Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Neutrino – niewyczerpalne źródło energii przyszłości?

31-03-2021

Opracowano na podstawie materiałów firmy Neutrino Energy Group

Przez ostatnie dekady paliwa organiczne takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel odgrywały decydującą role w procesach industrializacji i rozwoju mobilności. W miarę wyczerpywania tych zasobów ujawniają się poważne skutki dla sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej poszczególnych krajów, przede wszystkim w formie konfliktów geopolitycznych i zmian klimatu. Długotrwałe użytkowanie paliw węglowodorowych doprowadziło do stanu poważnego zagrożenia dla przyszłości ludzkość. Dla uniknięcia czarnego scenariusza szereg państw podejmuje zobowiązania zastąpienia dotychczasowej polityki naftowo-węglowej nowymi technologiami energetyki odnawialnymi. Perspektywicznym kierunkiem rozwoju może okazać się wykorzystanie niewidzialnego pasma promieniowania kosmicznego.

Ponad 100 lat temu sformułowane przez Alberta Einsteina równanie E = mc2, wiążące masę obiektu z jego energią, doprowadziło do powstania energetyki i niestety również broni atomowej. Już w obecnym stuleciu naukowcy Takaaki Kajita (Japonia) i Arthur McDonald (Kanada), laureaci nagrody Nobla w 2015 r., odkryli nowe źródło energii - neutrino. Do tej pory toczono wojny na wielu frontach o dostęp do tańszych, obfitych zasobów energii. Obecnie, zamiast rozwijania broni masowej zagłady oraz energetyki budzącej obawy i sprzeciw ludności, fizyka atomowa wytycza drogę do rozwiązania nieuchronnego kryzysu energetycznego. Jednym z obiecujących wynalazków, obok m.in. syntezy termojądrowej, jest utylizacja promieniowania kosmicznego, a konkretnie wspomnianej cząstki elementarnej neutrino. Strumienie tych cząstek, docierających nieustannie do powierzchni Ziemi z radioaktywnych przemian w kosmosie, zawierają więcej energii niż wszystkie paliwa organiczne razem wzięte! Obaj fizycy wykazali, że wbrew dotychczasowym poglądom neutrina posiadają masę. 

Więcej...

03/2021 Komentarze (0)

„Inteligentne” okna: szyby fotochromowe, termochromowe, elektrochromowe …

23-03-2021

Opracowano na podstawie artykułu "How Windows Can Remake the Power Grid", EPRI Journal, June 2019

Okna w bilansie energii budynków

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych okna są odpowiedzialne za utratę około 30 % energii zużywanej do ogrzewania i chłodzenia budynków równoważnej 100 mln ton ropy naftowej. Na wielkość tę składają się przepływy strumieni ciepła przez okna i straty na wentylację. Latem promieniowanie słoneczne nagrzewa nadmiernie pomieszczenia, zwiększając pobór mocy przez klimatyzację. Zimą okna umożliwiają utratę ciepła na zewnątrz. Tymczasem okna stanowią unikalne elementy budowlane. W odróżnieniu od typowych układów ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia, od których wymaga się możliwie niskiego zużycia energii, okna są w stanie nie tylko zredukować straty, lecz nawet zapewnić pozyskiwanie ciepła dla domu.

Badania pokazały, że wprowadzenie potrójnych szyb w USA mogłoby zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie budynków wręcz do zera, a pobór energii na chłodzenie obniżyć o 80 %. Przed kryzysem naftowym 1973 roku w USA większość okien posiadała tylko jedną szybę. Potem upowszechniły się konstrukcje z dwoma szybami, lecz i one nie zapewniały pożądanej redukcji strat ciepła. Wyraźną poprawę przyniosły nowe technologie: powłoki szyb obniżające przenikanie promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego bez  pogarszania oświetlenia pomieszczeń oraz wypełnianie przestrzeni między szybami argonem zamiast powietrzem. Z czasem w Europie północnej popularność zdobyły okna z trzema szybami, jednak w USA innowacja ta nie przyjęła się, gdyż wymagałaby kosztownych zmian konstrukcyjnych okien. Nie mniej jednak i na tym rynku pojawiło się nowatorskie rozwiązanie polegające na wstawieniu między istniejące dwie szyby trzeciej znacznie cieńszej. Szyby te wyposażono w powłoki zatrzymujące niepożądane promieniowanie podczerwone (IR) i ultrafioletowe (UV), a przestrzeń między nimi wypełniono kryptonem. 

Więcej...

03/2021 Komentarze (0)

Turbiny gazowe na… wodór

11-03-2021

Dążenie do ograniczenia zmian klimatu prowadzi do fundamentalnych zmian w energetyce światowej. Bezpośrednim rezultatem nowego podejścia stał się przyspieszony rozwój źródeł odnawialnych, zwłaszcza słonecznych i wiatrowych. Dla przykładu 86% przyrostu nowych mocy w Europie w 2016 r. zainstalowano właśnie w tym segmencie energetyki, a jego produkcja wzrosła z 12.6 (1990 r.) do 570 TWh (2016 r.)! Jednak szybka rozbudowa źródeł odnawialnych wywołuje zaniepokojenie ich niedostateczną dyspozycyjnością, która zagraża stabilności systemu i zaspokojeniu popytu odbiorców.

Wobec braku instalacji gromadzenia energii elektrycznej nieregularną generację OZE kompensuje się w wielu krajach awaryjnym włączaniem turbogeneratorów gazowych. Niestety stosowanie źródeł gazowych obarczone jest znaczną emisją gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Wada ta praktycznie uniemożliwia ich wykorzystanie dla realizacji planów osiągnięcia zero-emisyjnej (wolnej od węglowodorów) gospodarki, co miałoby nastąpić w niektórych krajach jeszcze przed 2050 r. Panaceum na te trudności może być wykorzystanie wodoru. Nowoczesne turbiny gazowe są już przystosowane do pracy ze znaczną zawartością wodoru w mieszaninie spalanych gazów, co pozwala obniżyć emisję CO2 przy zachowaniu wydawanej mocy - efekt ten ilustruje wykres.

Dla potrzeb systemu elektroenergetycznego opartego na paliwie wodorowym konieczne będzie dostarczanie wielkich ilości tego gazu. Powszechnie stosowane są dwie technologie wytwarzania wodoru: reformowanie (reforming) metanu parą wodną i elektroliza wody. Pierwsza metoda jest najbardziej rozpowszechniona, lecz wytwarza dwutlenek węgla, zatem dla jej użycia dla potrzeb energetyki niezbędne okaże się zastosowanie kosztownych układów wychwytywania tego gazu cieplarnianego.

Więcej...

03/2021 Komentarze (0)

Nakłady oraz ekonomiczno-społeczne rezultaty rozbudowy geotermii w dualnym systemie ogrzewania Stargardu

25-02-2021

Występujące w krajach wysoko rozwiniętych trendy w zakresie pozyskiwania energii bazujące na odnawialnych jej źródłach (biomasa, energia słoneczna, wiatr, wody geotermalne itp.) pozostają w sprzeczności z ciągle promowaną w naszym kraju energetyką węglową. Marginalizowanie energii odnawialnej sprzeczne jest z koniecznością realizacji idei rozwoju zrównoważonego pozwalającego na utrzymanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, a także podpisanych i przyjętych przez Polskę zobowiązań i dokumentów (np.: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku).

Istotną już w niedługiej perspektywie rolę, jako znaczącego źródła OZE, przypisać można źródłom geotermalnym. Ich zagospodarowanie w Polsce jest znikome, zaś w innych krajach znaczące - Islandii, Niemczech, Francji, Włoszech a nawet Turcji. Tymczasem właśnie Polska posiada bardzo bogate zasoby geotermalne obejmujące ponad 80% jej powierzchni. Jednak ważny jest sposób ich wykorzystania - samodzielnie czy wraz z istniejącymi dotychczas w poszczególnych ośrodkach miejskich ciepłowniami węglowymi, kotłowniami lokalnymi itp. Tak sformułowana hipoteza badawcza koreluje bezpośrednio z celem opracowania sprowadzającego się do zaprezentowania nakładów oraz efektów (ekonomicznych, społecznych, ekologicznych) dualnego systemu ogrzewania Stargardu. Rozważania odniesiono zarówno do funkcjonującej obecnie fuzji obu źródeł (ciepłownia i geotermia), jak i prezentacji poniesionych nakładów na rozbudowę instalacji geotermalnej, a także oczekiwanych z tego tytułu korzyści.

Ich syntetyczny wyraz z pewnością stanowi będzie istotne obniżenie, jak wykazano, poziomu trujących środowisko gazów, eliminacja smogu, poprawa zdrowotności mieszkańców Stargardu. Przedstawiony tekst zawiera praktyczne wskazówki dla wielu samorządowców dążących do neutralizacji skażonego powietrza, szczególnie w okresie zimowym. 

Więcej...

02/2021 Komentarze (0)

Holandia odchodzi od gazu...

16-02-2021

Perspektywy dla gazu ziemnego w Holandii uległy w ostatniej dekadzie dramatycznemu pogorszeniu. W 2017 r. nowy rząd przyjął ambitny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych z założeniem wstrzymania stosowania gazu ziemnego do 2050 r. W ciągu ostatniego półwiecza rola tego paliwa przeszła diametralne zmiany i wydaje się powracać do punktu wyjścia.

Gazowy „boom" i... nieoczekiwany odwrót

Odkrycie wielkich złóż gazu ziemnego w 1959 r. w regionie Groningen wywarło istotny wpływ na gospodarkę paliwowo-energetyczną nie tylko Holandii, lecz całej północno-zachodniej Europy. Zasoby szacowane wtedy na 2800-2900 mld mdostarczyły przez 60 lat 2220 mld m3. Od początku lat 1960-tych operator złoża Shell-Exxon Mobil szybko zwiększał wydobycie, zaś publiczno-prywatna spółka Gasunie zbudowała rozległą sieć gazociągów umożliwiając zastąpienie węgla gazem oraz eksport „błękitnego" paliwa do sąsiednich krajów. Jednocześnie państwo realizowało politykę „małych pól gazonośnych" stymulując eksploatację niewielkich złóż na lądzie i szelfie, których operatorzy mogli sprzedawać swoją droższą produkcję wspomnianej spółce Gasunie. Ta z kolei mieszała zakupione paliwo ze swoim tańszym i sprzedawała po uśrednionej cenie. Po 2000 r. stopniowe obniżanie wydobycia na mniejszych polach było kompensowane zwiększaniem eksploatacji największego złoża czyli Groningen. W ostatniej dekadzie udział gazu ziemnego w strukturze nośników pierwotnych energii Holandii utrzymywał się w przybliżeniu na stałym poziomie 40% (najwyższy wśród krajów UE) i wynosił ok. 36 mld m3. Tak wysoki wskaźnik procentowy zawdzięczano wydobyciu krajowemu, gęstej sieci rozdzielczej na całym obszarze, upowszechnieniu ogrzewania gazowego (aż 95% budynków) i relatywnie niskiej cenie paliwa dla odbiorców przemysłowych i rolniczych. Do wytwarzania energii elektrycznej przeznaczano w tym okresie znacznie mniejszą ilość „błękitnego" paliwa niż dla ciepłownictwa, mianowicie ok. 13.5 mld mrocznie. 

Więcej...

02/2021 Komentarze (0)

Wykorzystanie magazynowania energii w celu optymalizacji kosztów zasilania zakładu przemysłowego

08-02-2021

Koszty inwestycyjne oraz operacyjne magazynów energii (ang. Energy Storage (ES)) maleją, powodując coraz większe zainteresowanie różnorodnymi technologiami magazynowania. Na całym świecie prowadzone są analizy związane z możliwościami zastosowania ich w systemie elektroenergetycznym, związanymi z tym kosztami, a także potencjalnymi zyskami dla inwestorów.

Jednym ze sposobów wykorzystania magazynowania energii jest współpraca z siecią zasilającą zakład przemysłowy. Do utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych niezbędne jest nieprzerwane zasilanie z sieci zewnętrznej lub własnych źródeł generacji rozproszonej. Istotnym jest, aby energia kupowana na potrzeby zakładu charakteryzowała się jak najmniejszymi kosztami.

W tym przypadku istotny może okazać się arbitraż cenowy świadczony przez magazyn energii. Pod pojęciem arbitrażu rozumiemy zakup energii z sieci zewnętrznej (ładowanie magazynu) w okresie niskich cen (np. w nocnej dolinie zapotrzebowania), a następnie oddawanie zakumulowanej energii do sieci zakładowej w okresie szczytu charakteryzującego się wysokimi cenami.

Zapewnienie optymalnych kosztów zasilania zakładu przemysłowego wymaga także odpowiedniego planowania. Główny energetyk koordynujący zasilanie zakładu odpowiedzialny jest m.in. za określenie mocy umownej. Jest to moc zamawiana przez przedsiębiorstwo na dłuższy okres (np. miesiąc lub rok), za jej przekroczenie naliczane są kary wg stawek publikowanych w taryfach Operatorów Systemów Przesyłowych (OSP). Kary mogą być naliczane w dwóch wariantach.

Więcej...

02/2021 Komentarze (0)

Francuzi nie chcą amerykańskiego LNG

02-02-2021

Francuski koncern Engie wstrzymał swoje zaangażowanie w długoterminowy kontrakt na import skroplonego gazu ziemnego (LNG) z NextDecade Corp. szacowanego na 7 mld USD. Umowa miała obowiązywać do 2045 roku. 

Odbywa się to pod naciskiem francuskiego rządu, który posiada 23,6% akcji Engie. Wcześniej grupa ekologiczna Les Amis de la Terre France wezwała Engie do odstąpienia od umowy z NextDecade właśnie dlatego, że dotyczy gazu łupkowego. 

Francuski rząd zdecydowanie doradził największej w kraju spółce energetycznej Engie, głównemu nabywcy rosyjskiego gazu i jednemu z partnerów Gazpromu w projekcie Nord Stream 2, przesunięcie lub całkowite odwołanie podpisania dwudziestoletniego kontraktu na zakup LNG z projektu NextDecade w Teksasie. Pretekstem do tak ekstrawaganckiej prośby była rzekoma obawa władz o zgodność przygotowanej umowy z wytycznymi środowiskowymi Unii Europejskiej, szczególnie, że gaz ma pochodzić z basenu permskiego, który będzie zasilał proponowaną przez NextDecade fabrykę eksportową LNG Rio Grande w Teksasie. 

Amerykańska firma planowała podjąć decyzję inwestycyjną w 2021 roku i rozpocząć wysyłkę w połowie dekady. Ale pomimo pozyskania wszystkich uprawnień nie udało się jeszcze zebrać portfela zamówień. Engie miała zostać dopiero drugim klientem. Co ciekawe, jedyny do tej pory kontrakt NextDecade na dostawy LNG z Rio Grande LNG został podpisany z anglo-holenderskim Royal Dutch Shell, partnerem Gazpromu w Nord Stream 2. 

Bez nowych umów nie będzie decyzji inwestycyjnej ani w 2021 roku, ani później. W tym sensie francuski démarche trafił w cel - hamuje co nieco plany dalszego zwiększania potencjału eksportowego USA w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego. Należy jednak zaznaczyć, że znalezienie wystarczającej liczby odbiorców gotowych do zawarcia długoterminowych umów po akceptowalnej cenie jest dla dostawcy (w tym NextDecade) bardzo problematyczne. 

Więcej...

02/2021 Komentarze (0)

Siła Syberii będzie jeszcze większa

26-01-2021

15 lipca 2019 r. na polu Chajandinskoje na Syberiirozpoczęto wydobycie gazu przeznaczonego dla Chin.

Pole to stanowi bazę dla gazobomskiego centrum produkcji gazu w Jakucji i, wraz z Kowyktą, jest bazą zasobów dla gazociągu „Siły Syberii-1" (wschodnia trasa dostaw gazu do Chin).

Długość rosyjskiej części gazociągu - od pola Chajanda (baza surowcowa) do granicy z Chinami w regionie Błagowieszczeńskim - wynosi 2200 kilometrów. Następnie gazociąg przekracza granicę Rosji i ChRL pod rzeką Amur, a chińska część rurociągu, którego długość osiągnie 3770 km, prowadzi aż do Szanghaju.

Przypomnijmy, że umowa na dostawy gazu do Chin przez gazociąg Power of Siberia (trasa wschodnia) zawarta między Gazpromem i China National Petroleum Corporation (CNPC) została podpisana pod koniec maja 2014 roku. Zgodnie z umową, ChRL będzie kupować do 38 miliardów metrów sześciennych rocznie od Rosji przez 30 lat.

W pierwszym roku funkcjonowania gazociągu „Siły Syberii" ilość pompowanego „niebieskiego paliwa" do ChRL wyniosła 4,6 mld metrów sześciennych, w 2021 r. zostanie dostarczonych 10 mld metrów sześciennych, w 2022 - 16 mld, w 2023 r. 21 miliardów, w 2024 - 25 miliardów, a na koniec, w 2025 roku, planowany jest przesył 38 miliardów metrów sześciennych.

W czerwcu 2019 roku Gazprom i jego chińscy partnerzy rozpoczęli negocjacje na temat dodatkowych rocznych dostaw gazu ziemnego przez gazociąg Power of Siberia w ilości 6 miliardów metrów sześciennych. Prezes spółki Gazprom Export, Elena Burmistrova, powiedziała, że Chiny wykazują zainteresowanie zwiększeniem dostaw rosyjskiego gazu przez gazociąg Power of Siberia, a strony mogą osiągnąć konkretne porozumienia w najbliższej przyszłości.

Więcej...

01/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: