Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

TAURON skontrolował fotowoltaikę

16-01-2024

Zmiany ustawienia trybu pracy falownika i montaż dodatkowych paneli to według danych zgromadzonych przez energetycznego lidera najczęstsze nieprawidłowości w przydomowych zielonych elektrowniach. W skrajnych przypadkach liczba paneli jest czterokrotnie większa niż ta zgłoszona we wniosku, a ponadto zdarzają się instalacje pracujące bez zgłoszenia. Kontrole, które prowadzi TAURON mają na celu poprawę współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną. W tym roku działania prowadzone były na terenie sześciu oddziałów spółki, a po 1 stycznia 2024 r. obejmą cały obszar dystrybucyjny Grupy TAURON.

- Spółka monitoruje na bieżąco parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów sieci. Na tej podstawie można wskazać prawdopodobne występowanie mikroinstalacji o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową. To istotny problem, ponieważ instalacje te mogą powodować wyłączenia falowników u pozostałych prosumentów, a ponadto mogą być niebezpieczne - mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy spółki TAURON Dystrybucja.

Kontrole sprawdzały przekroczenia mocy zainstalowanej, przekroczenia napięcia oraz przypadki nieuprawnionej generacji. Ich celem było wyeliminowanie niepoprawnych przyłączeń i nieprawidłowej pracy mikroinstalacji.

- W pierwszym etapie, w oparciu o posiadane dane pomiarowe do właścicieli ponad 5 tysięcy mikroinstalacji wysłaliśmy pisma z informacją o prawdopodobnych nieprawidłowościach oraz sposobie ich wyeliminowania. W przypadkach, gdy zamontowana mikroinstalacja była niezgodna z przepisami prawa oraz zawartą umową, klient mógł zwrócić się do firmy o formalne uregulowanie tej sytuacji - dodaje Ewa Groń.

Z tej możliwości skorzystało prawie 60 proc. klientów, do których takie pisma zostały wysłane. Największy odzew na otrzymaną korespondencję był wśród klientów z terenu oddziału w Tarnowie (63 proc.), najmniejszy na terenie oddziału w Krakowie (53 proc.). W przypadku klientów, którzy zareagowali na otrzymane pisma najczęściej następowała aktualizacja danych zgłoszeniowych.

Bezpieczne mikroinstalacje w terenie

W drugim etapie firma przeprowadziła blisko 880 kontroli mikroinstalacji bezpośrednio u klientów. W ich trakcie, od sierpnia do listopada br., energetycy wykryli 466 przypadków przekroczenia mocy przez klientów. W 50 przypadkach stwierdzili również przekroczenie napięcia. Inne nieprawidłowości to nielegalne zmiany na układach pomiarowo-rozliczeniowych, a więc zmiany zabezpieczenia przedlicznikowego oraz rozplombowanie układu pomiarowego.

Więcej...

01/2024 Komentarze (0)

Czescy i niemieccy ekolodzy oraz Żytawa skarżą: Kopalnia Turów konsekwentnie…

04-01-2024

Kopalnia Turów konsekwentnie realizuje wszystkie zapisy decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wśród których znajdują się liczne inwestycje proekologiczne ograniczające wpływ kopalni na środowisko naturalne i gwarantujące prowadzenie działalności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wszystkie warunki, zapisane w decyzji zostały wypracowane i zaakceptowane przez Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec m.in. w trakcie konsultacji transgranicznych przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Na realizację działań w ramach decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przeznaczyła tylko do tej pory 42 mln zł.

Grupa PGE jest odpowiedzialnym podmiotem, który prowadzi swoją działalność z poszanowaniem środowiska i lokalnych społeczności. Dlatego realizacja przez Kopalnię Turów zapisów decyzji środowiskowej jest dla PGE priorytetem. Tylko do tej pory na konkretne działania, minimalizujące wpływ działalności Kopalni Turów na środowisko, przeznaczyliśmy już ponad 42 mln zł. Jedną ze zrealizowanych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny, a przeprowadzone ponad roczne testy wykazały wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych w otworach monitoringowych nawet o ponad 4 metry, co bez wątpienia potwierdza jego skuteczność. Wszystkie te działania są potwierdzeniem, że działalność Kopalni Turów, która wydobywa węgiel brunatny niezbędny do produkcji blisko 8 proc. krajowej energii, jest i będzie kontunuowania do 2044 r. w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska naturalnego w każdym aspekcie swojej działalności - podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, p.o prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Inwestycje prośrodowiskowe z decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów realizowane są w kilku obszarach: 1. Ochrona wód 2. Ochrona przed hałasem 3. Ochrona powietrza, 4. Rekultywacja.

Na bieżąco w Kopalni Turów wdrażane są również nowoczesne technologie dla ochrony środowiska z zakresu monitoringu osiadania terenu, wód, hałasu i powietrza.

Decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadanie polegana takim ukształtowaniu danej działalności, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na stan środowiska naturalnego. Zgodnie z prawem europejskim, w przypadku działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed wydaniem decyzji środowiskowej przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której inwestor zobligowany jest do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzane są też konsultacje społeczne. 

 

 

Więcej...

01/2024 Komentarze (0)

Czy Porozumienie paryskie doprowadzi do dekarbonizacji globalnej gospodarki?

29-12-2023

Podczas gdy instytucje unijne przygotowują się do cyklu legislacyjnego, który ma zakończyć się przyjęciem celu redukcyjnego na poziomie UE na 2040 rok, ambicje pozostałych państw-stron Porozumienia są znacznie skromniejsze.

W związku z opublikowanym pod koniec marca br. sprawozdaniem podsumowującym szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) warto odnieść się do kwestii ambicji w kontekście globalnym. Zgodnie ze wspomnianym raportem (IPCC AR6) wpływ zmian klimatu na ludzi i ekosystemy jest większy, niż dotąd się spodziewano, a przyszłe zagrożenia gwałtownie rosną z każdym wzrostem globalnej temperatury, nawet o ułamek stopnia.

Według najnowszych obliczeń IPCC, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatu, globalne emisje gazów cieplarnianych muszą zmniejszyć się do 2030 r. o 43% w porównaniu z poziomem z 2019 r. Tymczasem, zgodnie z dotyczącym krajowych wkładów do Porozumienia raportem WRI opublikowanym w 2022 r., wdrożenie wszystkich ustalonych na poziomie krajowym wkładów (Nationally Determined Contributions, NDCs), jakie dotychczas zostały ogłoszone przez strony Porozumienia paryskiego, doprowadziłoby do redukcji emisji do 2030 r. tylko o 7% w porównaniu z poziomem emisji z 2019 r.

Różnica między pożądanym, w kontekście osiągnięcia długoterminowego celu porozumienia, poziomem emisji a redukcjami planowanymi przez strony porozumienia jest więc znacząca. Również raport podsumowujący NDC Stron porozumienia opublikowany przez Sekretariat UNFCCC w dniu 22 października 2022 r., jako dokument poprzedzający COP27 ujawnił, że połączone globalne ambicje stron Porozumienia paryskiego przedstawione w zaktualizowanych wkładach stron do porozumienia nie są skorelowane ze scenariuszami najniższych kosztów (least-cost scenarios) utrzymania globalnego wzrostu temperatury do końca stulecia na poziomie poniżej 2°C, nie wspominając o poziomie 1,5°C.

W najlepszym razie NDC ocenione w raporcie, o ile zostałyby wdrożone zgodnie z planami, doprowadziłyby do ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do 2,5°C do końca tego stulecia powyżej średniej z okresu przed rozwojem przemysłu bazującego na paliwach kopalnych. Według IPCC to nie wystarczy, aby zapobiec wielu znaczącym zagrożeniom związanym z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i powolnymi zmianami klimatu (slow onset events).

Według najnowszych badań każde 0,5°C globalnego wzrostu temperatury spowoduje wzrost częstotliwości i intensywności regionalnych susz, intensywnych opadów deszczu i ekstremalnych splotów ciepła. 

Więcej...

12/2023 Komentarze (0)

Dobiega końca budowa nowego źródła w Elektrociepłowni w Kielcach

12-12-2023

W Elektrociepłowni w Kielcach, należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, trwa budowa gazowego bloku kogeneracyjnego. W ostatnim czasie zakończyły się prace związane z dostarczeniem oraz posadowieniem na fundamencie turbozespołu gazowego, a także wodnego kotła odzysknicowego.  

To kolejny etap inwestycji, dotyczący posadowienia i montażu turbozespołu gazowego o nominalnej mocy elektrycznej ok. 7 MWe oraz wodnego kotła odzysknicowego o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 12 MWt.

- Dzięki tej inwestycji w Elektrociepłowni w Kielcach powstanie wysokosprawna i dostosowana do wymagań rynku ciepła, kogeneracyjna jednostka wytwórcza, która zapewni jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Budowa bloku gazowego to również długoterminowa gwarancja czystej produkcji oraz stabilnych dostaw ciepła do odbiorców z terenu Kielc, a także energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Inwestycja ta przyniesie ponadto wymierne efekty ekologiczne w postaci czystszego powietrza, a tym samym podniesie komfort życia mieszkańców Kielc powiedział Zbigniew Duda, dyrektor PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia w Kielcach.

Sercem nowego układu kogeneracyjnego kieleckiej elektrociepłowni jest turbina gazowa, zainstalowana w obudowie kontenerowej wyprodukowanej w Polsce. Kolejnym, dostarczonym i zamontowanym, istotnym elementem powstającego bloku gazowego jest ważący 64 tony kocioł odzysknicowy.  

Aktualnie na placu budowy trwają prace związane z montażem komina oraz finalizowaniem prac fundamentowych. W najbliższych tygodniach generalny wykonawca, spółka Elemont S.A. rozpocznie prace związane z budową ciągów komunikacyjnych, montaży technologicznych oraz stacją przygotowania gazu. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem przewidującym zakończenia inwestycji w IV kwartale 2023 roku.

Budowa bloku gazowego w Kielcach to kolejna inwestycja  realizowana w ramach trwającej transformacji aktywów ciepłowniczych PGE Energia Ciepła, mającej na celu stopniowe zastępowanie dotychczasowych źródeł wytwórczych nowymi jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi. Wiosną tego roku do eksploatacji przekazano kotłownię gazową o mocy 160 MWt, która już podczas najbliższego sezonu grzewczego dostarczy ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego i ogrzeje ponad 100 tysięcy mieszkańców Kielc. Dzięki zastąpieniu węgla kamiennego niskoemisyjnym gazem ziemnym odnotowany zostanie spadek emisji CO2 o ok. 40%, SO2 o ok. 90%, NOx - ok. 20%, a pyłu o ok 85%.

Więcej...

12/2023 Komentarze (0)

Roboty w przemyśle zamiast … inspektorów jakości

03-11-2023

Na podstawie artykułu „Advanced Robotic Inspections Strengthen Critical Infrastructure Across European Market" T&D World October 2022 opracował Piotr Olszowiec

Współczesny świat staje się coraz bardziej uzależniony od wydajnej i niezawodnej pracy urządzeń w sektorach o tzw. krytycznym znaczeniu, do których zalicza się m.in. przemysł paliwowo-energetyczny, armię i lotnictwo. Kontrola stanu materiałów konstrukcyjnych należy do najważniejszych zadań eksploatacji urządzeń w tych gałęziach. Dzięki pozyskiwanym danym można lepiej ocenić stan układów, określić ich zawodność w przyszłości oraz zaplanować remonty bądź wymianę. W realizacji tych odpowiedzialnych i pracochłonnych czynności, wykonywanych z reguły w uciążliwych lub niebezpiecznych warunkach,  z pomocą inspektorom jakości coraz częściej przychodzą automatyczne, dedykowane roboty. Badania wykonywane przez te inteligentne, zaprogramowane maszyny przyczyniają się do wzmocnienia infrastruktury krytycznej obiektów przemysłowych przez dostarczanie pełniejszych i bardziej wiarygodnych informacji o ich stanie technicznym. Do światowych liderów w zakresie robotyzacji i automatyzacji prac pomiarowo-kontrolnych obiektów przemysłowych należy amerykańska firma Gecko Robotics ściśle współpracująca z Siemens Energy. Roboty tego wytwórcy są zdalnie sterowane i wyposażone w czujniki ultrasoniczne, sensory lokalizacji, lasery i kamery HD. Roboty przemieszczają się w pionie i poziomie, przylegając magnetycznie do powierzchni konstrukcji w celu badania zmian w zakresie grubości, pęknięć, korozji, pęcherzy i innych objawów degradacji. Roboty wyposażono w możliwości dokładnej lokalizacji ewentualnych defektów. Dane uzyskiwane z robotów Gecko i ich platformy programowej służą do sporządzenia raportu w ciągu 24 godzin, co pozwala inspektorom na szybką ocenę i podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu. Poniżej zaprezentowano niektóre nowatorskie rozwiązania tego producenta, które znalazły zastosowanie w obiektach przemysłowych całego świata. 

Roboty TOKA Flex  i  TOKA (wersje 3, 4, 4GZ)

Robot TOKA Flex wspina się na wysokość 23 m po ścianach lub rurociągach o średnicy powyżej 0.61 m. W ciągu minuty pokonuje dystans 9 m. Wytrzymuje temperaturę 135 °C.  Standardowo posiada 12 jednokanałowych sond ultradźwiękowych z możliwością zwiększenia tej liczby do 18. Na powierzchni jednego metra kwadratowego dokonuje ok. 300 odczytów. Roboty TOKA Flex wykonują nieniszczące badania konstrukcji zbiorników, kotłów, skruberów, rurociągów itp. W szczególności dokonują pomiaru grubości ścianek, rozpoznania wżerów, pęknięć, rozwarstwienia i wielu innych form degradacji. Roboty te zbierają 1000 razy więcej informacji od tradycyjnych metod manualnych z szybkością 10 razy większą, a przy tym zapewniają najwyższą osiągalną obecnie dokładność i zakres pomiarów.  

Więcej...

11/2023 Komentarze (0)

Postępy rozwoju elektrowni pompowo-szczytowych na świecie

19-10-2023

 Elektrownie szczytowo-pompowe są szczególnym rodzajem źródeł energii wodnej. Przeznaczone są do gromadzenia pobranej  energii elektrycznej, a następnie oddawania jej do sieci. W porze niskiego zapotrzebowania na moc, nadmiar energii elektrycznej w systemie zostaje wykorzystany do pompowania wody do górnego zbiornika. W strefie zwiększonego popytu  woda zostaje wypuszczona z górnego do dolnego zbiornika i przepływając przez turbinę generuje moc elektryczną. Odwracalne hydrozespoły działają więc najpierw jako silnik-pompa, następnie zaś jako turbina-generator. Większość tych siłowni wykorzystuje dwa naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne. Pierwsze wykorzystanie powyższego sposobu gromadzenia energii odnotowano w 1907 r. w Szwajcarii w elektrowni Engeweiher koło Schaffhausen. W latach 1930-tych skonstruowano odwracalne turbiny wodne zdolne do pracy zarówno pompowej jak i turbinowej.  Z uwagi na rosnące potrzeby systemów elektroenergetycznych wznoszone są liczne, coraz większe obiekty omawianego typu. Bezsprzecznym liderem w tym segmencie hydroenergetyki są Chiny. W innych częściach świata, w tym na Starym Kontynencie buduje się o wiele mniej.

Europa

 Mimo iż na świecie zbudowano dotychczas dziesiątki dużych elektrowni pompowo-szczytowych, to być może żadna z tych inwestycji nie napotykała na tak wielkie utrudnienia jak hydroenergetyczny gigant u naszych wschodnich sąsiadów. W 1984 r. na radzieckiej wówczas Ukrainie, w obwodzie czerniowieckim koło Mohylowa Podolskiego przystąpiono do budowy wielkiej elektrowni pompowo-szczytowej Dniestrowska GAES (DGAES) (Gidro-Akumulacjonnaja Elektrostancja). W obiekcie tym zaplanowano siedem odwracalnych turbozespołów o mocy 324 MW każdy (przy pracy generatorowej), co miało go uczynić największą  elektrownią tego typu w Europie. Obecnie moc największego obiektu danego rodzaju na naszym kontynencie czyli Grand Maison Dam (Francja) wynosi 1800 MW. W porze zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną turboagregaty pompują wodę do górnego zbiornika (wybudowanego na brzegu Dniestru), zaś w godzinach szczytu energetycznego woda spływać do dolnego zbiornika (w tym przypadku akwenu pobliskiej elektrowni wodnej), obracając turbogeneratory oddające moc do sieci. Niektóre rozwiązania techniczne wdrażane w DGAES należą do unikalnych w świecie. W szczególności wyróżnia się rodzima konstrukcja odwracalnego turboagregatu nr1 (generatora-silnika), umożliwiająca rozruch silnika bez przemiennika częstotliwości. Inne parametry: moc znamionowa pojedynczego bloku w trybie generatorowym (jako turbina) 324 MW, w trybie silnikowym (jako pompa) 421 МW. średnica wirnika 7,3 m, maksymalna wysokość napływu wody na turbinę 161,9 m, zaś minimalna 138,4 m.

Więcej...

10/2023 Komentarze (0)

Koszty cyberataków i działań hakerskich wystrzeliły… Klienci zapłacą

06-10-2023

Zaniedbania w cyberbezpieczeństwie słono kosztują. Firmy tracą średnio ponad 4 mln dolarów rocznie z powodu ataków hakerów, wynika z najnowszego raportu IBM Security. Kto za to płaci? Na pewno nie korporacje - aż 6 na 10 ankietowanych firm przyznaje, że kosztami obarcza swoich klientów.

Miliony powodów do obaw

Raport IBM Security został skonstruowany na podstawie dogłębnej analizy rzeczywistych naruszeń danych, dostarczonych przez 550 organizacji z całego świata. Analiza dotyczyła okresu od marca 2021 r. do marca 2022 r. Badanie zostało sponsorowane i przeprowadzone przez firmę Ponemon Institute, na zlecenie IBM. 

Autorzy dokumentu zwracają uwagę na rosnące koszty spowodowane cyberatakami. Średni koszt naruszenia bezpieczeństwa wśród badanych organizacji wyniósł 4,35 mln dolarów. To rekordowy poziom i wzrost o prawie 13 proc. względem badania sprzed dwóch lat. Badacze wskazują na zależność pomiędzy stratami, powstałymi w wyniku cyberataków, a wzrostem cen produktów i usług. W analizowanej próbie aż 6 na 10 (60 proc.) podmiotów podniosło ceny.

Ceny produktów rosną nie tylko z powodu inflacji, ale także cyberataków. Mało kto zdaje sobie sprawę, że te kosztują i to słono. Najlepszym tego dowodem jest atak na infrastrukturę krytyczną operatora amerykańskiej sieci rurociągów paliwowych Colonial Pipeline. W tym przypadku sam okup wypłacony przestępcom kosztował firmę 5 mln dolarów. Do tego trzeba doliczyć brak możliwości realizowania dostaw, straty wizerunkowe oraz koszty zabezpieczeń. Te koszty firmy przerzucają siłą rzeczy na klientów rekompensując straty  - tłumaczy Krzysztof Wójtowicz, dyrektor sprzedaży w ICsec S.A. 

Nawracające problemy

Twórcy opracowania akcentują znaczenie "efektu prześladowania" - psychologicznego procesu generowanego przez powtarzające się naruszenia bezpieczeństwa. Raport IBM wskazuje, że zdecydowana większość (83 proc.) badanych podmiotów doświadczyło więcej niż jednego ataku podczas swojej działalności. Skutki włamań są odczuwalne w dłuższym okresie i mają tendencję wzrostową - prawie połowa (50 proc.) kosztów naruszeń jest ponoszonych ponad rok po incydencie.

Średni czas od wycieku do jego wykrycia to około 6 miesięcy. W tym czasie organizacja jest narażona na niekontrolowany wyciek informacji i zasobów. Zdarza się, że wiadomości z żądaniem okupu wysyłane są dopiero po roku od włamania - tłumaczy Wójtowicz. 

Wśród zbadanych organizacji, prawie 80 proc. nie stosuje strategii zerowego zaufania (podejście do bezpieczeństwa zakładające weryfikację każdej transakcji i każdego adresu IP, pod kątem możliwego cyberataku). 

Więcej...

10/2023 Komentarze (0)

Technologie dla przemysłu nuklearnego

11-09-2023

Przemysł nuklearny obostrzony jest wieloma bardzo restrykcyjnymi produktami, podobnie jak przemysł kosmiczny, chemiczny czy farmaceutyczny. W tym celu należy opracować rozwiązania w tym zakresie, a także na podstawie sposobu wykonania i wykonania w celu uzyskania, w celu uzyskania pozwolenia i certyfikacji. Nie wystarczy więc tworzenie urządzeń urządzeń - partnerami w obszarze energetyki atomowej, które muszą być wspólne o wspólne, które są pełne wsparcie w obszarze formalnym. Do wysoko postawionych wniosków, ale na polskim rynku działań firmy, które osiągają i mają doświadczenie w realizacji takich projektów. Kilkanaście z nich zaangażuje się w tworzenie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.  

Kiedy dokładnie badania CBOS i ARC Rynek i Opinia wykazały, że wśród Polaków liczba osób biorących udział w budowie elektrowni atomowej oraz osób, które są, że proces ten przyspieszać. Przyczynia się do tego między innymi wojnami na Ukrainie, kryzys energetyczny i autentyczność z wysokimi cenami oraz zapewnienie zgodności. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej jest już potwierdzona, a co przyczyna - spory udział w jej powstaniu będą polskie firmy.

Polski udział w budowie elektrowni jądrowej 

Zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego nawet do 70 proc. wartość inwestycji w energetykę jądrową może zostać zrealizowana przez firmę zlokalizowaną w Polsce. Ocena lokalna będzie widoczna między innymi w podstawie dokumentacji, która musi być oparta na ocenie w języku polskim, Kwestia przepisów - prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i dopełnienia oceny tego z tego. Jesteśmy firmą, która ma nie tylko doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu projektów w branży, tym również nuklearnej, ale także łączy innowacyjne rozwiązania i produkty z polską wiedzą inżynierską. Mamy zespół, który mówi po polsku,a jednocześnie ma wieloletnie doświadczenie zdobyte między innymi w elektrowniach nuklearnych w Chinach czy Bułgarii - mówi Tomasz Kosik z Emerson Automation Solutions. Istotnym aspektem będzie także wpływ na połączenie elektrowni w polski system elektroenergetyczny. Kluczowe znaczenie będzie miało wpływ na wdrożenie struktur instytucji pracy obiektu, w tym integrację z systemem przesyłowym PSE oraz niezawodową, cyberbezpieczną komunikację z systemami Krajowej Dyspozycji Mocy. także dobrze na naszym rynku i jego wymaganiach. Istotnym aspektem będzie także wpływ na połączenie elektrowni w polski system elektroenergetyczny.Kluczowe znaczenie będzie miało wpływ na wdrożenie struktur instytucji pracy obiektu, w tym integrację z systemem przesyłowym PSE oraz niezawodową, cyberbezpieczną komunikację z systemami Krajowej Dyspozycji Mocy. także dobrze na naszym rynku i jego wymaganiach. Istotnym aspektem będzie także wpływ na połączenie elektrowni w polski system elektroenergetyczny. 

Więcej...

09/2023 Komentarze (0)

Stron 2 z 170 Ostatnie »
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: