Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Wrzesień 2021

Flokulacja biomasy mikroglonów chlorella vulgaris przy użyciu chitosanu i siarczanu cynku

15-09-2021

Ze względu na globalną ideę ograniczania efektu cieplarnianego oraz chęć uniezależnienia energetycznego na przestrzeni lat obserwowany jest rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Technologie wykorzystujące do produkcji energii biomasę z roku na rok stają się coraz tańsze, a tym samym ich użycie może stać się opłacalne ekonomicznie.

Obiecującym, alternatywnym źródłem biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne są mikroalgi. Ich hodowla nie wymaga dostępu do żyznych gleb, nie stanowi więc konkurencji dla upraw rolniczych. Ponadto mikroglony zdolne są do pobierania z atmosfery dużych ilości ditlenku węgla, uczestnicząc w jego sekwestracji, oraz wielu chemicznych zanieczyszczeń zawartych w ściekach, przyczyniając się do ich oczyszczania. Mikroglony charakteryzują się bardzo dużą efektywnością fotosyntezy, a także dużo wyższym przyrostem biomasy w porównaniu do roślin. Ich hodowla może być prowadzona przez cały rok, bez sezonów wegetacyjnych.

Biomasa mikroglonów znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle rolniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, a także w procesach produkcji biopaliw. Kierunek wykorzystania na cele energetyczne w znacznym stopniu zależy od zastosowanej metody jej konwersji. W procesach konwersji termochemicznej uzyskuje się syngaz, bio-olej, węgiel drzewny oraz energię elektryczną. Konwersja biochemiczna umożliwia pozyskanie biogazu, bioetanolu oraz biowodoru. W procesach fizykochemicznych pozyskuje się zawarty w komórkach mikroglonów olej, z którego w procesie transestryfikacji produkuje się biodiesel.

Do produkcji biomasy mikroglonów wykorzystuje się w chwili obecnej dwa systemy: otwarty i zamknięty (fotobioreaktory). Systemy te różnią się między sobą, poza aspektami technicznymi, kosztami budowy oraz eksploatacji, efektywnością produkcji biomasy, a także możliwością monitorowania procesów zachodzących w hodowli. Systemy otwarte należą do tańszych rozwiązań i charakteryzują się prostą budową. Hodowla odbywa się w otwartym stawie hodowlanym o głębokości około 30 cm wyposażanym w turbiny recyrkulacyjne, które skutecznie zapobiegają osadzaniu się biomasy.

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

Stan i kierunki rozwoju technologii wykorzystania wodoru w transporcie w USA

02-09-2021

 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ze względu na swój potencjał gospodarczy, zasoby kapitałowe i ludzkie są krajem, który rozpoczął erę energetycznego wykorzystania wodoru. Już w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku U.S. Energy Research and Development Administration opublikowała raport, w którym przewidywała szybkie pojawienie się technologii energetycznego wykorzystania wodoru.  W 1992 roku w Ustawie o polityce energetycznej (The Energy Policy Act of 1992) stwierdzono konieczność opracowania programu promującego rozwój krajowych źródeł energii, w tym jako nośnika energii również wodoru.

Zalecenie podjęcia prac nad technologiami energetycznego wykorzystania wodoru sformułowano w Krajowej Polityce Energetycznej (National Energy Policy) z 2001 roku.

Realizując powyższe postulaty, tylko w latach 2003-2007 amerykańska  federalna administracja wsparła przemysł i zaplecze naukowo-badawcze kwotą 1,7 mld dolarów (1,2 mld dolarów w obszarze wodoru oraz ogniw paliwowych i 0,5 mld dolarów w obszarze samochodów o napędzie wodorowym).

W kolejnych latach środki te rosły o ok. 80-100 mln dolarów/rocznie aż do osiągnięcia kwoty 648 mln dolarów w roku 2008, 720 mln dolarów w roku 2009, 834 mln dolarów w roku 2010.

Także w kolejnej Ustawie o polityce energetycznej z roku 2005 (Energy Policy Act 2005) rozdział VIII zatytułowany Wodór poświecono rozwojowi technologii wodorowej i budowie dojrzałej gospodarki wodorowej.

W początkach XXI wieku produkcja wodoru w USA wynosiła 9 mln ton, ale tylko nieznaczna ilość była używana w formie nośnika energii, m.in. już od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez National Aeronautics and Space Administration (NASA) w ramach realizowanych programów kosmicznych.

Więcej...

09/2021 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: