Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wpływ temperatury na produkcję biomasy mikroglonów Chlorella vulgaris w pionowych fotobioreaktorach rurowych

22-06-2021

Mikroglony to jednokomórkowe organizmy, które należą do gatunków autotroficznych, miksotroficznych lub heterotroficznych, znacznie zróżnicowanych pod względem metabolizmu. W sprzyjających warunkach hodowli ich biomasa może podwoić się zaledwie w ciągu kilkunastu godzin. Daje to możliwość wykorzystywania jej jako dodatku do żywności oraz pasz, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym.

Mikroglony z powodzeniem mogą być również stosowane do produkcji biopaliw, gdzie prekursorem do ich wytwarzania są gromadzone w komórkach alg lipidy. Zawartość lipidów w biomasie można zwiększyć, stosując stres środowiskowy związany m.in. z ograniczeniem dostępności składników pokarmowych, rodzajem i czasem naświetlania hodowli, a także temperaturą hodowli, , . Szerokie możliwości wykorzystania mikroglonów wymagają jednak określenia optymalnych warunków umożliwiających pozyskiwanie wystarczających ilości ich biomasy. 

Biomasę mikroglonów produkuje się w systemach otwartych, tzw. stawach glonowych (fot. 1) oraz w systemach zamkniętych, czyli w fotobioreaktorach (fot. 2). Fotobioreaktory dają szeroką możliwość kontrolowania warunków procesowych istotnych z punktu widzenia pozyskiwania biomasy, w tym temperatury, odczynu pH, dozowania składników pokarmowych, ditlenku węgla, ograniczają też możliwość kontaminacji hodowli.  

Światło wpływa bezpośrednio na wzrost ilości biomasy i odpowiada za proces fotosyntezy. Mikroglony oprócz optymalnych warunków oświetleniowych do wzrostu wymagają również fazy ciemnej. W fazie jasnej zachodzi szereg procesów fotochemicznych, w których powstaje ATP i NADPH, ale to głównie podczas fazy ciemnej zachodzą reakcje biochemiczne, których efektem jest wzrost komórek alg. Istotny jest zwłaszcza odpowiedni cykl oświetleniowy, czyli tzw. fotoperiod. Skuteczność wydłużenia fazy jasnej kosztem ciemnej potwierdzają badania naukowe.

Więcej...

06/2021 Komentarze (0)

Stan i kierunki rozwoju technologii wykorzystania wodoru w transporcie w Republice Federalnej Niemiec

10-06-2021

Niemcy, jeden z najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, są jednocześnie jednym z największych emitentów CO2. Działania zmierzające do ograniczenia tej emisji podjęto pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.  Mimo to gospodarka niemiecka wyemitowała w 2017 roku łącznie 902 mln ton CO2, z czego 160 mln ton stanowiła emisja z transportu. To plasuje Niemcy w czołówce emitentów CO2 (6 miejsce na świecie i pierwsze w Europie). Należy jednak zauważyć, że w wyniku realizacji szeregu przedsięwzięć łączna emisja CO2w 2017 roku była niższa o 27% w stosunku do jej poziomu z 1990 roku.

Wśród podejmowanych przedsięwzięć znalazły się też pierwsze prekursorskie w skali światowej prace studyjne i projekty demonstracyjne związane z energetycznym wykorzystaniem wodoru, przede wszystkim w transporcie samochodowym, m.in. uruchomiony w 1998 roku wieloetapowy program pn. Transport Energy Strategy (VES),  Hydrogen Storage System for Automative Application (StorHy) projekt realizowany  w latach 2004-2007 w ramach 7 Programu Ramowego, projekt pn. Development and Detailed Evalution of Harmonised European Hydrogen Energy Roadmap,  realizowane w latach 2004-2009 projekty Hysafe oraz NaturalHy (Preparing for the Hydrogen Economy by Using the Exsiting Natural Gas System as a Catalyst) czy realizowany w latach 2007-2008 projekt GermanyHy.

Na początku lat dwutysięcznych opracowano też szereg projektów energetycznych i klimatycznych, które obejmowały także problematykę gospodarki wodorowej, m.in. Federal Fuel Strategy (2004), Integreted Energy Eliminate Protection Programme (2007).

W 2009 roku na kanwie ustaleń przytaczanego programu instytucje, firmy i urzędy, takie jak: VES, NOW, EnBW, Linde, OMV, Shell, Total, Vattenfall, w porozumieniu z Ministrem Transportu i Budownictwa powołały H2 Mobility Initiative, której za cel postawiono komercjalizację FCEVs oraz budowę sieci stacji tankowania wodoru, w pierwszym rzędzie w wielkich aglomeracjach. Uruchomiono też szereg wodorowych programów demonstracyjnych.

Więcej...

06/2021 Komentarze (0)

Zmienne koleje szwedzkiego atomu

25-05-2021

Opracowano na podstawie "Sweden splits over nuclear power" , Politico 6.01.2021

W ostatnim dniu 2020 roku po 44 latach pracy zamknięto reaktor nr 1 w elektrowni atomowej Ringhals. Likwidację tego najstarszego w szwedzkiej energetyce nuklearnej bloku jego właściciel Vattenfall AB zaplanował już 5 lat temu. Od tamtej pory energetycy w tym kraju przeszli od wcześniejszych dyskusji nad nadmiarem mocy w systemie elektroenergetycznym do rozważania, jak uniknąć deficytu energii na południu Szwecji. Wraz z ubytkiem wspomnianego źródła zmniejszył się potencjał wytwórczy w tym gęsto zaludnionym, uprzemysłowionym regionie, co przy niedostatecznej przepustowości istniejących linii przesyłowych wywołało spodziewane braki mocy. W rezultacie ceny energii w tej części kraju jeszcze bardziej wzrosły. W 2020 r. podczas gdy na północy Szwecji, gdzie znajduje się większość hydroelektrowni i farm wiatrowych, energia elektryczna była najtańsza od 20 lat (m.in. z powodu pandemii), na południu była ona o 60% droższa. Teraz po odstawieniu Ringhals 1 różnica będzie jeszcze większa.

Obecne kłopoty z zaopatrzeniem w energię były zresztą łatwe do przewidzenia. Rok wcześniej, tj. z końcem 2019 r. w tejże elektrowni zamknięto blok nr 2. Eksploatację obu jednostek uznano bowiem za nieopłacalną. Na szczęście w elektrowni tej pracują jeszcze dwa młodsze reaktory nr3 i 4 - ich zamknięcie przewidziano dopiero w latach 40. W tym czasie, jak zadeklarował operator szwedzkiego systemu elektroenergetycznego Svenska Kraftnat AB, w rozbudowę potencjału wytwórczego południa kraju zostanie zainwestowane 75 mld koron.

W ten sposób Szwecja stanęła przed problemem zapewnienia zasilania w energię elektryczną, jednak społeczeństwo wydaje się podzielone w kwestii dalszego wykorzystania energii atomowej. Narastająca troska o przeciwdziałanie ocieplaniu klimatu wymusza rezygnację z paliw organicznych i poszukiwanie czystych nośników energii. Wybór źródeł czystej energii już od dawna dzieli szwedzki parlament. 

Więcej...

05/2021 Komentarze (0)

Rosja: Energetyka odnawialna stawia pierwsze kroki…

12-05-2021

Opracowano na podstawie materiałów https://www.dw.com/ru/возобновляемая-энергетика-в-россии-есть-ли-будущее-после-2024-года/a-44093476

W pierwszej połowie 2020 r. w państwach UE wyprodukowano po raz pierwszy więcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) niż z paliw węglowodorowych. W odróżnieniu od wielu krajów świata wykorzystanie energii źródeł odnawialnych w Federacji Rosyjskiej wciąż znajduje się w fazie początkowej. Z całkowitej ilości zużywanych w tym kraju nośników energia odnawialna wynosiła ostatnio zaledwie 4%, z czego 2/3 dostarczała hydroenergetyka. Tymczasem realnie dostępny do utylizacji potencjał rosyjskich OZE szacuje się na 270 mln tpu/rok (ton paliwa umownego), w tym np. zasoby geotermalne ocenia się na 115 mln tpu, potencjał małej energetyki wodnej 65 mln tpu, a biomasy 35 mln tpu. Znacznie mniejsze perspektywy przypisuje się energii wiatru i słońca, chociaż nie brakuje tam terenów silnie nasłonecznionych i z silnymi wiatrami. W 2019 г. Rosji przyjęto program rozwoju energetyki wiatrowej i solarnej o nazwie „Pięć gigawatów", który zakłada uzyskanie w 2024 r. z tych źródeł 1% krajowej produkcji energii elektrycznej. Z uwagi na wyjątkową specyfikę warto przybliżyć aktualny stan rozwoju tej branży w kraju o gospodarce niemal całkowicie zdominowanej przez tradycyjne paliwa organiczne.

Aktualnie spośród odnawialnych nośników najszersze zastosowanie posiada biomasa drzewna. Drewno opałowe wciąż stanowi podstawowe paliwo na rosyjskiej wsi, zwłaszcza na terenach leśnych, gdzie zużywa się go około 50 mln ton rocznie. Bardziej opłacalne jest wykorzystanie drewna w innych gałęziach przetwórstwa tego surowca, natomiast dla odzysku energii przewiduje się poddawanie drewna hydrolizie.

Jeszcze w początku lat 1990-tych istotne znaczenie w bilansie energetycznym Rosji miał torf, którego wcześniej wydobywano nawet 90 mln ton rocznie, jednak po 2000 r. ilość ta spadła do zaledwie kilku milionów.

Więcej...

05/2021 Komentarze (0)

Wykorzystanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych na rzecz wspierania rozwoju elektromobilności w Polsce

04-05-2021

Realizacja polityki transportowej miasta stanowi jeden z priorytetów w zakresie zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych. Systemy te mogą usprawniać ruch drogowy na głównych drogach, w tym ruch w zakresie dojazdu i wyjazdu z centrum miasta. Mogą być również stosowane w celu dozowania wjazdu pojazdów do centrum w czasie, kiedy jest ono zablokowane przez inne pojazdy. System może też ograniczać maksymalne prędkości pojazdów i redukować liczbę zatrzymań, uspakajając ruch na odcinkach dróg, w obrębie których dochodzi najczęściej do incydentów drogowych. Zgodnie z powszechnie obowiązującym podziałem zadań, polityka właściciela systemu w zakresie transportu (operatorem ITS może być inny podmiot) jest czynnikiem nadrzędnym związanym z określeniem priorytetów dla zarządzania transportem. Jednym z elementów jest zarządzanie ruchem drogowym realizowane przez Centrum Zarządzania Ruchem przy użyciu systemu sterowania. Zatem priorytety i wynikające z nich zadania są definiowane przez zarządcę systemu, a następnie wdrażane w ramach systemu sterowania ruchem.

Do głównych efektów zastosowania Inteligentnych Systemów Transportowych należy poprawa efektywności systemu transportowego, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrona środowiska naturalnego przez redukcję emisji szkodliwych składników spalin, pyłów i hałasu. Natomiast bezpieczeństwo ruchu drogowego jest rozumiane jako zmniejszenie liczby osób zabitych oraz rannych i redukcja poziomu zagrożenia życia w wypadku (np. osoby ranne zamiast zabitych). W większości przypadków są to efekty przeciwstawne, a elementem łączącym je są koszty.

Od wielu lat obserwowany jest wzrost wskaźnika motoryzacji stanowiącego liczbę pojazdów przypadających na określoną grupę użytkowników. Tempo jego wzrostu jest szybsze niż rozwój infrastruktury drogowej umożliwiającej swobodne poruszanie się pojazdów. Istotne znaczenie mają w tej sytuacji rozwiązania teleinformatyczne w transporcie, do których należą inteligentne systemy transportowe. 

Więcej...

05/2021 Komentarze (0)

Klimatyczne plany Joe Bidena

26-04-2021

Po czterech latach niekorzystnych dla "zielonej" polityki energetycznej USA, Joe Biden złożył najbardziej ambitne obietnice ochrony klimatu spośród dotychczasowych prezydentów tego państwa. Poprzedni prezydent Donald Trump wielokrotnie kwestionował poglądy naukowców na zagadnienie ocieplania klimatu. Podsumowaniem jego działań było wycofanie Stanów Zjednoczonych z traktatu paryskiego następnego dnia po przegranych wyborach w listopadzie 2020 r. Dzięki większości w Izbie Reprezentantów przy równowadze głosów w Senacie nowa administracja Białego Domu otrzyma duże możliwości zmiany dotychczasowego kursu w gospodarce paliwowo-energetycznej kraju. W ślad za Unią Europejską i azjatyckimi potęgami (Chiny, Japonia, Korea Płd.) prezydent elekt zobowiązał się osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. Przypomnijmy: neutralność klimatyczna zakłada zerową emisję wszystkich gazów cieplarnianych, zaś neutralność węglowa jedynie zerową emisję dwutlenku węgla.

Według danych z 2018 r. energia odnawialna pokrywała w USA 11% całkowitego zużycia energii pierwotnej. Produkcja energii elektrycznej w hydroelektrowniach sięgała 6.5% krajowej generacji elektryczności i miała największy udział w segmencie OZE. Drugi co do wielkości wkład ze źródeł odnawialnych posiadała energia wiatrowa 5.5%, a moc zainstalowana w tych farmach wynosiła blisko 90 GW. Energetyka słoneczna z potencjałem wytwórczym ponad 50 GW dostarczała ok. 1.5% łącznej energii elektrycznej. Jednak podane wielkości, aczkolwiek należą do czołowych (przynajmniej w liczbach bezwzględnych) na świecie, w niewielkim stopniu spełniają aspiracje i plany nowych władz największej gospodarki globalnej.

Mimo iż połowa XXI wieku stanowi odległą datę i daje wiele - przynajmniej tak się na razie wydaje - czasu do podjęcia długofalowych działań, politycy oczekują zdecydowanych kroków i widocznych efektów już w czasie rozpoczętej kadencji. 

Więcej...

04/2021 Komentarze (0)

Rosyjski terminal LNG na Bałtyku

21-04-2021

Jeszcze nie oswoiliśmy się z dobiegająca końca budową gazociągu Nord Stream2 po dnie Bałtyku, a Rosja już zaczyna wdrażać kolejny gazowy projekt w tym rejonie. Ma powstać spory konkurent polskiego i litewskiego terminalu LNG.  

Rosyjski gigant gazowy Gazprom zbuduje w porcie Ust-Ługa w pobliżu Zatoki Fińskiej zakład skroplonego gazu ziemnego (LNG). Rosyjskie Ministerstwo Energii podaje, że budowa zakładu o zdolnościach 13,3 mln. ton LNG rocznie, ma rozpocząć się w najbliższych miesiącach i zostać uruchomiony w latach 2024-2025. 

Projekt był już przygotowywany w 2013 roku. Szef Gazpromu Aleksiej Miller, pod koniec maja 2013 roku, oświadczył, że koncern wraca do zarzuconego jeszcze w 2004 roku pomysłu budowy zakładu LNG w rejonie leningradzkim, by dostarczać gaz skroplony do Europy. W styczniu 2015 roku Gazprom postanowił ostatecznie, że zakład LNG w regionie leningradzkim ("Baltic LNG") zostanie zbudowany w pobliżu portu Ust-Ługa. Zakład miał rozpocząć produkcję pod koniec 2018, potem termin przesunięto na 2020 r.

Gazprom rozważał kilka opcji, w tym Wyborg. Przez pobliski Wyborg przechodzi bowiem rurociąg dostarczający surowiec do „Nord Stream", magistrali łączącej Rosję z Niemcami przez Morze Bałtyckie. Ust-Ługa jest wygodniejsza, ponieważ jest już wybudowany tor wodny, w tym miejscu są również lepsze warunki klimatyczne, ponieważ nie ma potrzeby korzystania zimą z pomocy lodołamaczy.

Za tym, aby nowy gazoport wybudować w Ust Łudze zdecydowały dobre warunki hydrograficzne tego bałtyckiego portu. Podejście do niego ma 17 m głębokości i tylko 3,7 km długości, co sprawia, że port może obsłużyć jednostki do 75 tys. DWT (ładunek suchy) oraz 120 tys. DWT (ładunek płynny). 

Więcej...

04/2021 Komentarze (0)

Drugi polsko-litewski kabel energetyczny

13-04-2021

Kolejny krok ku synchronizacji krajów bałtyckich z systemem elektroenergetycznym Europy kontynentalnej.

Na początku lutego 2021 roku rozpoczęły się badania dna morskiego pod kabel Harmony Link, nowego energetycznego połączenia morskiego między Polską a Litwą.

Z portu w Gdyni wypłynął statek badawczy Mintaka I, który prowadzi badania geofizyczne planowanej trasy kabla elektroenergetycznego. Łącznie w badaniach dna morskiego przeprowadzonych przez konsorcjum wykonawców na czele z polską firmą Mewo weźmie udział aż 7 statków badawczych. Testy zostaną przeprowadzone przy użyciu sprzętu takiego jak sonar i magnetometr, badanie próbek gleby w laboratorium oraz, w razie potrzeby, badanie dna za pomocą sterowanych robotów podwodnych lub nurków.

W trakcie badań zostanie zbadana trasa po Morzu Bałtyckim o długości 290 km i szerokości 300 m, zbadane zostaną próbki gleby oraz przeanalizowane zostaną obiekty zidentyfikowane na dnie morskim, w tym niebezpieczne wraki czy materiały wybuchowe. Podmorskie przyłącze elektryczne to duży i złożony projekt, dlatego staranne przygotowanie - w tym ingerencja w dno morskie - ma ogromne znaczenie. Badaniu towarzyszyć będzie analiza środowiskowa, która pomoże ocenić wpływ połączenia na środowisko Morza Bałtyckiego i zapewni osiągnięcie najlepszego wyniku pod względem zrównoważonego rozwoju - mówi Gerda Krasauskė, dyrektor Departamentu Strategicznej Infrastruktury Litgrid.

Na mapy zostanie naniesione położenie wraków czy materiałów wybuchowych zalegających na dnie. W razie natrafienia na nie, zbadany będzie szerszy pas dna morskiego, co pozwoli na zaplanowanie ominięcia niebezpiecznych obiektów.

Więcej...

04/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: