Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Wrzesień 2021

Litwa szuka statku - terminalu LNG i myśli m.in. o rynku polskim

23-09-2021

Litwa nie otrzymała żadnych ofert w przetargu na zakup statku - magazynowego terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Celem przetargu było sprawdzenie, czy istnieje firma oferująca lepszy lub tańszy statek niż obecnie wynajmowany Independence (Niepodległość) od norweskiej firmy Hoegh LNG.

Litwa musi zdecydować do grudnia 2022 roku, który statek magazynowy kupić. Nordic Investment Bank (NIB) pożyczył Klaipedos Nafta do 160 mln euro na zakup statku LNG. Niepodległość weszła do portu w Kłajpedzie w październiku 2014 r. Terminal działa od początku 2015 roku.

Na tym etapie nie otrzymaliśmy żadnych wniosków, dlatego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia uznaje się za zamknięte. Potencjalni uczestnicy rynku nie ubiegali się o przedłużenie przetargu lub w inny sposób wskazali, że przedłużenie przetargu jest wymagane - głosi sierpniowy komunikat Kłajpedos Nafta, która dzierżawi obecnie statek.

Kłajpedos Nafta zauważa, że po ocenie wszystkich składników: ceny, aspektów technologicznych i innych warunków rynkowych potencjalni dostawcy przyznali, że nie są w stanie zaoferować bardziej opłacalnego, innowacyjnego rozwiązania na lepszych warunkach niż obecna opcja magazynowania.

Według niej, kilku potencjalnych dostawców stwierdziło, że Klaipedos Nafta ma bardzo konkurencyjną ofertę wykupu Independence.

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

Biomasa leśna równie zła jak węgiel - list organizacji pozarządowych do komisarza Wojciechowskiego

16-09-2021

31 maja 2021 r. 22 organizacje społeczne zaapelowały w liście do Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, aby spalanie biomasy leśnej zostało usunięte z listy źródeł energii odnawialnej w Dyrektywie o Odnawialnej Energii (Renewable Energy Directive). Lasy trzeba chronić, a nie promować ich traktowanie jako paliwa wykorzystywanego do osiągnięcia celów klimatycznych.

W ramach ogłoszonej w 2019 r. polityki Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska zapowiedziała rewizję dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II) w celu umożliwienia osiągnięcia nowych, podwyższonych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty do 2030 i neutralności klimatycznej do 2050 r. Obecnie dyrektywa ta uznaje spalanie biomasy leśnej za zrównoważone i odnawialne źródło energii. Wytworzona tak energia jest więc zaliczana do osiągania celów Państw Członkowskich dotyczących udziału odnawialnych źródeł w ich miksie energetycznym. Jest także subsydiowana (w 2017 r. suma dotacji w 15 krajach UE przekroczyła 6.5 mld EURO ) a pierwszy akt delegowany Taksonomii UE uznaje inwestowanie w nią za działalność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Spalanie lasów przyspiesza zmiany klimatyczne. Lasy powinny gromadzić jak najwięcej CO2, a nie uwalniać dodatkowe ilości węgla do atmosfery przez kominy elektrowni i elektrociepłowni. 

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

Flokulacja biomasy mikroglonów chlorella vulgaris przy użyciu chitosanu i siarczanu cynku

15-09-2021

Ze względu na globalną ideę ograniczania efektu cieplarnianego oraz chęć uniezależnienia energetycznego na przestrzeni lat obserwowany jest rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Technologie wykorzystujące do produkcji energii biomasę z roku na rok stają się coraz tańsze, a tym samym ich użycie może stać się opłacalne ekonomicznie.

Obiecującym, alternatywnym źródłem biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne są mikroalgi. Ich hodowla nie wymaga dostępu do żyznych gleb, nie stanowi więc konkurencji dla upraw rolniczych. Ponadto mikroglony zdolne są do pobierania z atmosfery dużych ilości ditlenku węgla, uczestnicząc w jego sekwestracji, oraz wielu chemicznych zanieczyszczeń zawartych w ściekach, przyczyniając się do ich oczyszczania. Mikroglony charakteryzują się bardzo dużą efektywnością fotosyntezy, a także dużo wyższym przyrostem biomasy w porównaniu do roślin. Ich hodowla może być prowadzona przez cały rok, bez sezonów wegetacyjnych.

Biomasa mikroglonów znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle rolniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, a także w procesach produkcji biopaliw. Kierunek wykorzystania na cele energetyczne w znacznym stopniu zależy od zastosowanej metody jej konwersji. W procesach konwersji termochemicznej uzyskuje się syngaz, bio-olej, węgiel drzewny oraz energię elektryczną. Konwersja biochemiczna umożliwia pozyskanie biogazu, bioetanolu oraz biowodoru. W procesach fizykochemicznych pozyskuje się zawarty w komórkach mikroglonów olej, z którego w procesie transestryfikacji produkuje się biodiesel.

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

Stan i kierunki rozwoju technologii wykorzystania wodoru w transporcie w USA

02-09-2021

 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ze względu na swój potencjał gospodarczy, zasoby kapitałowe i ludzkie są krajem, który rozpoczął erę energetycznego wykorzystania wodoru. Już w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku U.S. Energy Research and Development Administration opublikowała raport, w którym przewidywała szybkie pojawienie się technologii energetycznego wykorzystania wodoru.  W 1992 roku w Ustawie o polityce energetycznej (The Energy Policy Act of 1992) stwierdzono konieczność opracowania programu promującego rozwój krajowych źródeł energii, w tym jako nośnika energii również wodoru.

Zalecenie podjęcia prac nad technologiami energetycznego wykorzystania wodoru sformułowano w Krajowej Polityce Energetycznej (National Energy Policy) z 2001 roku.

Realizując powyższe postulaty, tylko w latach 2003-2007 amerykańska  federalna administracja wsparła przemysł i zaplecze naukowo-badawcze kwotą 1,7 mld dolarów (1,2 mld dolarów w obszarze wodoru oraz ogniw paliwowych i 0,5 mld dolarów w obszarze samochodów o napędzie wodorowym).

W kolejnych latach środki te rosły o ok. 80-100 mln dolarów/rocznie aż do osiągnięcia kwoty 648 mln dolarów w roku 2008, 720 mln dolarów w roku 2009, 834 mln dolarów w roku 2010.

Także w kolejnej Ustawie o polityce energetycznej z roku 2005 (Energy Policy Act 2005) rozdział VIII zatytułowany Wodór poświecono rozwojowi technologii wodorowej i budowie dojrzałej gospodarki wodorowej.

W początkach XXI wieku produkcja wodoru w USA wynosiła 9 mln ton, ale tylko nieznaczna ilość była używana w formie nośnika energii, m.in. już od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez National Aeronautics and Space Administration (NASA) w ramach realizowanych programów kosmicznych.

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: