Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Maj 2017

Wytwarzanie ciepła z OZE

22-05-2017

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth) – to typ projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020. Do rozdysponowania jest 210 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii – ogłosił pierwszy konkurs projektów w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożą do NFOŚiGW wnioski o dofinansowanie w terminie od 31 grudnia 2016 r. do 1 marca 2017 r.

Harmonogram konkursu przewiduje dwustopniową ocenę projektów: formalną i merytoryczną, które zakończą się w  czerwcu przyszłego roku. Miesiąc później, NFOŚiGW opublikuje na stronie konkursu listy rankingowe projektów wybranych do dofinansowania, a zawarcie umów zaplanowano do  października 2017 r. 

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Uranu nie braknie

16-05-2017

Chociaż  przeciwnicy energetyki jądrowej od dziesiątków lat twierdzą, że uranu wkrótce zabraknie, kolejne raporty OECD co dwa lata rozpraszają te obawy. Najnowszy raport, który ukazał się  w listopadzie b.r. kolejny raz potwierdził, że zasobu uranu są obfite, większe niż innych metali lub paliw i nawet bez uwzględnienia postępu technologicznego wystarczą dla energetyki jądrowej przez ponad 240 lat. Pomimo stałego wydobywania uranu jego zasoby w ziemi nie uległy zasadniczej zmianie od 2014 roku, gdy wydano poprzednią edycję raportu OECD. Rozpoznane zasoby uranu możliwe do wydobycia po koszcie poniżej 260 USD/kg U wzrosły nieznacznie o 0.1% i wynoszą obecnie 7 641 000 ton uranu. W kategorii zasobów, które można wydobyć po kosztach poniżej 80 USD/kg U wystąpił wzrost o 8,6%, z 1 956 700 tU do 2 124 700 tU.

W kategorii zasobów racjonalnie pewnych, największe złoża rudy uranowej występują w Australii, a dalej w kolejności idą Kanada, Kazachstan, Namibia, Rosja, Republika Południowej Afryki, Brazylia  i inne kraje. Rozkład geograficzny złóż rudy uranowej jest inny niż rozkład zasobów ropy naftowej lub gazu ziemnego, a dzięki przynależności mających uran  krajów  do strefy wolnego handlu nie ma niebezpieczeństwa, że któreś z nich zechce wykorzystać uran jako broń strategiczną, pozwalającą  narzucać swe zdanie innym krajom. W kategorii zasobów przypuszczalnych kolejność krajów mających pokłady uranu jest podobna: Australia, Kanada, Kazachstan, Niger, Namibia, Rosja, Republika Południowej Afryki.

Łączne zasoby racjonalnie pewne, które można wydobyć po koszcie poniżej 260 USD/kg, w dniu 1 stycznia 2015 roku wynosiły 4,38 milionów ton uranu, a zasoby przypuszczalne 3,25 mln ton. Dodatkowo nieodkryte jeszcze zasoby uranu oceniane są na 5,7 mln. ton.

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Globalna supersieć?

12-05-2017

Na podstawie artykułu Перспективы формирования глобального энергетического объединения”, P.Kowalenko, K.Osincew, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ - 2016

Od dwustu lat ludzkość napotyka coraz większe ograniczenia na drodze swojego rozwoju. Nadmierna eksploatacja bogactw mineralnych wywołuje szereg globalnych problemów takich jak deficyt surowców i wody, zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu. Mimo postępującej globalizacji gospodarki, transportu czy finansów utrzymują się wielkie różnice w poziomie rozwoju poszczególnych regionów świata. Zjawiska te nie ominęły także energetyki. W związku z nierównomiernym rozmieszczeniem zasobów paliwowo-energetycznych oraz rejonów ich zużycia pojawiły się w połowie XX wieku tendencje do łączenia źródeł wytwarzania energii elektrycznej w większe krajowe i międzypaństwowe systemy za pośrednictwem sieci ultrawysokich napięć. Dopiero spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego w latach 80-tych zmniejszył zainteresowanie budową tych transgranicznych połączeń. W rezultacie linie przesyłowe przewidziane na napięcie ponad 1000 kV m.in. w Japonii, Rosji i Kazachstanie pracują nadal przy niższym napięciu 500-550 kV. Jednak na początku obecnego stulecia odżyła koncepcja tworzenia kolejnych międzypaństwowych systemów elektroenergetycznych. Po systemach w Europie i b.ZSRR planuje się budowę układu MEDGRID dla krajów basenu Morza Śródziemnego, DESERTEC (projekt przesyłu energii z elektrowni słonecznych Sahary) oraz pierścienia łączącego Rosję, Chiny, Japonię, Koreę, Kazachstan i Mongolię. Przedsięwzięcia te mają stać się etapami na drodze do formowania globalnego systemu energetycznego. Idea ta pojawiła się w latach 80-tych ub. stulecia. W 1986 r. w San Diego założono Global Energy Network Institute inicjujący prace studialne w tym zakresie. 30 lat później zawarto pierwsze umowy o współpracy międzynarodowej w celu realizacji tego epokowego przedsięwzięcia.

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Oszustwa podatkowe w obrocie paliwami płynnymi

08-05-2017

Ostatnie lata wskazują, że w Polsce następuje systematyczny wzrost zorganizowanej przestępczości podatkowej. Trafniejsze byłoby nazwanie tego rodzaju przestępczości jako „nadużywającej mechanizmów podatkowych”. Przestępne działania, mające miejsce w przypadku obrotu paliwami płynnymi, polegają na:

 

  • nieuiszczaniu podatku akcyzowego, w związku z wprowadzeniem ich do obrotu;
  • dokonywaniu transakcji za pośrednictwem firm „słupów”, bez zamiaru opłacenia należnych podatków;
  • fałszerstwie dokumentów, celem zawyżania kosztów lub zaniżania przychodów;
  • legalizacji dochodów w wyniku przestępstw prania pieniędzy.

 

Jak pokazują analizy prowadzonych spraw o przestępstwa paliwowe, zorganizowane grupy przestępcze z uwagi na olbrzymie korzyści finansowe – dokonują najczęściej wyłudzeń podatku od towarów i usług. W wyniku przestępczych działań dochodzi: po pierwsze – do zawyżania wartości obrotu paliwem pomiędzy podmiotami na rynku (wykorzystuje się łańcuch fikcyjnych podmiotów gospodarczych, powiązanych osobowo i kapitałowo) oraz po drugie – do zaniżania podatku należnego VAT przez firmy, poprzez podwyższanie kosztów swojej działalności w oparciu o fałszywe dokumenty księgowe na zakup paliwa od firm, które de facto nie istnieją.

Podatek ten, obciążając finalnego odbiorcę towaru, stwarza możliwości dokonywania czynów przestępczych. 

Więcej...

05/2017 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
10/2016
09/2016
08/2016

Polecamy

Artykuły

Współpracujemy z: