Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Wrzesień 2018

Farma fotowoltaiczna urządzeniem infrastruktury technicznej

26-09-2018

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje, iż farma fotowoltaiczna stanowi urządzenie infrastruktury technicznej.

Do tej pory w orzecznictwie dominował pogląd, iż  budowa farmy fotowoltaicznej wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa, gdyż panele fotowoltaiczne nie stanowią urządzenia infrastruktury technicznej.

Kwestią istotną w rozpoznawanej przez WSA w Olsztynie było zatem ustalenie, czy instalacja paneli fotowoltaicznych mieści się w pojęciu "urządzenia infrastruktury technicznej", których lokalizacja nie wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa.

Rozumienie tego pojęcia stanowiło kwestię sporną w sprawie będącej przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organy administracji rozpoznając  wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy odmówiły ustalenia warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej wskazując, iż projektowana inwestycja nie spełnia wymogu zasady dobrego sąsiedztwa i nie stanowi  ona urządzenia infrastruktury technicznej powołując się przy tym na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych. WSA w Olsztynie uchylił decyzję Organu I jak i II instancji stwierdzając, iż organy dokonały błędnej wykładni pojęcia „infrastruktura techniczna".

W uzasadnieniu wyroku WSA w Olsztynie wskazał, iż „ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie definiuje pojęcia „infrastruktura techniczna", jednak definicję tę można wyprowadzić bazując na regulacjach zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn] oraz ustawie z dnia 7 kwietnia 1997 r.

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Do 2040 r. pozostanie w Polsce 10 kopalń. Czy węgiel zapewni bezpieczeństwo energetyczne krajowi?

24-09-2018

Bezpieczeństwo energetyczne zależy przede wszystkim od zapewnienia stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych. W tym kontekście utrzymywanie w sektorze energetycznym Polski monokultury węglowej wydaje się nieco dziwne.

Od lat ponad dziewięćdziesiąt procent energii elektrycznej pochodzi z węgla, co stawia nasz kraj na pierwszym miejscu pod względem wykorzystania tego surowca w sektorze elektroenergetycznym.

RPA - główny producent węgla kamiennego - prawie w całości opiera wytwarzanie energii elektrycznej na tym surowcu. Również Chiny - bezwzględnie największy producent węgla kamiennego, z wydobyciem przekraczającym obecnie 2,5 mld ton rocznie - opierają swój sektor elektroenergetyczny na węglu. Podobnie Australia, przez wiele lat największy eksporter węgla kamiennego na świecie, a obecnie drugi po Indonezji, wytwarza ponad trzy czwarte energii elektrycznej z węgla. W tym zestawieniu ważną rolę odgrywają również Indie wydobywające obecnie 500 mln ton węgla rocznie i planujące, co najmniej, podwojenie swojego wydobycia do 2030 roku.

Według World Energy Outlook, światowe zużycie węgla będzie wzrastać szybciej niż innych paliw. Do 2030 roku węgiel pozostanie podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej, a jego udział w wytwarzaniu tejże energii wzrośnie do 44%. 

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Jak wymienić piec z rządową dopłatą?

18-09-2018

We wrześniu rozpocznie się przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu "Czyste Powietrze", którego celem jest walka ze smogiem. Rząd dołoży się wymiany pieców i termomodernizacji budynków. W ramach dofinansowania można dostać nawet 53 tys. zł. 

W ostatnich latach problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach znacznie się pogłębił. Głównym źródłem smogu pozostaje spalanie odpadów i słabej jakości opału w domowych, często przestarzałych piecach. W związku z tym, rząd postanowił zrealizować program "Czyste Powietrze", który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz osób dopiero planujących budowę. Program ma zapewnić wsparcie finansowe zakupu i wymiany źródeł ogrzewania, np. z węglowego na gazowe, a także termomodernizacji budynków. Plany zakładają, że "Czyste Powietrze" będzie realizowane przez dziesięć lat, a jego łączny budżet wyniesie 103 mld zł. 

- Zdajemy sobie sprawę, że nadrabiamy wieloletnie zapóźnienia, dlatego program będzie składał się z wielomilionowych funduszy na rzecz termomodernizacji, podniesienia efektywności energetycznej całego zasobu mieszkaniowego - mówił podczas inauguracji programu premier Mateusz Morawiecki.

Dofinansowaniu podlegać będzie m.in. wymiana ogrzewania na gazowe, elektryczne lub na paliwo stałe. W nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż węzłów cieplnych, kotłów gazowych kondensacyjnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów na paliwo stałe i pomp ciepła. Beneficjenci będą mogli liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których maksymalną wysokość określono na 53 tys. zł. Wysokość wsparcia zostanie uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Zamień odpad w zysk

13-09-2018

Globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną narasta lawinowo i wg prognoz obecne zużycie energii podwoi się w ciągu najbliższych 20 lat. Tak szybki wzrost zapotrzebowania przy powolnym rozwoju systemu energetycznego powoduje, że stabilne i pewne dostawy energii elektrycznej są niezbędne dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Jednocześnie wiele zakładów przemysłowych stoi przed problemem utylizacji produktów ubocznych, często będących niewykorzystywanym nośnikiem energii. Wykorzystanie ich jako paliw pozwoli nie tylko zwiększyć niezależność energetyczną zakładu, ale może być również źródłem dochodu. Niestety, bardzo często są to paliwa niskiej jakości, co sprawia, że nie mogą być wykorzystane w klasycznych rozwiązaniach wysokosprawnej energetyki.

Dobrym przykładem zagospodarowania produktu ubocznego jako paliwa są kopalnie węgla kamiennego, które od wielu lat z wielkim powodzeniem wykorzystują gaz kopalniany do produkcji energii elektrycznej, a także chłodu i sprężonego powietrza na potrzeby wentylacji korytarzy kopalń. Warto tu zaznaczyć, że choć odmetanowanie kopalni jest prowadzone przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa pracujących pod ziemią górników, to cały proces odmetanowania jest bardzo kosztowny. Efektywne wykorzystanie tego paliwa pozwala część tych kosztów zrekompensować oraz znacząco ogranicza emisję metanu do atmosfery.

Efektywne wykorzystanie produktu ubocznego realizują także zakłady Grupy Azoty S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. Zakłady te przy produkcji nawozów rolniczych generują znaczne ilości gazu zawierającego od 85% do 95% wodoru. Gaz o takim składzie najczęściej jest spalany w pochodni, ponieważ tak duża zawartość wodoru stwarza liczne ograniczenia w zastosowaniu go jako paliwa w typowych urządzeniach energetycznych. Natomiast, we wspomnianych zakładach gaz odpadowy jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu. Samo spalanie tego paliwa odbywa się w sposób bezpieczny i przyjazny środowisku.

Więcej...

09/2018 Komentarze (0)

Stron 1 z 2
05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: