Dlaczego warto się zarejestrować

  • zobaczysz pełną treść artykułów
  • będziesz mógł pisać komentarze
  • otrzymasz dostęp do dodatkowych, zastrzeżonych materiałów np. w PDF
Regulamin

Jestem nowym użytkownikiem

* * * * * *

Wydanie | Lipiec 2022

Inteligentne liczniki dla Wrocławia

27-07-2022

Konsorcjum polskich spółek: Griffin Group Energy SA oraz Apator SA, podpisało umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę i instalację nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość oferty Konsorcjum wynosi ok. 190 mln zł, z opcją zwiększenia zamówień o 12%. To przełomowe wydarzenie na skalę europejską. Projekt ten oznacza wyposażenie 346 500 gospodarstw domowych, w narzędzia pozwalające użytkownikom na świadome użytkowanie energii elektrycznej. Dzięki zaawansowanej technologii, dostarczonej przez Konsorcjum, klienci zyskują docelowo możliwość monitorowania zużycia energii oraz indywidualnego podejmowania działań zwiększających efektywność jej wykorzystywania. 

Umowa zakłada dostawę i instalację liczników smart wraz z usługą magazynowania energii oraz pracami clean up na obszarze Smart City Wrocław w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu. Apator jest jednym z dwóch dostawców liczników w ramach projektu. W stolicy Dolnego Śląska zainstalowano już blisko 420 tys. inteligentnych liczników. Dzięki temu mieszkańcy Wrocławia mają dostęp do danych pomiarowych i profili zużycia w czasie rzeczywistym, natomiast zakład energetyczny jest w stanie na bieżąco monitorować jakość sieci niskiego i średniego napięcia.

Griffin Group Energy SA od lat jest częścią środowiska eksperckiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska uczestnicząc w pracach nad zmianą prawa energetycznego, w wyniku którego powstała podpisana w ubiegłym roku tzw. „ustawa licznikowa" - mówi Dariusz Wawrzynów, wiceprezes Zarządu. Tym bardziej cieszy nas możliwość bycia częścią pierwszego, tak dużego i przełomowego zarazem projektu realizującego proces transformacji energetycznej w Polsce w ramach Smart City Wrocław wg. nowych wymagań regulacyjnych.

Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw, na rynek krajowy oraz europejski, polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji zostało podpisane przez Apator i Griffin Group Energy już w marcu 2021 roku.

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

Badanie efektywności produkcji biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego

13-07-2022

Obecnie jednym z kluczowych dokumentów Unii Europejskiej jest „Strategia tematyczna w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu". Strategia ta określa cele i kierunki działań długoterminowych UE, mających przyczynić się do lepszego gospodarowania odpadami i ograniczenia ich oddziaływania na środowisko naturalne. Z dokumentu tego wynika, że konieczne jest przekształcenie obecnego społeczeństwa w społeczeństwo powszechnie stosujące recykling oraz takie, które stara się ograniczyć wytwarzanie odpadów i jednocześnie wykorzystuje je jako zasoby.

Główne cele gospodarki odpadami to: redukcja ilości odpadów u źródła ich powstawania - poprzez racjonalne gospodarowanie produktami, materiałami i substancjami oraz wykorzystywanie produktów lub części produktów ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone pierwotnie. Obecna problematyka zagospodarowania odpadów dotyczy wszystkich sektorów przemysłowych, odpadów z oczyszczalni ścieków jak i odpadów komunalnych oraz rolniczych. Szczególne znaczenie ma postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Ich niewłaściwe zagospodarowanie przyczynia się do skażenia gleby, wody, a to z kolei wpływa negatywnie na zdrowotność roślin i zwierząt.

W warunkach Polskich szczegółowe zapisy o klasyfikacji i konieczności zagospodarowania odpadów, w tym odpadów pochodzenia rolniczego, zawarte są w ustawie o odpadach. Ustawa klasyfikuje odpady - w tym odpady rolnicze - na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, a także wskazuje sposoby postępowania w celu ich utylizacji. Obecny szybki rozwój dużych gospodarstw rolnych powoduje wzrost odpadów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych związanych zarówno z produkcją rolną jak i zwierzęcą. Wzrasta ilość odpadów opakowaniowych (tj. opakowań po nawozach mineralnych, środkach ochrony roślin, olejach i smarach do ciągników i maszyn rolniczych, których nie wolno oddawać do punktu zbiórki), jak również ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospoda

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

Rola LNG w dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski

06-07-2022

Polska, państwo jeszcze niedawno uzależnione od dostaw gazu ziemnego z Rosji jest obecnie w tej dziedzinie de facto niezależne, a dodatkowo staje się ono fizycznym hubem gazowym dla Środkowej Europy. Jest faktem, że za sprawą rozwoju dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw Polska stała się państwem dużo bezpieczniejszym w zakresie dostaw „błękitnego paliwa". Dążenie do zwiększenia możliwości importu gazu zaowocowało szeregiem inicjatyw infrastrukturalnych, umożliwiających import surowca w ilościach pozwalających stanowić realną alternatywę dla gazu sprowadzanego z obszaru Federacji Rosyjskiej. Należy stwierdzić, że najważniejszą z inwestycji jest gazoport, znajdujący się w Świnoujściu, dzięki któremu możliwy jest import surowca z dowolnego miejsca na świecie.

Pomimo tej optymistycznej sytuacji i obiecujących perspektyw należy jednak postawić pytanie, czy dzięki funkcjonowaniu gazoportu, mającego zwiększyć dywersyfikację dostaw, Polska rzeczywiście jest bezpieczna w sferze dostaw gazu i wolna od dyktatu w sferze importu tego strategicznego surowca. Innym problemem jest kwestia powstania w Polsce fizycznego hubu gazowego i warunków jego rozwoju. W tym kontekście szczególnie istotne jest ukazanie znaczenia Stanów Zjednoczonych, jako importera skroplonego gazu do Polski i postawienia pytania o przyszłość współpracy obu państw w tym zakresie. W pracy zastosowano metodę czynnikową, prognostyczną oraz elementy metody decyzyjnej.

Gaz ziemny, zarówno na poziomie światowym, jak i w Polsce, jest perspektywicznym nośnikiem energii. Jego zużycie w Unii Europejskiej rośnie, a co za tym idzie, wzrasta też import (w tym z Rosji i Norwegii); w 2019 roku import gazu LNG do UE wzrósł aż o 42%. Chociaż w 2020 roku zużycie tego surowca spadło, to stało się tak m.in. z powodu wojny cenowej producentów gazu oraz sytuacji epidemicznej w całym świecie. Jak stwierdził prezes przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) - Jerzy Kwieciński, Polsce udało się osiągnąć to, że gaz ziemny uznano za „paliwo przejściowe" w okresie transformacji energetycznej, mającej doprowadzić do neutralności klimatycznej w 2050 roku. 

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

PGE sfinalizowała zakup trzech lądowych farm wiatrowych

01-07-2022

PGE zakończyła transakcję zakupu trzech lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW. Dzięki akwizycji moc zainstalowana Grupy PGE w technologii onshore wzrosła o 12 proc. do ponad 770 MW, co zapewni Grupie PGE utrzymanie pozycji największego krajowego wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Portfel lądowych farm wiatrowych Grupy PGE stanowi 11 proc. udziału zainstalowanych mocy w farmach wiatrowych w Polsce.

Zgodnie z zapowiedzią do końca II kwartału 2022 r. zamknęliśmy transakcję przejęcia trzech lądowych farm wiatrowych. Inwestycja o łącznej mocy 84,2 MW wpisuje się w realizację naszej strategii biznesowej, zgodnie z którą do 2030 roku będziemy posiadać 1,7 GW mocy zainstalowanej w lądowych farmach wiatrowych. Już teraz z mocą zainstalowaną ponad 770 MW w wietrze jesteśmy liderem energetyki odnawialnej w Polsce - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Akwizycja oznacza dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej z 688 MW do 772 MW w technologii onshore oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. (wg danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych na koniec 2021 r. wyniosła blisko 7.117 MW).

Farmy, które nabyła Grupa PGE, znajdują się w trzech różnych województwach: województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW). W sumie to łącznie 32 turbiny o łącznej mocy 84,2 MW i średniej produkcji rocznej na poziomie 240 tys. MWh, co pozawala zabezpieczyć zapotrzebowanie 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina. Farmy posiadają długoterminowe umowy na zakup zielonej energii elektrycznej przez klientów zewnętrznych, które częściowo zabezpieczają wyprodukowane wolumeny nawet do 2030 r. Do ok. 2030 r. będą one korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Więcej...

07/2022 Komentarze (0)

05-06/2019
07-08/2018
04/2018

Artykuły

Współpracujemy z: