Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *
Targi Energii 2021

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Efekty realizacji projektów w sektorze energetyka w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Zmniejszenie emisyjności oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego to główne obszary wsparcia w ramach sektora energetyka Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Wsparcie OZE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Sieci elektryczne bez przewodów?

14-12-2020

Bezprzewodowy przesył energii elektrycznej jest transmisją realizowaną bez metalowych przewodów jako fizycznego łącza. W układzie takim urządzenie nadawcze wytwarza przemienne pole elektromagnetyczne przenoszące moc do urządzenia odbiorczego.

To ostatnie urządzenie pobiera moc z odbieranych fal i dostarcza ją do sieci elektrycznej. Technologia bezprzewodowego przesyłu energii, której jak dotąd ludzkość nie opanowała w stopniu umożliwiającym przemysłowe zastosowanie, jest szczególnie pożądana tam, gdzie tradycyjna sieć przewodów jest zbyt kosztowna, technicznie trudna do wykonania lub wręcz zakazana przez przepisy ochrony środowiska (np. na morskich farmach wiatrowych, między lądem i przybrzeżnymi wyspami, na obszarach chronionej natury). Istniejące sposoby bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej dzieli się w zależności od odległości przesyłu na dwie kategorie: bliską i odległą. Metody transmisji bliskiej tj. na odległość rzędu pojedynczych metrów wykorzystują indukcyjne lub pojemnościowe sprzężenia między obwodami elektrycznymi i przekazują stosunkowo niewielkie moce (zaledwie waty). Natomiast energetycy są zainteresowani wdrażaniem przesyłu znacznie większych mocy, mianowicie rzędu kilowatów i megawatów, na odległości wielu kilometrów. Cel ten powinien zostać wkrótce osiągnięty dzięki zastosowaniu elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego.

Badania w tym zakresie zainicjował na przełomie XIX i XX wieku Nikola Tesla uzyskując obiecujące wyniki. Jednak przez następne dekady nie odnotowano istotnego postępu, skupiając się na rozwoju transmisji fal radiowych. Tych ostatnich nie można było niestety użyć do przesyłu mocy, gdyż niskoczęstotliwościowe fale radiowe rozchodzą się we wszystkich kierunkach i do odbiornika dociera minimalna ilość emitowanej energii. 

Więcej...

12/2020 Komentarze (0)

Magazynowanie energii w klastrach energetycznych

07-12-2020

Współczesna energetyka mierzy się z wieloma wyzwaniami, takimi jak: ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zrównoważony rozwój energetyki czy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto dąży się do zwiększania efektywności energetycznej oraz wykorzystywania zasobów lokalnych, co jednocześnie ma przyczynić się do wzrostu lokalnej niezależności energetycznej. Odpowiedzią na te wyzwania mogą być klastry energii. Już w definicji klastra energii zaznaczono rolę odnawialnych źródeł energii w ich funkcjonowaniu. Niewątpliwie klastry energii będą miały pozytywny wpływ na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju, a w konsekwencji również na dywersyfikację źródeł wytwórczych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Ponadto klastry energii przyczynią się do rozwoju energetyki rozproszonej oraz bardziej równomiernego rozmieszczenia źródeł wytwórczych. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w szczególności z instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych, nie jest stała w czasie. Wynika to z dużej zależności generacji od warunków atmosferycznych. Niesie to negatywne konsekwencje dla systemu elektroenergetycznego oraz może negatywnie wpływać na wykorzystujące te źródła klastry energii. Rozwiązaniem powyższych problemów może być zastosowanie technologii magazynowania energii.

Słowo klaster jest polskim odpowiednikiem angielskiego słowa cluster, które oznacza grupę ludzi lub rzeczy znajdujących się blisko siebie lub grupę podobnych rzeczy trzymających się razem. Twórcą pojęcia klaster w odniesieniu do nauk ekonomicznych jest znany amerykański ekonomista Michael E. Porter. Określił on klaster jako geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Przykładami wspomnianych instytucji mogą być instytuty naukowe i badawcze oraz stowarzyszenia branżowe. Na podstawie zaprezentowanych definicji oraz innych definicji klastra przedstawionych w literaturze przedmiotu wyróżnić można kilka charakterystycznych cech klastrów. 

Więcej...

12/2020 Komentarze (0)

Testy na górze Żar

01-12-2020

Na farmie fotowoltaicznej PGE na górze Żar zostały przeprowadzone testy innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego monitoring efektywności pracy dużych elektrowni słonecznych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, na farmach PV o mocy 1 MW, będzie możliwe zwiększenie przychodu o nawet ponad 15 tysięcy złotych rocznie.       

System testowany przez PGE Energia Odnawialna przygotowała firma Doratech w ramach projektu rozwoju startupów Impact Poland (2.0), realizowanego z Akceleratorem PGE, który jest częścią spółki PGE Nowa Energia. W ramach pilotażu na farmie PV zainstalowano mikroprocesorowy sterownik do pozyskiwania danych z falowników elektrowni (IoT PV Monitor) oraz system komputerowy do przetwarzania i analizy pozyskanych danych (OZE Monitor).

Operator systemu, w oparciu o nawet milion odczytów pozyskanych każdego dnia, mógł na bieżąco śledzić informacje o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej, monitorować status techniczny instalacji oraz sprawdzać produkcję z poszczególnych falowników.

Testowane rozwiązanie pozwalało też na porównywanie danych np. z ostatniej doby, tygodnia, miesiąca, a nawet roku. To daje możliwość przeprowadzania przekrojowej i szczegółowej analizy pracy falowników i grupy paneli z uwzględnieniem czynników zewnętrznych takich jak: burze, opady śniegu, prace serwisowe, mycie paneli, czy przerwy w zasilaniu oraz monitorowanie procesu starzenia się paneli fotowoltaicznych. Jednak najważniejszą zaletą systemu jest możliwość natychmiastowego wykrycia i zarejestrowania uszkodzeń i anomalii w pracy falowników i grup paneli fotowoltaicznych, co bezpośrednio ma przełożenie na produkcję i przychody związane z eksploatacja instalacji fotowoltaicznej.

Więcej...

12/2020 Komentarze (0)

Ekonomiczny aspekt bezpieczeństwa energetycznego

26-11-2020

Sektor energetyczny odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju gospodarczym każdego kraju. W Polsce przez długi czas miał on charakter monopolu naturalnego. Jednak w czasie głębokich przemian związanych z transformacją gospodarczą nastąpiło urynkowienie sektora energetycznego. Istotą było zbudowanie rynku energii elektrycznej, na którym energię traktuje się jak towar, który ma konkretną cenę i jest oddzielony od dostawy, która z kolei postrzegana jest jako usługa.

Ze wspomnianym powyżej sektorem nierozerwalnie związane jest pojęcie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Termin ten w literaturze przedmiotu jest różnie definiowany oraz interpretowany, co wynika m.in. z interdyscyplinarności zjawiska oraz jego ewolucji w czasie. Problem bezpieczeństwa energetycznego stanowi również istotny filar prowadzonej polityki danego kraju, będąc równocześnie głównym tematem licznych debat publicznych i dyskusji.

Biorąc pod uwagę liczne komponenty bezpieczeństwa państwa, nieustannie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa energetycznego. Stało się ono niezwykle istotnym elementem polityki prowadzonej przez poszczególne państwa. Bardzo często pojęcie to pojawia się jako główny temat debaty publicznej. Należy w tym miejscu także zauważyć, że od dłuższego czasu powstaje coraz więcej krajowych oraz zagranicznych opracowań o charakterze naukowym, które podejmują próbę teoretycznego ujęcia bezpieczeństwa energetycznego, jego uwarunkowań oraz czynników mających bezpośredni i pośredni wpływ na badane zjawisko.

Wyjaśniając pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, trzeba zaznaczyć, iż nie występuje jedna, uniwersalna, akceptowalna powszechnie definicja powyższego terminu. 

Więcej...

11/2020 Komentarze (0)

Sieci elektryczne a … pożary

16-11-2020

Od dawna uszkodzenia sieci elektroenergetycznych bywały przyczyną tragicznych w skutkach wypadków: pożarów i porażeń elektrycznych. Wraz ze wzrostem liczby linii oraz postępującą suszą zdarzenia te stają się coraz częstsze i co gorsza pochłaniają coraz więcej ofiar, nie mówiąc o stratach materialnych. Dla przykładu: w ciągu ostatnich czterech lat linie elektroenergetyczne spowodowały ponad 4000 pożarów w samym tylko Teksasie. Przerażające wręcz żniwo zbierają od lat pożary w stanie Kalifornia. Najtragiczniejszym w historii tego stanu i zarazem największym w ostatnim stuleciu w USA był niedawny kataklizm w hrabstwie Butte. Pożar zainicjowany przez uszkodzenie linii przesyłowej w rejonie drogi Camp Creek w dniu 8.11.2018 r. rozprzestrzenił się szybko z pomocą wiatru na tereny zabudowane. Ogółem objął tereny o powierzchni aż 620 km2 niszcząc 18 tysięcy budynków. Miejscowości  Paradise i Concow  uległy zniszczeniu w 95 % ! Ogień został ugaszony dopiero po 17 dniach przez pierwsze zimowe ulewy. Żywioł pochłonął 85 istnień ludzkich, a kilkanaście osób zostało rannych. Szkody oceniono na 16.5 miliarda dolarów !! Z początkiem 2019 r. „winowajca" katastrofy, firma Pacific Gas and Electric Company (PG&E)   eksploatująca sieci elektryczne w tym stanie, ogłosiła bankructwo spodziewając się roszczeń w wysokości 30 mld USD (!). Z końcem tego roku PG&E przystała na kwotę odszkodowań 13.6 mld USD oraz wzięła odpowiedzialność za śmierć 84 ofiar. Dowiedziono, że katastrofalny pożar został zainicjowany przez uszkodzenie linii elektroenergetycznej, ustalono też, że jego rozmiary wydatnie powiększyła wyjątkowa susza panująca w Kalifornii tamtej jesieni: zamiast przeciętnych opadów wielkości 5 cali spadło zaledwie 1/7 cala deszczu.  

Ostatnie, katastrofalne pod względem rozmiarów, pożary w Stanach Zjednoczonych nasiliły trwającą od dawna debatę nad sposobami ograniczenia tego niepokojącego problemu. Zwraca się uwagę, że mimo rozwoju energetyki rozproszonej napowietrzne sieci elektroenergetyczne jeszcze długo pozostaną głównym traktem przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej od zcentralizowanych wytwórców do odbiorców końcowych. 

Więcej...

11/2020 Komentarze (0)

NFOŚiGW wspiera budowę spalarni odpadów w Gdańsku

09-11-2020

Prawie 300 mln zł pożyczki na współfinansowanie gdańskiej inwestycji przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków krajowych. Wcześniej, na budowę kompleksowego zakładu gospodarowania odpadami, pozyskano dotację - ok. 270 mln zł z unijnego Funduszu Spójności (działanie 2.2 POIiŚ 2014-2020). System, którego moc przerobowa wyniesie 160 tys. ton rocznie, obejmie ponad 1,6 mln mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin.

„Problem zagospodarowania odpadów narasta, dlatego wsparcie rządowe i unijne jest potrzebne, żeby realizować takie inwestycje, jak ta w Gdańsku. Projekt ma duże znaczenie, bo odpowiada na deficyt, który występuje nie tylko lokalnie czy regionalnie, ale ma charakter ogólnopolski" - podpisaną dzisiaj w NFOŚiGW umowę skomentował Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, wieloletni samorządowiec z województwa pomorskiego. „Ponadto korzyści z realizacji tego przedsięwzięcia są wielowymiarowe. To ważny i dobry krok na drodze do zagwarantowania termicznego przekształcania odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Dzięki temu z jednej strony minimalizuje się zagrożenia dla środowiska i jednocześnie wytwarza energię cieplną i elektryczną, a z drugiej ogranicza wzrost obciążeń mieszkańców" - dodał minister.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do spółki Port Czystej Energii. Na spotkaniu, podczas którego podpisano umowę pożyczki, NFOŚiGW reprezentowali m.in. Wiceprezesi: Dominik Bąk i Paweł Mirowski, ze strony beneficjenta obecny był Prezes PCE Sławomir Kiszkurno, a Miasto Gdańsk reprezentowała Prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Więcej...

11/2020 Komentarze (0)

Wiatraki na … przemiał

02-11-2020

Do budowy 13 000 turbin wiatrowych na obszarze Unii Europejskiej zużyto ponad 2 miliony ton tworzyw sztucznych. W minionej dekadzie upłynął przewidziany okres eksploatacji maszyn instalowanych w początkach rozwoju OZE.  Dla branży utylizującej odpady jest to raczej niszowy rynek, dla energetyki odnawialnej to coraz twardszy orzech do zgryzienia. W najbliższych 5 latach zostanie wycofanych co najmniej 12 000 turbin. Do 2030 roku konieczne będzie zagospodarowanie ponad 15 000 śmigieł, których żywotność wynosi około 20 lat. Obecnie próbuje się stosować te wartościowe odpady do produkcji cementu (np. cementownia Lagerdorf w Niemczech). W tym procesie część tradycyjnego surowca mineralnego jak piasek jest zastępowana  przez włókna szklane, a węgiel przez części organiczne (włókna polimerowe, węglowe i in.) zawarte w materiale turbiny. Rozszerzenie zakresu opcji przetwarzania likwidowanych elektrowni wiatrowych jest sprawą krytyczną dla dalszego rozwoju tego segmentu energetyki.

W odpowiedzi na to wyzwanie powstała międzysektorowa platforma recyklingu z udziałem Europejskiego Związku Tworzyw Przemysłowych, towarzystwa WindEurope i Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. Przedmiotem działań tego forum jest nie tylko utylizacja wycofywanych turbin, lecz także doskonalenie materiałów turbin obecnej i przyszłych generacji dla zwiększenia ich przydatności do recyklingu.

Utylizacja gigantycznych turbin wiatrowych nie jest sprawą prostą. Łopaty są wykonywane tak, by wytrzymywały ekstremalne zmiany pogody, od pustynnych upałów do arktycznych mrozów i - rzecz jasna- najsilniejsze podmuchy wiatru. Dlatego prawie zawsze kończą one na składowisku odpadów. Rocznie ma być likwidowane w Europie blisko 3800 śmigieł. Oryginalne przeznaczenie dla tych kłopotliwych elementów opracowano w Danii. Pokruszone, rozdrobnione włókna szklane z dodatkiem kleju służą do wypełniania barier dźwiękochłonnych stawianych wzdłuż ruchliwych szos. Plastik i włókna szklane są wyjątkowo trwałe i nie ulegają degradacji. Cecha ta - niewątpliwa wada z punktu widzenia składowania odpadów - jest cenną zaletą dla proponowanego wykorzystania. 

Więcej...

11/2020 Komentarze (0)

Drewniany dom "odrasta" w 4 minuty...

23-10-2020

Budownictwo odpowiada za ponad 30% globalnej emisji gazów powodujących ocieplanie klimatu - wynika z szacunków ONZ. Dlatego priorytetem dla branży na najbliższe lata jest zwiększenie własnej ekologiczności. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć jest upowszechnienie naturalnych materiałów konstrukcyjnych, takich jak drewno. Eksperci PDD wyliczają, że każdy metr sześcienny drewna użytego do budowy domu zamiast betonu, to nawet tona CO2 mniej w atmosferze. Dodatkowo, w odróżnieniu od piasku, betonu czy stali, drewno jest materiałem odnawialnym.

Ograniczenie postępujących zmian klimatycznych, w tym ocieplania klimatu powodowanego nadmierną emisją dwutlenku węgla, to jedno z głównych wyzwań na najbliższe dziesięciolecia. Zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego UE, celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Aby to się udało nie tylko ludzie, ale całe sektory gospodarki muszą zmienić swój sposób działania. Budownictwo, które odpowiada za aż jedną trzecią globalnej rocznej emisji gazów cieplarnianych (szacunki ONZ), ma sporą lekcję do odrobienia. Trzeba po pierwsze, znaleźć sposób na ograniczenie emisji szkodliwych gazów, a po drugie, postawić na materiały skutecznie wychwytujące węgiel z atmosfery.  

Drewno spełnia oba te założenia jednocześnie. Typowy dom drewniany dożywotnio zatrzymuje w swoich ścianach około 30 ton węgla, który dzięki temu nie dostał się do atmosfery w formie CO2. Odpowiada to dwutlenkowi węgla emitowanemu przez przeciętny samochód osobowy przez dziesięć lat. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu konstrukcji drewnianych przy budowie domu, znacząco ograniczamy użycie betonu, a tym samym emisję CO2.

Więcej...

10/2020 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: