Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Gazowy Korytarz Południowy. Sukces, czy „ projekt osierocony”?

W listopadzie 2020 roku Europa zaczęła odbierać gaz gazociągiem transadriatyckim. Konsorcjum Trans Adriatic Pipeline (TAP) zakończyło budowę Trans Adriatic Pipeline.

Gazowy korytarz południowy Gazowy korytarz południowy

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Czy rolnictwo zmieni oblicze polskiej energetyki?

19-08-2022

Przed polskim sektorem produkcji rolnej stanęła ogromna szansa na zwiększenie swojego udziału w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki. Sytuacja geopolityczna sprzyja bowiem zmianom związanym z produkcją energii z OZE w tym wykorzystaniem biogazowni rolniczych do produkcji energii eklektycznej, cieplnej oraz wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego.

Obecnie w Polsce działa 111 biogazowni rolniczych produkujących łącznie prawie 127 MW energii - to kropla w morzu potrzeb. W 2021 roku sumaryczna energia wyprodukowana przez wszystkie źródła OZE wyniosła nieco ponad 30 TWh, a łączna moc zainstalowana wyniosła 17,4 GW. Dla porównania w samych Niemczech biogazowni jest ok 10 tys. z czego zdecydowana większość, bo ponad 7,5 tys. wykorzystuje do produkcji energii gnojowicę. Jednak rozwój technologii wodorowych w połączeniu z ideą ekonomii cyrkularnej może sprawić, że Polska wykorzysta moment dziejowy, zmieniając tak zwany mix energetyczny, w którym wodór oraz SMRy (Small Modular Reactors - małe modułowe reaktory jądrowe) mogą okazać się kluczem do sukcesu.

Jednym z pierwszych kroków, jakie podjęto w kierunku wytwarzania wodoru z wykorzystaniem potencjału rolnictwa, jest porozumienie o utworzeniu pierwszej w Europie Rolniczej Doliny Wodorowej. Pod koniec ubiegłego roku w gminie Sokoły na Podlasiu rozpoczęto prace nad stworzeniem łańcucha wytwarzania zielonej energii opartej o sektor rolniczy, który jest mocną stroną tego regionu. - Idea rolniczych dolin wodorowych to początek drogi, którą musimy zacząć już dziś.

Zdecentralizowana produkcja wodoru oparta o wykorzystanie możliwości polskiego rolnictwa to kwestia nie tylko ekonomii, dekarbonizacji czy transformacji energetycznej i paliwowej, ale przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego Polski - Paweł Piotrowicz, ekspert ds. technologii wodorowych w TÜV SÜD Polska i prezes Stowarzyszenia Hydrogen Poland.

Więcej...

08/2022 Komentarze (0)

Renesans węgla i reforma EU ETS remedium na kryzys

11-08-2022

Trwająca w całej Europie transformacja energetyczna wymaga stabilnych dostaw energii, które w coraz większym stopniu są od wielu miesięcy zabezpieczane przez zwiększone wykorzystanie węgla. Dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Polski kluczowe znaczenie mają dostępność krajowego węgla i przewidywalne koszty jego produkcji. Zdaniem dr. hab. Mariusza Ruszela - prof.  Politechniki Rzeszowskiej oraz prezesa Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza - w obliczu agresywnej polityki militarnej i surowcowej Rosji te dwa czynniki kształtują najbliższą przyszłość krajowej energetyki. 

Prowadzona od dawna przez Rosję celowa destabilizacja unijnego rynku energetycznego udowodniła, jak wielkie ryzyko wynika z uzależnienia Europy od importu surowców. Skalę tego ryzyka ujawniła z całą brutalnością rosyjska inwazja na Ukrainę, która wstrząsnęła zarówno rynkami, jak i europejskimi politykami, ignorującymi dotychczas ostrzeżenia przed uzależnieniem energetycznym od Rosji. Wojna na Ukrainie jest nowym czynnikiem, który może przyspieszyć dyskusję o tym, w jakim kierunku i jakimi metodami należy reformować trwającą transformację energetyczną i jej główny cel, czyli wdrażanie polityki klimatycznej UE.

„Transformacja energetyczna to proces, który w dzisiejszych warunkach powinien być realizowany w oparciu przede wszystkim o surowce dostępne na terenie konkretnego kraju. W związku z obecnym kryzysem energetycznym odczuwalnym na całym kontynencie, modelując przyszły miks energetyczny Polski i UE oraz planując drogę dojścia do wyznaczonego celu musimy brać pod uwagę nie tylko ochronę klimatu, ale również koszty oraz bezpieczeństwo" - mówi prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, prof. Mariusz Ruszel. 

W obliczu chaosu na rynkach i gwałtownych skoków cen surowców energetycznych widać lepiej niż kiedykolwiek, że zapewnienie dostępu do surowców jest kluczowe dla powodzenia transformacji energetycznej. Chodzi przy tym nie tylko o surowce energetyczne, ale również inne materiały niezbędne do realizacji inwestycji w kierunku odnawialnych źródeł energii. 

Więcej...

08/2022 Komentarze (0)

12 nowych farm fotowoltaicznych

04-08-2022

PGE Energia Odnawialna przyspiesza program budowy nowych inwestycji fotowoltaicznych. Spółka podpisała umowy na realizację kolejnych dwunastu jednomegawatowych projektów. Instalacje PV powstaną na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu oraz w województwach: łódzkim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. 

Farmy fotowoltaiczne zostaną uruchomione w pierwszym kwartale 2023 r. Większość z nich tj.: PV Prusocin (powiat mławski), PV Ulasek (powiat wyszkowski), Wola Jedlińska (powiat radomszczański), PV Przyłuski (powiat rawski), PV Markowce (powiat sanocki), PV Budzisław Nowy (powiat kolski) i PV Szewo (powiat włocławski) powstanie na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych.

Kolejne trzy instalacje: PV Zawidów 1, PV Zawidów 2 (powiat zgorzelecki) oraz Lesko 2 (powiat leski) PGE Energia Odnawialna zbuduje na terenach należących do samorządu. Natomiast PV Opole powstanie na gruntach Elektrowni Opole.

To już kolejne inwestycje fotowoltaiczne PGE, na które w tym roku zostały uruchomione lub rozstrzygnięte przetargi. Największym projektem jest instalacja o mocy 153 MW, składającą się dwóch farm - PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2. Większa jej część (100 MW) powstanie do końca 2023 r. na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu.

Łącznie, w 2022 roku PGE Energia Odnawialna ma w planach uzyskanie pozwoleń na budowę projektów PV o mocy około 260 MW. W kolejnych latach, gdy  ten proces przyspieszy, spółka będzie mogła rokrocznie ogłaszać przetargi na ponad 300 MW w energetyce słonecznej.

Więcej...

08/2022 Komentarze (0)

Inteligentne liczniki dla Wrocławia

27-07-2022

Konsorcjum polskich spółek: Griffin Group Energy SA oraz Apator SA, podpisało umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę i instalację nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość oferty Konsorcjum wynosi ok. 190 mln zł, z opcją zwiększenia zamówień o 12%. To przełomowe wydarzenie na skalę europejską. Projekt ten oznacza wyposażenie 346 500 gospodarstw domowych, w narzędzia pozwalające użytkownikom na świadome użytkowanie energii elektrycznej. Dzięki zaawansowanej technologii, dostarczonej przez Konsorcjum, klienci zyskują docelowo możliwość monitorowania zużycia energii oraz indywidualnego podejmowania działań zwiększających efektywność jej wykorzystywania. 

Umowa zakłada dostawę i instalację liczników smart wraz z usługą magazynowania energii oraz pracami clean up na obszarze Smart City Wrocław w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Apator jest jednym z dwóch dostawców liczników w ramach projektu. W stolicy Dolnego Śląska zainstalowano już blisko 420 tys. inteligentnych liczników. Dzięki temu mieszkańcy Wrocławia mają dostęp do danych pomiarowych i profili zużycia w czasie rzeczywistym, natomiast zakład energetyczny jest w stanie na bieżąco monitorować jakość sieci niskiego i średniego napięcia.

Griffin Group Energy SA od lat jest częścią środowiska eksperckiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska uczestnicząc w pracach nad zmianą prawa energetycznego, w wyniku którego powstała podpisana w ubiegłym roku tzw. „ustawa licznikowa" - mówi Dariusz Wawrzynów, wiceprezes Zarządu. Tym bardziej cieszy nas możliwość bycia częścią pierwszego, tak dużego i przełomowego zarazem projektu realizującego proces transformacji energetycznej w Polsce w ramach Smart City Wrocław wg. nowych wymagań regulacyjnych.

Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw, na rynek krajowy oraz europejski, polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji zostało podpisane przez Apator i Griffin Group Energy już w marcu 2021 roku.

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

Badanie efektywności produkcji biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego

13-07-2022

Obecnie jednym z kluczowych dokumentów Unii Europejskiej jest „Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu". Strategia ta określa cele i kierunki działań długoterminowych UE, mających przyczynić się do lepszego gospodarowania odpadami i ograniczenia ich oddziaływania na środowisko naturalne. Z dokumentu tego wynika, że konieczne jest przekształcenie obecnego społeczeństwa w społeczeństwo powszechnie stosujące recykling oraz takie, które stara się ograniczyć wytwarzanie odpadów i jednocześnie wykorzystuje je jako zasoby.

Główne cele gospodarki odpadami to: redukcja ilości odpadów u źródła ich powstawania - poprzez racjonalne gospodarowanie produktami, materiałami i substancjami oraz wykorzystywanie produktów lub części produktów ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone pierwotnie. Obecna problematyka zagospodarowania odpadów dotyczy wszystkich sektorów przemysłowych, odpadów z oczyszczalni ścieków jak i odpadów komunalnych oraz rolniczych. Szczególne znaczenie ma postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Ich niewłaściwe zagospodarowanie przyczynia się do skażenia gleby, wody, a to z kolei wpływa negatywnie na zdrowotność roślin i zwierząt.

W warunkach Polskich szczegółowe zapisy o klasyfikacji i konieczności zagospodarowania odpadów, w tym odpadów pochodzenia rolniczego, zawarte są w ustawie o odpadach. Ustawa klasyfikuje odpady - w tym odpady rolnicze - na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, a także wskazuje sposoby postępowania w celu ich utylizacji. Obecny szybki rozwój dużych gospodarstw rolnych powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych związanych zarówno z produkcją rolną jak i zwierzęcą. Wzrasta ilość odpadów opakowaniowych (tj. opakowań po nawozach mineralnych, środkach ochrony roślin, olejach i smarach do ciągników i maszyn rolniczych, których nie wolno oddawać do punktu zbiórki), jak również ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospoda

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

Rola LNG w dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski

06-07-2022

Polska, państwo jeszcze niedawno uzależnione od dostaw gazu ziemnego z Rosji jest obecnie w tej dziedzinie de facto niezależne, a dodatkowo staje się ono fizycznym hubem gazowym dla Środkowej Europy. Jest faktem, że za sprawą rozwoju dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw Polska stała się państwem dużo bezpieczniejszym w zakresie dostaw „błękitnego paliwa". Dążenie do zwiększenia możliwości importu gazu zaowocowało szeregiem inicjatyw infrastrukturalnych, umożliwiających import surowca w ilościach pozwalających stanowić realną alternatywę dla gazu sprowadzanego z obszaru Federacji Rosyjskiej. Należy stwierdzić, że najważniejszą z inwestycji jest gazoport, znajdujący się w Świnoujściu, dzięki któremu możliwy jest import surowca z dowolnego miejsca na świecie.

Pomimo tej optymistycznej sytuacji i obiecujących perspektyw należy jednak postawić pytanie, czy dzięki funkcjonowaniu gazoportu, mającego zwiększyć dywersyfikację dostaw, Polska rzeczywiście jest bezpieczna w sferze dostaw gazu i wolna od dyktatu w sferze importu tego strategicznego surowca. Innym problemem jest kwestia powstania w Polsce fizycznego hubu gazowego i warunków jego rozwoju. W tym kontekście szczególnie istotne jest ukazanie znaczenia Stanów Zjednoczonych, jako importera skroplonego gazu do Polski i postawienia pytania o przyszłość współpracy obu państw w tym zakresie. W pracy zastosowano metodę czynnikową, prognostyczną oraz elementy metody decyzyjnej.

Gaz ziemny, zarówno na poziomie światowym, jak i w Polsce, jest perspektywicznym nośnikiem energii. Jego zużycie w Unii Europejskiej rośnie, a co za tym idzie, wzrasta też import (w tym z Rosji i Norwegii); w 2019 roku import gazu LNG do UE wzrósł aż o 42%. Chociaż w 2020 roku zużycie tego surowca spadło, to stało się tak m.in. z powodu wojny cenowej producentów gazu oraz sytuacji epidemicznej w całym świecie. Jak stwierdził prezes przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) - Jerzy Kwieciński, Polsce udało się osiągnąć to, że gaz ziemny uznano za „paliwo przejściowe" w okresie transformacji energetycznej, mającej doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku. 

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

PGE sfinalizowała zakup trzech lądowych farm wiatrowych

01-07-2022

PGE zakończyła transakcję zakupu trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Dzięki akwizycji moc zainstalowana Grupy PGE w technologii onshore wzrosła o 12 proc. do ponad 770 MW, co zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Portfel lądowych farm wiatrowych Grupy PGE stanowi 11 proc. udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce.

Zgodnie z zapowiedzią do końca II kwartału 2022 r. zamknęliśmy transakcję przejęcia trzech lądowych farm wiatrowych. Inwestycja o łącznej mocy 84,2 MW wpisuje się w realizację naszej strategii biznesowej, zgodnie z którą do 2030 roku będziemy posiadać 1,7 GW mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych. Już teraz z mocą zainstalowaną ponad 770 MW w wietrze jesteśmy liderem energetyki odnawialnej w Polsce - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Akwizycja oznacza dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej z 688 MW do 772 MW w technologii onshore oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. (wg danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych na koniec 2021 r. wyniosła blisko 7.117 MW).

Farmy, które nabyła Grupa PGE, znajdują się w trzech różnych województwach: województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie to łącznie 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh, co pozawala zabezpieczyć zapotrzebowanie 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej przez klientów zewnętrznych, które częściowo zabezpieczają wyprodukowane wolumeny nawet do 2030 r. Do ok. 2030 r. będą one korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

Energetyka wiatrowa w Europie: bilans 2021 roku

30-06-2022

Wydarzenia geopolityczne, a zwłaszcza światowy kryzys pandemiczny nie osłabiły w minionym roku rozwoju energetyki wiatrowej. W 2021 r. w europejskich farmach wiatrowych zainstalowano 17 GW nowych mocy (18% więcej niż w 2020 r.), z tego 11 GW w krajach członkowskich Unii Europejskiej.  81% całkowitego przyrostu potencjału wytwórczego nastąpiło na lądzie. Szwecja, Niemcy i Turcja stały się liderami uruchamiania nowych mocy na lądzie, lecz Wlk. Brytania przewodzi dzięki budowie farm na swoich wodach przybrzeżnych. W zakresie farm morskich za nią plasują się Dania, Niderlandy i Norwegia. Ogółem sumaryczna moc źródeł wiatrowych w Europie osiągnęła z początkiem br. poziom 236 GW. Blisko 2/3 tej wielkości (dokładnie 64%) przypada na 5 państw: Niemcy (64 GW), Hiszpanię (28 GW), Wlk. Brytanię (27 GW), Francję (19 GW) i Szwecję (12 GW). Kolejne miejsca zajmują Włochy i Turcja (po 11 GW) oraz Niderlandy (8 GW).

Europejskie elektrownie wiatrowe dostarczyły w 2021 r. 437 mld kWh energii elektrycznej, co pokryło 15% popytu w krajach Unii wraz z Wlk. Brytanią. Było to o 1,4% poniżej generacji odnotowanej w 2020 r. Największy spadek produkcji wystąpił w pierwszym kwartale 2021 r., jednak z końcem tego roku generacja ponownie wzrastała. Udział wiatrowni przekroczył 20% w zaspokajaniu popytu na energię elektryczną w następujących krajach Europy: Dania (44%), Irlandia (31%), Portugalia (26%), Hiszpania (24%), Niemcy (23%) i Wlk. Brytania (22%). W 15 państwach członkowskich UE wskaźnik ten przekracza 10%.

Średnia znamionowa moc nowych turbogeneratorów wiatrowych na lądzie osiągnęła już 4 МW, a na wodach morskich aż 8,5 МW. W tym drugim przypadku liderem jest znów energetyka brytyjska ze średnią mocą morskich turbin 9.3 MW.  Skoro mowa o wzroście mocy jednostkowej maszyn wytwórczych, to aktualnie światowy rekord dzierży turbina typu Haliade-X firmy GE, która osiągnęła  moc 14 MW i najwyższą dotychczas sprawność do 64 % . Wymiary tego kolosa (248 m wysokości) są również rekordowe: średnica wirnika 220 m przy długości łopaty śmigła 107 m.

Więcej...

06/2022 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: