Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce

Adam STALIŃSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Największe znaczenie mają czynniki polityczne, duże również środowiskowe, społeczno-kulturowe i prawno-administracyjne, a na morzu także występuje sporo ograniczeń przestrzennych. 

Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce Lokalizacja farm wiatrowych w Polsce

Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa?

Z pejzażu Krakowa już niebawem zniknie - po 42 latach służby – 225-metrowy, niższy komin elektrociepłowni w Łęgu. 

Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa? Zniknie jeden z kominów w Łęgu... I EdF z Krakowa?

7 mitów energetyki węglowej

14-03-2016

Dokument „Polityki energetycznej Polski do roku 2050” w zdawkowy sposób odnosi się do głównych problemów polskiej polityki energetycznej, sprawiając wrażenie, że w podstawowym wariancie polski energy-mix dalej będzie opierać się na węglu. Podobnych potwierdzeń można także doszukać się w strategiach górnictwa węglowego, a nawet w dokumentach planów strategicznych koncernów. Tymczasem przyszłość rysuje się zupełnie inaczej.

Mit 1 - Możemy kontynuować rozwój energetyki węglowej w Polsce, a węgiel wciąż jest naszą energetyczną przyszłością

Podpisując konkluzje klimatyczne i będąc w europejskim systemie ETS (handlu emisjami), Polska przyjmuje na siebie obowiązek redukcji emisji CO2 mając bezpośrednie przełożenie na powolną eliminację węgla. Próba przyłożenia europejskich limitów CO2 dla Polski i naszej dotychczasowej emisyjności (z 88% elektrowni węglowych) prowadzą do dość pesymistycznych prognoz – węgiel odchodzi w przeszłość i albo zmienimy nasz energy-mix albo musimy zmienić pakiet klimatyczny. Oczywiście jest scenariusz „referencyjny”, gdzie węgiel ma rację bytu, ale jest on sprzeczny z wymogami emisyjnymi. Ministerialne wnioski przedstawiają scenariusz, gdzie z jednej strony węgiel ma rację bytu, ale z drugiej strony dalsze wykorzystywanie go nie jest możliwe ze względu na ograniczenia emisji CO2. W związku z czym zarysowuje się scenariusz nowego energy-mix dla Polski bez udziału węgla.

Mit 2- Nowe technologie węglowe zapewnią niską emisję CO2

Problem emisji zanieczyszczeń SO2 i NOx – bezpośrednio agresywnych dla środowiska, można potraktować w energetyce jako rozwiązany – głębokie odsiarczanie i wtóre metody odazotowania, pozostawiają spaliny w miarę czyste. 

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

09-03-2016

W III Rzeczpospolitej badania nad kwestiami związanymi z problematyką jądrową są coraz częściej podejmowane, powstało wiele struktur, zarówno państwowych, jak i pozarządowych, które zajmują się wykorzystaniem atomu dla dobra obywateli. Jedną z ważniejszych jest Państwowa Agencja Atomistyki. Instytucja ta zajmuje się wielorakimi aspektami związanymi z atomistyką; wymienić w tym kontekście należy tworzenie projektów, mających chronić bezpieczeństwo jądrowe kraju i nadzorować instytucje, których efektem może być narażenie ludzi na promieniowanie. W gestii pracowników Agencji są zadania związane z ewidencją i kontrolą materiałów jądrowych. Do kolejnych zadań należy ocena sytuacji radiacyjnej kraju oraz opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących atomistyki i opiniowanie pomysłów będących rezultatem pracy odpowiednich organów państwowych. Powyższe kompetencje nie wyczerpują zadań, które zostały postawione przed Agencją. Ważnym aspektem jej działania jest współpraca z administracją państwową, organizacjami i instytucjami zagranicznymi. Ponadto, pracownicy Agencji zostali zobowiązani do popularyzowania, informowania i edukowania w zakresie atomistyki.

Konkludując, kompetencje Agencji są bardzo szerokie. Z tego też względu interesująca jest aktywność jednej ze struktur wchodzących w jej skład, a skupionej przede wszystkim na bezpieczeństwie. Tą strukturą jest Rada do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.Kwestie związane z działalnością Rady reguluje między innymi Rozporządzenie Ministra Środowiska z listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Ustalono w nim przede wszystkim sprawy związane ze strukturą jednostki oraz jakie kompetencje przysługują jej członkom.

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Polska skarga na handel emisjami jest słuszna?

02-03-2016

Polski rząd zapowiedział złożenie pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE o stwierdzenie nieważności ustanowienia rezerwy stabilności rynkowej (MSR) dla europejskiego systemu handlu emisjami. To słuszna decyzja - uważa ekspert stowarzyszenia Central Europe Energy Partners (CEEP), które reprezentuje w Brukseli sektor energii i przemysł energochłonny z Europy Centralnej.

System rezerwy stabilności rynkowej (MSR), przyjęty w połowie 2015 roku, zakłada redukcję niewykorzystanych jednostek emisji CO2 w celu utrzymania ich wysokiej ceny. Zdaniem Bogdana Janickiego z CEEP, wprowadzenie tego mechanizmu oznaczać będzie pogorszenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, szczególnie w słabiej rozwiniętych krajach członkowskich.

- Polski rząd słusznie skierował skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE na wprowadzenie tego mechanizmu. Zgadzam się z wstępnym uzasadnieniem, wskazującym m.in. na podważenie zasad lojalnej współpracy i użycie środków nieproporcjonalnych do zakładanych celów. Założeniem Unii Europejskiej jest ograniczenie emisji CO2 o 20 proc. w 2020 roku w stosunku do poziomu, jaki miał miejsce w 1990 roku. Mało kto mówi, że cel ten został już osiągnięty przed dwoma laty. I to przy stosunkowo niskich cenach uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, regulowanych rynkowymi mechanizmami popytu i podaży. Wprowadzenie systemu MSR nie ma zatem uzasadnienia ekonomicznego czy środowiskowego, a jedynie polityczne. Co więcej, jest ono niezgodne z Traktatem o Unii Europejskiej, który każdemu krajowi członkowskiemu pozostawia dowolność w kształtowaniu miksu energii - uważa ekspert CEEP.

Więcej...

03/2016 Komentarze (0)

Opole 30 proc. zaawansowania

26-02-2016

Poziom zaawansowania budowy dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku, przekroczył 30 proc. Prace trwają nieprzerwanie, czego efektem jest finalizowany etap wznoszenia imponujących rozmiarów chłodni kominowej, która osiągnęła już wysokość 183,5 m, z docelowych 185,1 m. 4 stycznia, czyli miesiąc przed planowanym terminem, zamontowany został również pierwszy słup głównej konstrukcji nośnej kotła bloku nr 6.

Prace związane z budową płaszcza chłodni kominowej dla bloku nr 5 rozpoczęły się 1 czerwca 2015 r. Powłokę chłodni tworzy 119 pierścieni, z których każdy ma 1,5 m wysokości, jeden pierścień uzupełniający o wysokości 0,45 m oraz pierścień końcowy z koroną usztywniającą o wysokości 1,6 m. Powłoka płaszcza chłodni posiada 100 zbrojonych żeber wiatrowych. Docelową wysokość 185,1 m - czyli mniej więcej tyle, ile mierzy Pałac Kultury i Nauki w Warszawie bez iglicy - chłodnia kominowa bloku nr 5 osiągnie na przełomie stycznia i lutego 2016 r.

Inwestycja w Opolu przyczyni się do podniesienia wartości Grupy Kapitałowej PGE, a już dziś wpływa pozytywnie na rozwój regionu. Obecnie przy budowie bloków zatrudnionych jest ponad 2 tys. osób, a niemal 80 proc. zamówień realizowanych jest przez polskie firmy. Kończymy właśnie kolejny kluczowy etap realizacji projektu, tym samym budowa bloków zrealizowana została już w niemalże jednej trzeciej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a niektóre z nich wyprzedzają nawet ustalony harmonogramem termin - mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Modernizacja w Turowie

23-02-2016

Alstom Power zmodernizuje generatory bloków nr 1-3 Elektrowni Turów. Kontrakt o wartości nieco ponad 32 mln zł netto jest częścią kompleksowej modernizacji trzech bloków turoszowskiej elektrowni. 
Modernizacja generatorów obejmie m.in. wykonanie całości prac projektowo-dokumentacyjnych, wykonawstwo prac na obiekcie, próby funkcjonalne i rozruch urządzeń w ramach współudziału w rozruchu modernizowanych bloków. 

Umowa na modernizację generatorów jest kolejnym podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji trzech bloków Elektrowni Turów. Podpisane już zostały m.in. umowy na modernizację turbin i kotłów. Rozstrzygnięte zostały postępowania na modernizację systemów sterowania i nadzoru wraz z układami elektrycznymi i AKPiA oraz elektrofiltrów. Trwa postępowanie na modernizację chłodni kominowych. Podpisanie wszystkich kontraktów planowane jest do końca I kwartału 2016 roku.

Celem projektu kompleksowej modernizacji bloków 1-3 Elektrowni Turów jest optymalne wykorzystanie jednostek wytwórczych, dostosowanie ich do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek z 235 do 250 MWe oraz podniesiona ich sprawność.
Prowadzony projekt modernizacji jednostek w Elektrowni Turów jest niezwykle istotny dla całego kompleksu energetycznego i społeczności lokalnej. Wydłużenie żywotności podstawowych urządzeń bloków o około 150 tys. godzin pozwoli na wykorzystanie zasobów węgla brunatnego z turoszowskiej kopalni i tym samym utrzymanie miejsc pracy - mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Co czeka sektor gazu i ropy w 2016 roku?

16-02-2016

Analitycy nie są zgodni, co do rozwoju sytuacji na światowym rynku gazu i ropy w 2016 roku. Prognozy cen za baryłkę ropy oscylują od 20 do 100 USD.

Według amerykańskiej Energy Information Administration, światowa produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym kondensatu, wzrosła o 15,7% w okresie dziewięciu lat do roku 2005. Natomiast w okresie dziewięciu lat od 2005 do 2014 roku produkcja wzrosła jedynie o 5,3%, pomimo rekordowo wysokich cen i dużych inwestycji. Teraz, w dobie kryzysu i wojny cenowej, trudno prognozować duży wzrost produkcji.
2015 rok przyniósł wiele nieoczekiwanych zdarzeń, z których większość, niestety, doprowadziła do destabilizacji sytuacji na świecie. Szczególnie dużo działo się w sektorze ropy i gazu.. Ceny ropy spadły o 34 procent w 2015 roku, co było wynikiem dłuższej globalnej nadpodaży, spowolnienia gospodarki energochłonnych Chin oraz rywalizacji głównych graczy światowych. Ceny spadały, jak nigdy wcześniej, ale potentaci nie zdecydowali się na zmniejszenie produkcji ropy i gazu.

40-60 USD za baryłkę
Większość ekspertów przewiduje ceny ropy w 2016 roku na poziomie - rzędu 40-60 USD za baryłkę. Na przykład, międzynarodowa agencja ratingowa Moody w połowie grudnia 2015 roku opublikowała prognozę na rok 2016, zgodnie z którą cena baryłki będzie na poziomie 43 USD. Jednakże jest ona 10 USD mniejsza niż w poprzednia prognoza agencji. Oczekiwania cena została obniżona ze względu na fakt, że poziom produkcji ropy jest znacznie wyższy niż zużycie (według różnych szacunków, podaż na rynku światowym przekracza popyt o 1,5-2 milionów baryłek dziennie - "Times ").

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Biomasa w energetyce

12-02-2016

Biomasa, w tym głównie drewno była podstawowym paliwem w epoce preindustrialnej (przed 1850 r.) służącym do zaspokajania potrzeb związanych 

z ogrzewaniem pomieszczeń, podgrzewaniem wody czy przygotowywaniem potraw. Węgiel drzewny wykorzystywano w metalurgii i kuziennictwie. Zapotrzebowanie na energię było wówczas stosunkowo niewielkie i do jego zaspokojenia wystarczającym były zasoby dostępnej biomasy. Zastosowanie maszyny parowej, zastąpienie manufaktur produkcją przemysłową, a następnie wynalezienie silników spalinowych, spowodowało coraz większe zapotrzebowanie na paliwa. Odkrycie w tym czasie możliwości wykorzystania paliw kopalnych, które charakteryzowały się wyższą wartość opałową, łatwiejszym magazynowaniem 
i transportem, ograniczyło stosowanie drewna. Ciągle postępujący rozwój cywilizacji stał się przyczyną rosnącego zapotrzebowania na energię i surowce. 
Z roku na rok zwiększa się wydobycie kopalin w tym paliw kopalnych. Niestety zasoby tych paliw są ograniczone i pomimo odkrywania coraz to nowych złóż niewątpliwie kiedyś się wyczerpią. Według szacunków najszybciej nastąpi wyczerpanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a w dalszej perspektywie węgla. Ponadto spalanie na niespotykaną w przeszłości skalę paliw kopalnych jest przyczyną emitowania do atmosfery dwutlenku węgla (CO2), który jest gazem cieplarnianym i przez część naukowców jest uważany za jedną z przyczyn zmian klimatycznych.

Wyczerpywanie złóż paliw kopalnych oraz konieczność sięgania po te trud

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

Energetyka pod presją

09-02-2016

Regulacje środowiskowe w Europie, spowolnienie gospodarcze w Chinach i ceny energii na międzynarodowych rynkach - to główne wyzwania, przed jakimi staje europejski sektor energii i przemysł energochłonny w 2016 roku. 

Dla europejskiego sektora energii i przemysłu energochłonnego rok 2015 był okresem wielkich wyzwań. - Strategiczne inwestycje szły w parze z koniecznością stawienia czoła trudnej sytuacji makroekonomicznej. W jej efekcie ceny surowców energetycznych osiągnęły niespotykane od dekady minima. Co więcej, chińska gospodarka przechodzi przez okres głębokiego spowolnienia. Na wiele z tych problemów nie mamy wpływu. W długiej perspektywie nie da się kontrolować globalnych rynków, które w naturalny sposób podążają od hossy do bessy. Ale części wyzwań, przed jakimi staje europejski sektor energii i przemysł energochłonny, można z sukcesem stawić czoło w 2016 roku - twierdzi Marcin Bodio, dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partners (CEEP).

Zdaniem Pawła Jarczewskiego, prezesa Grupy Azoty (firmy członkowskiej CEEP), wyzwania, przed jakimi stanie europejski przemysł w 2016 roku, są podobne do tych z roku 2015. - Główny problem to nadpodaż na rynku nawozów i wyrobów plastikowych, pochodzących spoza Unii Europejskiej. Z makroekonomicznego punktu widzenia wyzwaniem jest też sytuacja w Chinach, które są największym konsumentem dóbr na świecie. Dalsze spowolnienie gospodarcze może ograniczyć konsumpcję, co spowoduje zwiększenie dysproporcji między podażą a popytem na rynku i jeszcze większą presję na ceny. Jeśli obecny poziom cen gazu i ropy naftowej zostanie utrzymany czy obniżony, może to stanowić pozytywny impuls dla gospodarki, ale też przyczynić się do obniżenia cen naszych produktów - uważa Paweł Jarczewski.

Więcej...

02/2016 Komentarze (0)

10/2016
09/2016
08/2016

Polecamy

Artykuły

Współpracujemy z: