Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Czerwiec 2021

Wpływ temperatury na produkcję biomasy mikroglonów Chlorella vulgaris w pionowych fotobioreaktorach rurowych

22-06-2021

Mikroglony to jednokomórkowe organizmy, które należą do gatunków autotroficznych, miksotroficznych lub heterotroficznych, znacznie zróżnicowanych pod względem metabolizmu. W sprzyjających warunkach hodowli ich biomasa może podwoić się zaledwie w ciągu kilkunastu godzin. Daje to możliwość wykorzystywania jej jako dodatku do żywności oraz pasz, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym.

Mikroglony z powodzeniem mogą być również stosowane do produkcji biopaliw, gdzie prekursorem do ich wytwarzania są gromadzone w komórkach alg lipidy. Zawartość lipidów w biomasie można zwiększyć, stosując stres środowiskowy związany m.in. z ograniczeniem dostępności składników pokarmowych, rodzajem i czasem naświetlania hodowli, a także temperaturą hodowli, , . Szerokie możliwości wykorzystania mikroglonów wymagają jednak określenia optymalnych warunków umożliwiających pozyskiwanie wystarczających ilości ich biomasy. 

Biomasę mikroglonów produkuje się w systemach otwartych, tzw. stawach glonowych (fot. 1) oraz w systemach zamkniętych, czyli w fotobioreaktorach (fot. 2). Fotobioreaktory dają szeroką możliwość kontrolowania warunków procesowych istotnych z punktu widzenia pozyskiwania biomasy, w tym temperatury, odczynu pH, dozowania składników pokarmowych, ditlenku węgla, ograniczają też możliwość kontaminacji hodowli.  

Światło wpływa bezpośrednio na wzrost ilości biomasy i odpowiada za proces fotosyntezy. Mikroglony oprócz optymalnych warunków oświetleniowych do wzrostu wymagają również fazy ciemnej. W fazie jasnej zachodzi szereg procesów fotochemicznych, w których powstaje ATP i NADPH, ale to głównie podczas fazy ciemnej zachodzą reakcje biochemiczne, których efektem jest wzrost komórek alg. Istotny jest zwłaszcza odpowiedni cykl oświetleniowy, czyli tzw. fotoperiod. Skuteczność wydłużenia fazy jasnej kosztem ciemnej potwierdzają badania naukowe.

Więcej...

06/2021 Komentarze (0)

Stan i kierunki rozwoju technologii wykorzystania wodoru w transporcie w Republice Federalnej Niemiec

10-06-2021

Niemcy, jeden z najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, są jednocześnie jednym z największych emitentów CO2. Działania zmierzające do ograniczenia tej emisji podjęto pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.  Mimo to gospodarka niemiecka wyemitowała w 2017 roku łącznie 902 mln ton CO2, z czego 160 mln ton stanowiła emisja z transportu. To plasuje Niemcy w czołówce emitentów CO2 (6 miejsce na świecie i pierwsze w Europie). Należy jednak zauważyć, że w wyniku realizacji szeregu przedsięwzięć łączna emisja CO2w 2017 roku była niższa o 27% w stosunku do jej poziomu z 1990 roku.

Wśród podejmowanych przedsięwzięć znalazły się też pierwsze prekursorskie w skali światowej prace studyjne i projekty demonstracyjne związane z energetycznym wykorzystaniem wodoru, przede wszystkim w transporcie samochodowym, m.in. uruchomiony w 1998 roku wieloetapowy program pn. Transport Energy Strategy (VES),  Hydrogen Storage System for Automative Application (StorHy) projekt realizowany  w latach 2004-2007 w ramach 7 Programu Ramowego, projekt pn. Development and Detailed Evalution of Harmonised European Hydrogen Energy Roadmap,  realizowane w latach 2004-2009 projekty Hysafe oraz NaturalHy (Preparing for the Hydrogen Economy by Using the Exsiting Natural Gas System as a Catalyst) czy realizowany w latach 2007-2008 projekt GermanyHy.

Na początku lat dwutysięcznych opracowano też szereg projektów energetycznych i klimatycznych, które obejmowały także problematykę gospodarki wodorowej, m.in. Federal Fuel Strategy (2004), Integreted Energy Eliminate Protection Programme (2007).

W 2009 roku na kanwie ustaleń przytaczanego programu instytucje, firmy i urzędy, takie jak: VES, NOW, EnBW, Linde, OMV, Shell, Total, Vattenfall, w porozumieniu z Ministrem Transportu i Budownictwa powołały H2 Mobility Initiative, której za cel postawiono komercjalizację FCEVs oraz budowę sieci stacji tankowania wodoru, w pierwszym rzędzie w wielkich aglomeracjach. Uruchomiono też szereg wodorowych programów demonstracyjnych.

Więcej...

06/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: