stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem. Na pakiet składa się 13 tzw. wniosków ustawodawczych - stanowią one zupełnie nowe przepisy lub są aktualizacją już istniejących. Wiele z nich w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie całego przemysłu chemicznego.

- Choć w przekazach medialnych najwięcej mówi się o znacznym zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla i ogólnym wspieraniu rozmaitych działań proekologicznych, to założenia i cele dokumentów oraz regulacji unijnych, jak choćby pakietu Fit for 55, są o wiele bardziej rozległe i szczegółowe.

Więcej...

03/2022 Komentarze (0)

Czym jest dyrektywa MCP?

08-03-2022

Transformacja energetyczna dzieje się tu i teraz, głównie za sprawą przepisów uchwalonych przez władze Unii Europejskiej. Dyrektywa MCP (z ang. Medium Combustion Plants) to skrócona nazwa dokumentu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. To ważny element w drodze do zeroemisyjności w 2050 roku. Nowe przepisy zakładają dostosowanie zakładów do nowych norm emisji:
● 1 I 2025 r. - dla instalacji o mocy większej niż 5 MW.
● 1 I 2030 r. - dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 5 MW.

W praktyce zapisy dyrektywy oznaczają budowę nowych instalacji zgodnie z nowymi, restrykcyjnymi wymogami emisji określonymi przez jej zapisy oraz dostosowanie do nich już istniejących urządzeń. Można to zrobić poprzez budowę instalacji odsiarczania i montaż odpowiednich filtrów odpylających, albo zmianę technologii energetycznych oraz stosowanego paliwa.

Jako nowe definiuje się instalacje powstałe po 19 grudnia 2018 r. W tym przypadku wytyczne dyrektywy mają zastosowanie od pierwszego dnia działania instalacji.

Nowe prawo, a stan wiedzy

To, jak firmy produkcyjne się przygotowują do nowych regulacji sprawdził DUON wraz z agencją badawczą Keralla na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku, przeprowadzając pogłębione wywiady z przedstawicielami firm produkcyjnych z różnych sektorów: (m. in. spożywczego, automotive, przemysłu). Wyniki badania "Transformacja energetyczna w polskich firmach produkcyjnych" mogą dać do myślenia.

Więcej...

03/2022 Komentarze (0)

Rosną wydatki gospodarstw na zakup węgla…

02-03-2022

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla  zleciła przeprowadzenie badania wśród osób, które ogrzewają swoje gospodarstwa domowe węglem.

Z wyników badania wynika, że w sezonie grzewczym 2021/2022 osoby, wykorzystujące węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych, wydały na jego zakup średnio 2 992 zł, czyli o 15% więcej w porównaniu do wydatków w poprzednim sezonie grzewczym. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 8% dochodów gospodarstw domowych i są najwyższe od 2016 roku!

Do 31% wzrósł także odsetek gospodarstw znajdujących się w sytuacji ubóstwa energetycznego (wydających co najmniej 10% swoich dochodów na ogrzewanie). W poprzednim sezonie odsetek ten wyniósł 30%.

Aż 83% kupujących węgiel na potrzeby grzewcze spodziewa się dalszego wzrostu wydatków, a wzrost ten jest najwyższy w historii pomiarów i wynosi 36%! Prognozowane wydatki na zakup węgla w kolejnym sezonie grzewczym wynoszą aż 4092zl!

Z badania wynika także, że dla ponad połowy ankietowanych (51%) wydatki na węgiel stanowią znaczne obciążenie budżetu. To znaczny wzrost, gdyż w poprzednim sezonie grzewczym odpowiedź taką wskazywało 34% osób ogrzewających swoje domy węglem.

Podobnie jak w roku poprzednim wygląda odsetek rodzin będących w skrajnym ubóstwie energetycznym, czyli wydających 20% i więcej dochodów na zakup węgla. To aż 11,6% spośród wszystkich gospodarstw ogrzewających swoje domy węglem, czyli około 450 tysięcy rodzin!

Więcej...

03/2022 Komentarze (0)

Team Korea dla Polski

28-02-2022

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) powołało doświadczoną grupę ekspercką - Team Korea, której zadaniem jest przedstawienie optymalnej i zintegrowanej oferty w programie polskiej energetyki jądrowej. Południowokoreański koncern planuje przedstawić swoją propozycję w pierwszym kwartale 2022 r. lub wcześniej, jednak o ostatecznym terminie złożenia oferty zadecydują rozmowy z polskim rządem.

Przygotowywana przez KHNP oferta będzie konkurencyjna pod względem technologii, ceny i harmonogramu budowy. Firma planuje zaproponowanie Polsce modelu reaktora APR1400 o znacząco podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, spełniając w ten sposób wymagania IAEA (International Atomic Energy Agency) i WENRA (Western European Nuclear Regulators Association). Rozwiązania technologiczne i możliwości KHNP w obszarze realizacji tego typu projektów doskonale sprawdziły się już w innym międzynarodowym projekcie, realizowanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) - elektrowni jądrowej Barakah.

- Dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami oraz korzyściom wynikającym z koreańskiego doświadczenia i wiedzy w zakresie budowy elektrowni jądrowych i zarządzania projektami, projekt Barakah został ukończony zgodnie z budżetem oraz na czas. Dzięki temu jesteśmy również przekonani, że możemy złożyć kompleksową i preferencyjną ofertę odpowiadającą na potrzeby polskiego rządu - powiedział Jae Hoon Chung, Prezes i CEO w KHNP.

KHNP powołało i przewodzi zespołowi „Team Korea"

KHNP od ponad 50 lat z powodzeniem realizuje projekty elektrowni jądrowych zarówno w kraju (30 jednostek), jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (4 jednostki).

Więcej...

02/2022 Komentarze (0)

Czy braknie paliw silnikowych?

21-02-2022

Transport ropy naftowej rurociągiem z kierunku wschodniego do Polski odbywa sie zgodnie z harmonogramem tłoczeń. PKN ORLEN, Grupa LOTOS i PERN monitorują sytuację na bieżąco i są przygotowane na każdy scenariusz. Polska dysponuje odpowiednimi zapasami surowca i zdywersyfikowanymi (różnorodnymi) źródłami dostaw ropy naftowej. Nasz kraj jest zabezpieczony przed nieprzewidzianymi sytuacjami w obszarze ropy i paliw. Jest to możliwe dzięki skutecznym działaniom prowadzonym przez kluczowe podmioty polskiego rynku naftowo-paliwowego.

Dostawy ropy i paliw są zabezpieczone, bo na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowca. Jeszcze w 2013 roku rafineria w Płocku przerabiała 98% rosyjskiej ropy. Dzisiaj jej udział w przerobie to mniej niż połowa. W ten sposób zapewniamy stabilność biznesu i wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. Kolejnym krokiem, który umocni naszą pozycję w tym obszarze będzie finalizacja połączenia PKN ORLEN z LOTOSEM i PGNiG. Jeden silny koncern multienergetyczny skutecznie zwiększy bezpieczeństwo krajowej gospodarki w obszarze paliw i energii - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Polskie rafinerie w ostatnich latach włożyły wiele wysiłku, by zbudować zdywersyfikowaną strukturę dostaw surowca do Polski. Inwestycje realizowane przez PERN pomogły osiągnąć wyznaczone cele w tym zakresie.

PERN w 2019 roku pomyślnie zdał test działania w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy do Polski napłynęła skażona chlorkami organicznymi ropa naftowa. Wtedy przez 46 dni nie były realizowane dostawy poprzez rurociąg „Przyjaźń". Nie miało to jednak wpływu na dostępność paliw na stacjach benzynowych - podkreśla Igor Wasilewski, prezes PERN.

Więcej...

02/2022 Komentarze (0)

Akumulatory i ogniwa paliwowe. Nowe zasobniki energii elektrycznej?

19-02-2022

Na podstawie artykułu «Электрохимические и водородные накопители электроэнергии. Возможности применения ", Nowosti Elektrotechniki 4-5/2020 opracował Piotr Olszowiec

Nowoczesne technologie zapewniają osiągnięcie wymaganego poziomu wytwarzania energii elektrycznej, lecz brak ekonomicznie efektywnych sposobów jej gromadzenia ogranicza możliwości rozwoju energetyki odnawialnej. Dla gromadzenia wielkich ilości energii i elastycznego sterowania jej oddawaniem stosuje się obecnie takie złożone układy jak elektrownie pompowo-szczytowe. Wygodną alternatywą dla tego podejścia powinno stać się gromadzenie energii elektrycznej w akumulatorach (bateriach ogniw galwanicznych) lub w postaci wodoru otrzymywanego z elektrolizy wody lub z metanu.

Akumulatory litowo-jonowe (ALJ) (Tabela 1) odznaczają się wśród wszystkich typów tych zasobników najwyższą gęstością energii, a także dużą liczbą cykli pracy - do 10 000 oraz szybkim procesem ładowania - do 80 % pojemności w ciągu 15 do 30 min. Posiadają niski wskaźnik samorozładowania - do 5 % miesięcznie i mogą być utylizowane bez wstępnego przetwarzania. Wykazują wysoką niezawodność i bezpieczeństwo pracy w szerokim zakresie temperatur. Jednocześnie nie są jednak pozbawione takich wad jak ryzyko wybuchu (przy uszkodzeniu mechanicznym lub przeładowaniu) i stosunkowo szybkie starzenie (pogorszenie charakterystyk po okresie większym od 5 lat).

Obecnie do wyrobu ALJ o wysokiej pojemności i mocy stosuje się takie materiały jak tlenek niklu-kobaltu-manganu (NMC) i węgiel (grafit) (C). Dla tych konstrukcji uzyskuje się gęstość gromadzonej energii w przedziale od 120 do 200  Wh/kg. 

Więcej...

02/2022 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: